Archiv rubriky: Aktuality

Projekt roku: Audio Nový zákon NBK (zdarma!)

pout_27.jpg
S
potěšením oznamujeme všem přátelům, partnerům a příznivcům našeho
překladu, že jsme dokončili zvukovou verzi Nového zákona. Pod režijním
vedením Marky Míkové jej čtou známí čeští herci. Cílem projektu je nabídnout našemu národu bezplatné volně šiřitelné Boží slovo načtené ve srozumitelné dnešní řeči a v nejvyšší profesionální i duchovní kvalitě.

Kdo čte?

Nový
zákon napsalo 8 autorů, proto jej čte 8 mužů se vztahem k Božímu slovu
vybraných tak, aby odpovídali osobnostem pisatelů: Petr Forman
(Matouš), David Vávra (Marek), Jan Vondráček (Lukáš), Jan
Potměšil (Jan), Ladislav Matějček (Pavel), Josef Somr (Petr), Ivan
Vyskočil (Juda), Luboš Veselý (Jakub). Některé pasáže budou pro
zpestření číst další hlasy (Jarka Kretschmerová, Lucie Trmíková, Vítek Brukner a Aleš Juchelka) (Foto zde.).

 

Nahrávka bude má hudební doprovod – každého pisatele (a čtenáře) doprovází jeden hudební nástroj a v závěrečné knize Zjevení se všechny nástroje spojí.

Výroba: 400.000 Kč

Šíření: bezplatně

Výsledná
nahrávka je poskytnuta k volnému šíření – k bezplatnému stažení z
našich internetových stránek ve formátu mp3 (máme i bezplatně
přislíbeno zřízení internetového rádia, kde bude čtený Nový zákon
vysílán nepřetžitě), případně se bude prodávat v různých zvukových
formátech pouze za cenu nosiče a distribuce s označením, že nahrávku je
povoleno rozmnožovat, kopírovat, i veřejně přehrávat. Celkový
rozpočet na výrobu kompletní nahrávky byl původně stanoven na 316 tisíc
korun. V průběhu práce však byl navýšen vzhledem k vyšším časovým
nárokům na zpracování ve studiích na 400 tisíc Kč. Jedná se o odměny
pro režisérku, interprety a platby za použití studií a další
související náklady. Nejsou zde zahrnuty náklady na propagaci a
distribuci.

Prosíme o modlitby

Drazí
partneři a přátelé, tímto si Vám dovolujeme nabídnout příležitost
podílet se na tomto projektu svými modlitbami. Audio verzi Nového
zákona jsme plánovali již od prvního vydání NZ v roce 1998 a vnímáme,
že právě teď Pán otevírá pro tento projekt své dveře. Děkujeme za
modlitby za zdárný průběh celého nahrávání, za milost, moudrost a Boží
vedení pro všechny zúčastněné, za dostatek financí pro vlastní výrobu
nahrávky i pro její důstojnou prezentaci; a především, aby se Boží
slovo v této podobě mohlo šířit po celém našem národě a proměňovat
životy a srdce nejen křesťanů, ale i lidí, kteří Bibli dosud neznají.

Příležitost pro Vás

Chceme Vám dát příležitost podpořit tento projekt mimořádným finančním darem podle Vašich možností. Pokud máte takovou touhu, prosíme, zašlete svůj dar na účet našeho nadačního fondu č. 19-1707810247/0100 se specifickým symbolem 316. (Pokud obdržená částka přesáhne náklady na výrobu nahrávky, bude použita na její propagaci a podporu šíření). Předem děkujeme!

Výsledky starších anket

bible.jpgPořídíte si volně šířitelný Nový zákon ve zvukové podobě?

Ano, koupím si 1 komplet na 19 CD. 24%
Ano, koupím si více kompletů na 19 CD. 18%
Ano, ale nebudu kupovat. Stáhnu si ho bezplatně z internetu nebo od někoho okopíruji. 37%
Ne.  20%

Hlasovalo 1803 čtenářů

Zajímal by vás Nový zákon ve zvukové podobě?


Ano, ve formátu mp3 38%
Ano, na zvukových CD 21%
Ano, na kazetách 20%
Ne, nezajímal 21%

Hlasovalo 472 čtenářů

 

 

Modlíte se za projekt NBK?


Ano, skoro každý den 27%
Ano, několikrát za měsíc 20%
Spíš výjimečně 25%
Ne, nemodlím 28%

Hlasovalo 203 čtenářů

 

 

Chcete si pořídit Historické knihy SZ?

 

Ano, chci mít celou Šestidílku 30%
Ano, zajímá mě právě tento svazek 19%
Ne, je to moc drahé 25%
Ne, nemám zájem o tento překlad 26%

Hlasovalo 763 čtenářů

Vyšly Historické knihy Starého zákona


Předmluva překladatelů

Tři roky po vydání Knih Mojžíšových spatřuje světlo světa další svazek Nové Šestidílky.
Je to pro nás zvláštní okamžik, naplněný směsicí pocitů. Naši slavní
kraličtí předchůdci by nejspíše řekli, že tuto chvíli prožíváme „s
bázní a třesením“. Na jedné straně cítíme nesmírnou úlevu, že jsme
dosáhli dalšího milníku na cestě k dokončení nového českého překladu
Písma, na druhé straně nás práce s originálním textem stále více vedla
k uvědomování si nekonečné nedokonalosti našeho počínání. Bible v sobě
nese tolik významového i výrazového bohatství, že je žádný překlad na
světě nemůže vyjádřit v plnosti.

Přesto
se Bible překládá. Ten, který je její hlavní postavou, v ní a skrze ni
stále mluví. Své slovo adresuje v první řadě Izraeli, svému vyvolenému
lidu, zároveň je však posílá „až do posledních končin světa“. Proto
každý národ a každá generace potřebuje Bibli číst a slyšet znovu a
jedinečně – v jazyce, jemuž rozumí. První překlad hebrejské Bible
pořídili Židé v Egyptě v posledních stoletích před naším letopočtem.
Překládali do tehdejšího světového jazyka, starověké řečtiny, a jejich
dílo známé pod názvem Septuaginta se rozšířilo napříč národy a věky.
Stalo se příkladem toho, že Bibli překládat lze a že je to i přes
všechnu nedokonalost užitečné. Koneckonců, celá naše civilizace vděčí
biblickým překladům za více, než si dnes často uvědomujeme.

Hebrejskou
Bibli podle původního členění tvořily tři celky: Tóra, Proroci a Spisy.
Již Septuaginta však přišla s dělením poněkud odlišným a toto rozdělení
pak přebíralo mnoho dalších překladů včetně kralické Šestidílky. I naše
edice toto členění následuje, a tak po Knihách Mojžíšových přichází druhý díl s názvem Historické knihy Starého zákona.
V
jednom svazku se tak ocitá dvanáct knih vykreslujících příběh
izraelského národa počínaje vstupem do zaslíbené země, jak čteme v
knize Jozue, přes rozporuplnou a neméně dramatickou dobu Soudců až po
slavné i neslavné doby království, které skončily pádem Jeruzaléma a
vyhnáním do Babylonu. A nečteme tu jen o králích a dobyvatelích, o
vítězích a poražených, ale také o prostých lidech jako přistěhovalá
cizinka Rút, o nezařaditelných osobnostech jako prorok Eliáš, o lidech,
jejichž autorita převyšovala moc králů, jak to vidíme u proroka Samuele
a u řady jiných. Také nečteme jen o těch úspěšných. Vyprávění
historických knih Bible nám bez příkras ukazuje pády slavných, ale i
kladné stránky těch neslavných. A když neslavní převážili a když
izraelské království, nábožensky degradované a politicky beznadějně
rozdělené, padlo za oběť velmocem tehdejší doby, Asýrii a Babylonu,
biblická historie opět v době temna dokáže vylovit světélka. Dějiny
Izraele totiž neskončily babylonským zajetím, v němž se rozplynulo
mnoho jiných tehdejších národů. Kniha Ester vypráví o záchraně Izraele
ve chvíli, kdy se v mocné babylonské říši chystalo „konečné řešení“
židovské otázky. Namísto zkázy se však Izrael nakonec dočkal návratu do
své vlasti. Biblické knihy Ezdráš a Nehemiáš však připomínají, že
obnova zdevastovaného národa, jeho země i náboženství nebyla jednoduchá
a znovu probuzené naděje až příliš často a bolestně narážely na syrovou
realitu.
Právě
realismus Bible, to, jak věrohodně prokresluje světla i stíny, je asi
nejnápadnějším rysem těchto biblických vyprávění. Střízlivé a věcné
podávání kladných stránek stejně jako líčení záporů tak, že nemizí
naděje, to je přístup málo obvyklý ve starověké literatuře a ostatně k
pohledání i dnes. Pozorný čtenář ale jistě objeví i další, neméně
pozoruhodné charakteristiky biblické literatury. Bible je například ve
svých líčeních až lakonicky stručná. Uvážíme-li, že mnohé ze zde
podaných příběhů pozdější tvůrci rozvíjeli v románech, divadelních
hrách a jiných dílech, je zvláštní, že v samotné Bibli je s neztenčenou
silou nalézáme často na pouhých deseti dvaceti řádcích. Jde o výmluvné
svědectví hlubokého realismu Bible, protože kdyby byla méně
realistická, kdyby byla falešnější, umělejší, nikdy by nebylo možno
nalézt za slovy a mezi řádky tolik, kolik toho dokázala pozdější
kultura vytěžit.
Bible
je navíc krásná a působivá. Možná to není její nejdůležitější
vlastnost, ale protože o krásu a působivost bibličtí pisatelé
bezpochyby vědomě usilovali, snažili jsme se ve svém překladu ani tento
estetický rozměr biblických textů neopominout. Důležitou součástí
realismu Bible je navíc také to, jak pravdivým způsobem vnímá tragiku
života. Rozumět Bibli jistě vyžaduje odborné znalosti, vždyť tyto spisy
vznikaly v dalekých krajích a vzdálených dobách. Zdá se však, jako by
výbornou přípravou pro porozumění těmto textům byla ne univerzitní, ale
životní zkušenost. Otlučenost životem, únava, bolest a rozčarování jako
by čtenáře zvláštním způsobem disponovaly k lepšímu porozumění
biblickému poselství, než mívá ten, kdo se cítí silný a sebevědomý.
A
právě toto krédo – rozumět Bibli – se pro naši práci stalo vodítkem.
Vzhledem k tempu, jakým se proměňuje svět kolem nás včetně jazyka,
kterým komunikujeme, jsme ve svém okolí dlouhodobě vnímali potřebu
biblického překladu, který by byl nejen technicky přesný, ale také (a
snad především) srozumitelný pro „běžného člověka“. Vždyť přece
původními adresáty těchto textů nebyli akademičtí ani duchovní
profesionálové, ale právě obyčejní lidé. Na ně jsme tedy při tomto
překladu mysleli nejvíce – především asi proto, že se sami mezi takové
počítáme. Jako překladatelé jsme cítili, že náš úkol je podobný tomu, který měli levitští pomocníci učeného Ezdráše:
Četli v Knize Božího zákona, vykládali a objasňovali smysl,
aby tomu, co se čte, bylo rozumět. (Nehemiáš 8:8)
Kéž
je tedy této knize rozumět – ať už se bude číst na kazatelně či doma na
křesle. Kéž je rozumět nejen jejím slovům, ale především poselství, jež
tato slova nesou. Nám překladatelům nezbývá než poděkovat našim
blízkým, našim spolupracovníkům a také stovkám podpůrců v celé naší
zemi za to, že překlad a vydání tohoto svazku umožnili. Především pak
děkujeme Pánu nebe a země za milost a věrnost, kterou nám při této
práci žehnal. Kéž jeho požehnání zůstává i s Vámi, drazí čtenáři.

S úctou překladatelé, Praha, listopad 2005

 

 

 

 

Historické knihy

OBSAH

(v závorkách jsou kapitoly)

Jozue

Obsazení země (1-12)

Dělení země (13-21)

Spočinutí v zemi (20-24)

Soudců

Úpadek (1:1-3:6)

Zachránci (3:7-16:31)

Bez krále (17-21)

Rút

1. Samuelova

Od Samuela k Saulovi (1-15)

Od Saula k Davidovi (16-31)

2. Samuelova

Davidův vzestup (1-10)

Davidův pád (11-20)

Epilog (21-24)

1. královská

Šalomoun (1-11)

Rozdělení (12-16)

Eliáš (17-22)

2. královská

Elíša (1:1-8:15)

Pád Izraele (8:16-17:40)

Pád Judy (18-25)

1. letopisů

Letopis Izraele (1-9)

Letopis Davidův (10-29)

2. letopisů

Letopis Šalomounův (1-9)

Letopis judských králů (10-36)

Ezdráš

Nový začátek (1-6)

Ezdrášova kronika (7-10)

Nehemiáš

Obnova Jeruzaléma (1-7)

Obnova bohoslužby (8-13)

Ester


Karel Řežábek: „Překlad NBK sleduji od počátku“

pout_13.jpg1.
Víme, že už děláš mnoho věcí pro Boží království a rozhodně nemáš čas
ani sílu nazbyt. Co tě vedlo k tomu, že jsi přijal nabídku stát se
členem správní rady Nadačního fondu NBK a rozhodl ses spojit své jméno
s tímto překladem?

Při své službě se Písmem zabývám
opravdu hodně a proto s velkým užitkem používám víc překladů, jak
českých, tak slovenských a anglických. Překlad NBK sleduji od samého
počátku a považuji ho za vynikající, proto když jsem dostal nabídku
stát se členem správní rady NBK, po modlitbách jsem to s radostí
přijal. Jsem rád, že tento překlad vzniká a já můžu být u toho.

2. Co by měl překlad NBK podle tebe přinést českému národu?

Každý
další překlad Písma je pro národ přínosem. Podle mého názoru v sobě NBK
spojuje čtivost Ekumenického překladu s přesností Bible Kralické, v tom
je jeho síla. Je to ideální překlad pro čtení na bohoslužbách, aspoň já
ho takto používám hodně, ale poté, co jsem se seznámil s druhou revizí
NZ, jsem přesvědčen, že je výborný i pro hledající nebo nově obrácené.

3. Myslíš, že máš ze svého místa správního rady na práci na překladu NBK nějaký vliv. Pokud ano, jaký?

To
neumím posoudit, na to jsem ve Správní radě ještě krátkou dobu. A asi
by to stejně měli posoudit spíš ostatní. Pro mě osobně je cenné, že se
vídám s překladateli i s dalším členy správní rady a skrze tyto vztahy
můžeme jeden druhého obdarovat a v tom nejlepším slova smyslu
ovlivňovat.

4. Chtěl bys říct našim čtenářům ještě něco, co považuješ za důležité?

A.
A. Allen kdysi řekl: „Bůh nepoctí svou přítomností člověka, který si
neváží jeho slova.“ To bychom asi všichni podepsali, ale jestli si
Božího slova skutečně vážíme, se pozná podle toho, že budeme Bibli
hodně číst a mluvit s jejím Autorem. Přeji vám i sobě, abychom byli
jako Berojští, kteří přijali Slovo se vší dychtivostí a každý den
zkoumali Písma, zda jsou ty věci tak (Sk 17,11).

Věřím možná víc než kdy dřív, že Saša dělá to, co má dělat

pout_5.jpg
Rozhovor s Katkou Flekovou

Katka Fleková stojí svému manželovi již 15 let věrně po boku. Katce patří dík
za to, že nám dovolila nahlédnout do života její rodiny.

Čteš sama NBK?

Možná to někoho překvapí, ale v poslední době jsem se vrátila ke staré „Kraličce“.
Ale ráda si přečtu nové věci, když mi je Saša přinese v NBK. Je pravda, že
si srovnávám místa, která znám z Bible kralické, a vidím, jak je ten nový
překlad překvapivý.

A děti?

Nový zákon čtou určitě jen NBK. Ale Starý zákon zkoušely různé překlady. Ta
nejstarší, Viki (14 let), si četla nějaký příběh i „kralicky!. Nejdříve se
jí to líbilo, ale pak zjistila, že to prostě nejde. Nerozuměla. Myslím, že
pro takhle mladé lidi – možná až do pětadvaceti let, je čtení Kralické bible
hrozně těžké. My jsme to ještě zvládali, protože jsme museli, a oslovovalo
nás to. Ale „porevoluční“ děti už nerozumí. NBK jim hodně pomáhá. A tahle
nová verze (2004) je ještě další krok dopředu. V té, co vyšla (verze 2000)
bylo ještě příliš mnoho takových šroubovaných míst, a najednou vidím, že
to jde říct tak nějak „hladce“.

Se Sašou jste manželé 15 let? Jak se naplnily tvé představy, se kterými jsi
do manželství vstupovala?

Ano, 15 let. My jsme byli takoví mladí, odvážní a nic jsme si příliš nepředstavovali.
Hned ze začátku, když malé Viki byl jeden rok, jsme jeli na roční biblický
kurz do Švédska. Věci se děly a my jsme je tak brali. Důležité pro nás bylo,
že jsme vnímali, že jsme v Boží vůli. I když jsme cestou naráželi na různé
překážky – třeba s bydlením.

Ano, Saša se zmínil, že jste se teď stěhovali podvacáté.

To byly všelijaké přesuny. Skoro jsem v jednom období málem přišla o rozum.
Poslední roky bych ale řekla, že žijeme usedleji. Tolik už nejezdíme, taky
máme hodně dětí a dost práce.

Má Saša čas na děti a na rodinu?

Má, určitě má, ale asi ne úplně tolik, kolik bych chtěla. Často pracuje dlouho
do odpoledne, večer nebo i v noci. Rozhodně mnohem víc, než osm hodin denně.

Prozradíš nám něco na Sašu, jaký je doma?

No, letos začal vařit. A velmi dobře. Na jaře vařil skoro každý víkend aspoň
jedno jídlo, protože zjistil, že si u toho krásně odpočine. Někdy mně to
sice možná připadalo trošku nákladné, ale samozřejmě jsem to uvítala. Dělá
to podle speciální kuchařky, jídla jako třeba kuře s citrónem a šalvějí.
Sám si na to nakoupí byliny a koření. Tak to je taková novinka. Teď po stěhování
to nadšení trošku opadlo. Děláme jiné věci. Kutilství? – to není úplně to
pravé, ale samozřejmě byt zařizuje a postará se o věci doma.

A co třeba výlety?

Ano, chodí s námi na výlety. Teď poznáváme okolí našeho nového bydliště. Je
tu takový lesopark a Šárecké údolí. Jsou tu krásná místa, která Pražáci ani
neznají. My máme výhodu, že tu už bydlí moje sestra Markéta a ukazuje nám
ta místa.
Třeba v zimě Saša jezdil sám s holkama na lyže. Taky jsme měli teď po dvakrát
dovolenou vždy jeden týden na podzim a zůstali jsme sami bez dětí v Praze.
A nás asi nejvíc baví být v Praze jako turisti, teda hlavně mě. Jít se podívat
na architekturu, na výstavy. Přírodu máme rádi taky, ale se čtyřma dětma to
není tak jednoduché někam jet.

Co jsi dělala než přišly děti, a co bys chtěla dělat, až vyrostou?

Jsem povoláním výtvarnice. Pracovala jsem na Barrandově, na animovaných večerníčcích.
Taky jsem dělala ilustrace do Mateřídoušky. A takhle bych si to představovala
i nadále. Už teď se poohlížím, jestli bych něco takového mohla dělat doma.

Mohla bys nějak naznačit, co Bůh v poslední době udělal ve vaší rodině?

Hlavně se letos konečně naplnila věc, za kterou jsme se 10 let modlili. Mohli
jsme se přestěhovat sem, do velkého bytu. Pro mě jsou ale svědectvím o Božím
jednání v naší rodině takové každodenní věci jako, že se děti z něčeho uzdraví
a že On je s námi. Jsme mu vděční, že jedná a dělá takové věci.

Chtěla bys ještě něco říct partnerům NBK?

Možná tohle: My sami týhle práci věříme. Saša tomu dává svoje srdce. Věřím,
že to je Boží vůle, že to bude výjimečný, dobrý překlad; že se bude lidem
líbit. Věřím možná víc než kdy dřív, že Saša dělá to, co má dělat.

Bible je můj úděl

pout_4.jpg
Jiří Hedánek je nejen obdarovaný překladatel Písma, ale také zkušený překladatel
z angličtiny. Před několika lety byl například jedním z překladatelů pro mezinárodní
konsorcium firem, které připravovalo vítěznou nabídku na jedno z největších výběrových
řízení české vlády. Mne ale spíše zajímalo, jaký osobní vztah má k Bohu a Bibli.
Jednoho zářijového odpoledne jsem ho navštívil u něj doma v pátém patře panelového
dumu na jednom pražském sídlišti a položil jsem mu za vás několik otázek

Jirko, proč vlastně překládáš Bibli? Co tě vedlo k tomu, vzdát se nemalých
výdělků profesionálního překladatele?

No, Bible je vlastně můj úděl. Provází mne od samého počátku… Dá se říct, že
byla takovou mou duchovní kolébkou. Od svých prvních let chození s Pánem jsem
věděl, že ji chci jednou překládat. Hovořil jsem o tom s některými lidmi už
počátkem osmdesátých let a od té doby se tím úmyslem tak či onak zabývám stále.

Můžeš nám, prosím, říct něco o tom, jak jsi uvěřil?

(Úsměv.) Víš, že za to vlastně může Erich von Däniken se svými ufouny? Od něho
jsem se dozvěděl o Bibli a o tom, že má co říct o Bohu. Později na gymnáziu
jsem měl tři věřící spolužáky, a tak bylo o čem diskutovat. Během té diskuse
– trvala čtyři roky – jsem postupně uvěřil. Hlavně jsem se ale odhodlal dát
se pokřtít. Začít nový život. Jenže teď v jaké církvi? Dva spolužáci byli
katolíci, jeden evangelík. Ten mě ovlivňoval nejvíc, až moc, a tak jsem se
schválně rozhodl pro katolickou církev. To bylo v roce 1974 o prázdninách.
Zakrátko nato jsem se v knížečce Hledáme pravé štěstí dočetl, co to je obrácení.
A stálo tam: Milý čtenáři, jestliže jsi ještě nepozval Pána Ježíše do svého
života, neodkládej to, poklekni a udělej to teď hned. No, já jsem samozřejmě
nevěděl, jestli jsem už pozval nebo nepozval, ale – nebylo co řešit. Rozhodně
jsem ihned poklekl…
Asi za rok jsem se zapojil do podzemní církve. Oni si mě vlastně celý ten rok
testovali, ale to jsem netušil. Tenkrát vládli komunisti, skoro všechno duchovně
hodnotné muselo být silně konspirativní. Podzemní katolická církev byla úplně
jiná, než jak ji zná většina lidí zvenku. Žádné svíčky, ornáty, zlaté cetky…
mše normálně na kuchyňském stole… ženatí kněží (i biskupové), přirozená ekuména.
Ty roky mně hodně daly. A nesmím zapomenout na studium teologie a na své učitele,
na které dodnes vzpomínám s úctou a vděčností: Josef Zvěřina, Oto Mádr…
Možná bych měl o svých počátcích zmínit ještě něco: proč a jak jsem se ocitl
mezi protestanty. Nebudu vyjmenovávat všechna ta rozmanitá společenství, která
mě formovala. Zvláštní roli ale sehráli Navigátoři. Byl jsem překvapen, jak
jasně a jednoduše dokázali vystihnout podstatu evangelia. Řadu let jsem s nimi
spolupracoval a myslím, že své evangelikální základy jsem získal od nich.
Tím to samozřejmě neskončilo. Nezastavím se a nechci se zastavit, dokud se
nepřiblížím k Bohu. Bůh je můj úděl a neobjevil jsem zatím nic jistějšího,
nic k tomu hledání spolehlivějšího, než je Bible. Kde jsem teď? Spolu s rodinou
v jednom pražském metodistickém sboru. Už asi 14 let.

Řekl bys nám pár slov o své rodině?

Manželka Eva je věřící. Jako já, pochází i ona z nevěřící rodiny a společně
se mnou na té cestě za Pánem bohem ušla dlouhou cestu. Máme dvě děti. Danielovi
je 18, dceři, jmenuje se Rut, je 21. Jsou také věřící. Rut i Daniel se dali
pokřtít před několika lety na táboře Jednoty bratrské v severních Čechách.
Jestli se u nás doma čte překlad NBK? To víš, že ano. Rut sice bydlí už sama,
ale pokud vím, tak se jí NBK nejen líbí, ale dává ho číst i jiným lidem.

A teď zpátky k překládání Bible. Jak se ti na překladu NBK spolupracuje se
Sašou Flekem?
Dobře. Oba jsme trochu podobného ražení, takže se snadno shodneme. Saša má
navíc výjimečný dar vyjádřit složité věci jednoduše a v tom se doplňujeme.
Bible je úžasná, mnohostranná kniha. Jednou z jejích stránek je i to, že je
strhující. Každý písmák potřebuje, aby ho Bible vtáhla do svého světa, ale
ne každý překlad se k tomu hodí stejně. Bibli můžete číst i jako detektivku,
jako napínavou knihu, co vás chytne a nepustí. Bible tohle dokáže taky. Hodně
záleží na tom, jak se přeloží. Jsou různé dobré překlady a různé dobré cíle.
Těžko může být překlad současně liturgický, současně vědecký, k tomu evangelizační…
těžko honit několik zajíců najednou. No, a my usilujeme o překlad, který by
byl krásný, který by vás chytil za srdce. Chceme, aby mu lidé snadno rozuměli
a snadno si z něj pamatovali.

Zůstává to ale stále věrným překladem Božího slova?

Určitě. Co je psáno, to je dáno. Boží slovo je neměnné, nemůžeme si ho domýšlet
nebo upravovat, jak by se nám hodilo. Spíše musíme studovat a pronikat za
ta slova, znát biblické reálie i výklady. Proto potřebujeme k práci mnoho
informací z nejrůznějších zdrojů: knihy, časopisy, internet, konzultace…
Je to časově velmi náročné, ale jinak nemůže vzniknout dobrý překlad. Teprve
když rozumím textu i kontextu mohu překládat. Některé z těch informací, které
jsem tak pracně shromáždil, se třeba nakonec do překladu nepromítnou. Jenže
kdybych je neměl, snadno bych mohl něco přeložit chybně. Kdybych nerozuměl,
nejspíš bych překládal nesrozumitelně. Věrný překlad znamená také to, že
překladatel neodbyl přípravu, ale věrně si udělal všechny domácí úkoly.

Víme, že část svého času věnuješ také práci na překladu Křesťanské misijní
společnosti (KMS). Mohl bys říct, co je jeho cílem ve srovnání s NBK?

Překlad KMS si klade úplně jiný cíl než NBK. Samozřejmě chce být taky věrný.
Těžko říct, který je věrnější – taková otázka snad ani nemá smysl. Každý z
nich je totiž věrný jinak. Překlad KMS usiluje co nejvěrněji vystihnout význam
každého slova, které leží v textu. KMS je určena pro detailní studium, pro
člověka, který ví, že Bible je napsána v cizích jazycích a že český překlad
nemůže nikdy adekvátně vyjádřit vše, co se v původním textu skrývá. KMS mu
chce v tom odhalování pomoci a nabídnout víc informací, než je běžné, ale počítá
s tím, že čtenář využije i jiné překlady. Překlady KMS a NBK se začínají ideálně
doplňovat.
V překladu NBK se musíme rozhodnout, kudy povedeme cestu, a ta cesta je obvykle
jenom jedna. To je to, co čtenář nalezne v textu. Ten chceme mít plynulý, čtivý,
bez rušivých a matoucích značek. I čísla veršů jsme vysunuli na okraj. Poznámky
uvádíme jen v nejnutnějších případech. Čtenář musí dostat jasný a srozumitelný
text, a to i tehdy, když se Bible čte nahlas, třeba v kostele nebo dětem před
spaním. Nesmí záviset na poznámkách.
Překlad KMS na to jde úplně naopak. Poznámky ano a co nejvíc. Tedy ne co nejvíc,
ale co nejhodnotnějších, samozřejmě. Když vezmeme text KMS i s poznámkami (ty
k němu nedílně patří), tak dostáváme v jednom překladu více cestiček najednou.
Nemusíme řešit, jestli cestička povede tudy nebo jinudy. Obě se ke čtenáři
dostanou a ještě mu třeba nabídneme třetí. Tak vlastně čtenář obdrží několik
překladů v jednom. Nedá se to sice dobře předčítat (a někdy se to i těžko čte;
kdo se má v tolika značkách vyznat, ale zato se v tom dobře hledá, a kdo hledá,
leccos najde.

Čtete se Sašou po sobě, co jste přeložili?

Určitě. On to čte po mně a já po něm. Jak vidíš, teď právě pracuji na Novém
zákoně. Mám tady listy apoštola Pavla a procházím Sašovu novou verzi. Hodně
se při tom soustředím na čtivost a srozumitelnost. A Nejen to. V NBK se snažíme,
aby poezie zněla jako poezie, průpovídka zůstala průpovídkou, co je napínavé,
aby neztratilo spád ani pointu, a přísloví aby znělo jako přísloví. Přísloví
přece známe i v češtině, tak ať to zní, ať to šlehne jako bič, když je to
šleha. Možná nejsme zvyklí číst Bibli takhle (některá překlad to ani neumožní),
ale ono to v té Bibli je! Není škoda, když se všechny překlady jako jeden
muž oblečou do taláru a fousatým způsobem začnou přednášet? Bible přece není
celá tak škrobená a není jenom v taláru – ona je různá. Je to celá knihovna.
Jsou tam věci zachycené kronikářsky, vystižené právnicky, ale také se tam
najde vtip a ironie i krásná poezie, dokonce milostná. Bible je pestrá jako
život.

Dotkla se tě nějaká místa z Bible, která jsi překládal? Mohl bys některá zmínit?

V NBK jsem souvisle přeložil vlastně celou pomojžíšovskou historii: knihy Jozue,
Soudců, 1. a 2. Samuelovu, 1. a 2. Královskou, a 1. a 2. Paralipomenon a
pak Ezdráše, Nehemiáše a Ester. To mi dalo opravdu hodně. Některé z těch
textů jsou i emocionálně silné. A jsou nabité realitou. Ty postavy jsou tak
živoucí, ty příběhy tak opravdové, je v tom všechno tak intenzivní život,
až to bere dech.
Jeden z těch příběhů je třeba život Jiftacha. Jiftach (či Jefte) dal ukvapený
slib a stalo se, s čím nepočítal ani v nejhroznějším snu. Musí obětovat svou
jedinou, milovanou dceru! Přečtu ze Soudců 11:35–36: Jakmile ji spatřil, roztrhl
svá roucha a vykřikl: „Dítě moje! Tak mě srazit! Tys mě uvrhla do skázy! Vždyť
já dal slovo Hospodinu! To nemohu vzít zpět!“ Na to mu odpověděla: (a teď to
přijde) „Tatínku, ty jsi dal své slovo Hospodinu? – Nalož se mnou tak, jak
ti to vyšlo z úst, když ti Hospodin dopřál pomstu nad tvými nepřáteli Amonovci.“
To, co odpovídá to děvče svému zděšenému otci, to jsou jen dvě věty. Ale co
je v nich! A co je mezi nimi! Jen si to představ, co je v té pomlčce; zkus
si představit, co asi v té chvíli – mezi těmi dvěma větami – ta dívka prožívala.
Já jsem se na tu pomlčku pak díval, vlastně už v tu chvíli, kdy jsem ji psal,
– a nemohl jsem se ubránit slzám. Obyčejná pomlčka, řekl bys. Ale díky těm
dvěma větám, které ji obklopují, se za ní skrývá tolik…
Co mi překládání dalo? No jsem uprostřed práce, a tak je asi ještě brzo na
to, abych něco hodnotil… Ale jsem rád, že už konečně dělám, na co jsem se tolik
let chystal.

Ptal se Jan Talafant

Stanislav Bubik: „Dostat Bibli ke každému“

pout_14.jpg
1.
Víme, že už děláš mnoho věcí pro Boží království a rozhodně nemáš čas
ani sílu nazbyt. Co tě vedlo k tomu, že jsi přijal nabídku stát se
členem správní rady Nadačního fondu NBK a rozhodl ses spojit své jméno
s tímto překladem?

Jsem rád, že svojí účastí můžu za
sebe i za „Církev bez hranic“ podpořit projekt NBK. Mám za to, že každý
kdo chce nést zvěst o Ježíši do nekřesťanského prostředí v České
republice, potřebuje překlad NBK. Mám tento překlad rád nejen pro své
osobní čtení, ale velmi hrdě ho doporučuji každému, kdo se chce
seznámit s Biblí. Je to moderní překlad pro další generace.

2. Co by měl překlad NBK podle tebe přinést českému národu?

Myslím,
že ČR potřebuje z dlouhodobého hlediska „zasévací“ evangelizaci, která
se v těch prvních deseti letech po revoluci podcenila. Dělali jsme
velké kampaně a evangelizace a různě se snažili vést lidi ke Kristu,
ale možná jsme vyčerpali potenciál lidí, do kterých bylo kdysi zaseto.
Samozřejmě, že jsem pro, aby církev rostla a šla i početně dopředu, ale
myslím si, že tady potřebujeme přemýšlet generačně a v tom se mně právě
líbí myšlenka NBK dostat Bibli ke každému, aby každý mohl mít doma
Bibli, číst ji a seznámit se s ní.

3. Myslíš, že máš ze svého místa správního rady na práci na překladu NBK nějaký vliv. Pokud ano, jaký?

Určitě
vliv mám. Cítím otevřenost od Saši, od Jirky (překladatelů) i od
ostatních ve správní radě. Správní rada se schází jednou za čas a to je
důležité, ale pro mě je důležitější, že každý z členů je tam brán
vážně. Kdybych se chtěl nějak zásadně vyjádřit, můžu kdykoli mluvit s
těmito lidmi a vyvolat nějakou diskusi. Není to správní rada typu, že
se schválí rozpočet, vypije kafe a jde se domů.

4. Chtěl bys říct našim čtenářům ještě něco, co považuješ za důležité?

Český
národ je takový, že rád nad něčím rozjímá v soukromí. To znamená, že si
vezme věci, přečte si je, ale nerad reaguje někde venku. Myslím, že
takový obraz, že někomu dám do ruky evangelium Jana, Nový zákon nebo
klidně celou Bibli, a ten člověk si to doma čte a nějakým způsobem ho
to oslovuje nebo posunuje na té cestě, tak to je něco, kam se může v
tomto století ubírat evangelizace…

Střípky z našich akcí

Překladatelé
Nové Bible kralické nejsou stále jen zahloubáni do originálních textů
Bible, občas se ukáží i na denním světle a zúčastní se některé ze
zajímavých akcí, které NBK pořádá.

O některých z nich, pořádaných v roce 2003 si zde můžete přečíst.

pout_3.jpgPodobně
jako na všech větších konferencích jsme i na té s Davidem Wilkersonem
nabízeli knihy s texty NBK a odpovídali lidem na dotazy ohledně našeho
překladu. Za pultem stojí František Petrášek z vydavatelství BIBLION.

 

obr_317.jpg

Z NÁVŠTĚV SBORŮ V ROCE 2003

Ve
sboru CČSH v Brně jsme uskutečnili prezentaci na pozvání místního
kazatele Miroslava Kubíčka. V domácké atmosféře jsme se setkali s
několika novými tvářemi a představili jsme naši práci, společně s nově
vydanými Příslovími. Chvály jako obvykle v Brně vedla Jana Peřtová,
která se podílela i na přípravě celého večera.

 

obr_316.jpg

 

obr_315.jpg

Ve
sboru CB Děčín jsme byli poprvé. Po milém a přátelském přijetí a
uvedení místním kazatelem Zdeňkem Šplíchalem a po chválách promluvil
Alexandr Flek k přítomným o práci na Nové Bibli kralické a představil
naši novinku, Přísloví krále Šalomouna. Prezentace se zúčastnili také
členové baptistické církve a KS. Naši návštěvu zprostředkoval Jan Cvejn
z KS.

 

obr_314.jpg

AUTOGRAMIÁDY PŘÍSLOVÍ 2003

Stejně
jako v roce 2002 jsme uspořádali v závěru roku autogramiády s naším
novým knižním titulem. Tentokrát to byla Přísloví krále Šalomouna.

České Budějovice

Při
autogramiádě 13. 11. 2003 jsme spolu strávili příjemné chvíle v kavárně
knihkupectví Gregorius. Zprvu návštěvníci vyslechli úvod ke knize
Přísloví z úst Alexandra Fleka a následně i autorský přednes. Pan Dr.
Jiřík, majitel knihkupectví, na závěr pronesl přípitek nové knize a
popřál jí úspěch v šíření a oblibě u čtenářů. Poté došlo na podpisy.

 

obr_313.jpg

 

obr_312.jpg

Praha

Tento
rok 3. 12. 2003 přišlo nejvíce účastníků za celou dobu, co v tomto
knihkupectví Brána uvádíme nové tituly NBK. Po úvodu a autorském čtení
se návštěvníci přímo sesypali na překladatele A. Fleka a on podepisoval
a podepisoval a … Protože Přísloví krále Šalomouna jsou velmi pěkná a
milá kniha, mnoho účastníků si ji nechalo podepsat nejen pro sebe, ale
také jako dárek svým přátelům a známým. Vánoce byly totiž přede dveřmi.

 

obr_311.jpg

 

obr_310.jpg

 

obr_39.jpg

AKCE ROKU 2002

Regionálním setkání členů Klubu NBK v Plzni

Ještě
před zahájením listopadové výstavy o Bibli v Senátu ČR jsme uspořádali
regionální setkání členů Klubu NBK v Plzni (24.10.2002). Celou akci
společně připravily místní sbory Křesťanského společenství a Slova
Života. Účast byla hojná a jsme rádi, že jsme se mohli opět společně
vidět, pohovořit o nejčerstvějších novinkách v postupu překladu,
vzájemně se sdílet a těšit ze spoluúčasti na tomto nádherném díle.

 

obr_38.jpg

Autogramiády

Po
uvedení Mojžíšových knih v Senátu ČR jsme ještě před vánoci uspořádali
tři autogramiády Mojžíšových knih spojené s autorským čtením
překladatele. První proběhla v pražském knihkupectví Brána, druhá v
českobudějovickém knihkupectví Gregorius a poslední v brněnské Naději.
V Českých Budějovicích proběhla navíc ještě přednáška o Bibli a jejím
překládání pro veřejnost. Jsme potěšeni, že se můžeme setkávat s
přívrženci Nové Bible kralické i takto netradičně a velmi děkujeme
vedoucím jmenovaných knižních obchodů za to, že nám autogramiády
umožnili.

 

obr_37.jpg

 

obr_36.jpg

Autorské čtení překladatele Alexandra Fleka při autogramiádě v čajovně pražského knihkupectví Bna (5.12.2002).

 

obr_35.jpg

Setkání v Bráně obohatilo svými písněmi hudební uskupení Marion

 

obr_34.jpg

Autogramiáda
MK v knihkupectví Naděje v Brně proběhla za hudebního doprovodu Jany
Peřtové z TWR, známé ze skupiny David. (19.12.2002)

 

Knihy Mojžíšovy v Senátu ČR

pout_2.jpg
Senátu ČR, ve dnech 4. 11. – 6. 12. 2002, spolupořádat výstavu s názvem Česká Bible v průběhu staletí.

Na
slavnostní vernisáži vystoupili s proslovem předseda Senátu Dr. Petr
Pithart, prof. Tomáš Halík, biskupka husitské církve Jana Šilerová a
Alexandr Flek za NBK. Byli jsme také svědky skvělého uměleckého výkonu
profesora Radovana Lukavského, jenž postupně přednesl Proglas ve
staroslověnštině, Komenského odkaz Bible českému národu z Kšaftu
umírající matky Jednoty bratrské, Chválu Svaté lásky ze 13. kapitoly
dopisu Korintským a Desatero z našeho nového překladu.

Jednou
z hlavních částí programu bylo také slavnostní představení Knih
Mojžíšových v překladu Nové Bible kralické, které jsme při této
příležitosti darovali všem senátorům.

obr_23.jpg

Balík
osmdesáti věnovaných knih otevřel s modlitbou na rtech Prezident
Mezinárodní společnosti podnikatelů plného evangelia Daniel Zajíc.
Celou akci včetně darování knih bylo možno uskutečnit právě díky
vstřícné ochotě podnikatelů k praktické pomoci a finanční podpoře.

obr_22.jpg

Na
závěr zazněl dramatizovaný přednes Písně písní NBK v režii Marky Míkové
za hudebního doprovodu Katky Šarközi (stejně jako na knižním veletrhu v
tomto roce), a naprosto zaslouženě si získal pozornost všech přítomných.

obr_21.jpg

Knihy
Mojžíšovy i Píseň písní se setkaly v Senátu s takovým zájmem, že jedna
z místních pracovnic nám po několika dnech volala, zda bychom
neopatřili několik dalších výtisků k prodeji mezi zdejšími zaměstnanci.

Spolupracovník na překladu Starého Zákona

pout_1.jpgJiří
Hedánek se narodil r. 1956, věřícím je od svých 18 let. Nejprve byl
římským katolíkem, později poznal několik protestantských denominací
(Křesťanské sbory, Apoštolská církev, ČCE, ECM). Jiří je ženatý, má
dospívající dceru a syna.

V
70. letech prošel "podzemním" katolickým seminářem v tzv. Umlčené
církvi. Na Filosofické fakultě UK později absolvoval obory
lingvistika-fonetika a překladatelství-tlumočnictví. Tamtéž studoval
hebrejštinu, na Husově teologické fakultě pak aramejštinu.

Práci
s Písmem se věnuje již řadu let. Pod pseudonymem M. Chašbas napsal v
80. letech apologeticky zaměřenou knihu Vzkříšení, která vyšla na
Západě a u nás se široce rozšířila. Kromě svého akademického působení
na FF UK se Jiří věnoval překládání křesťanské i jiné literatury a
tlumočení různých akcí.

Od r.
1999 externě spolupracoval na stylistických korekturách Starého zákona
NBK. Jeho odborná způsobilost a jeho hluboký duchovní přístup byly pro
tým NBK po celou dobu velikým přínosem.

Proto
máme velikou radost, že od září minulého roku mohl Jiří začít pracovat
naplno jako další překladatel SZ NBK. To bylo umožněno zejména stále
rostoucí duchovní i finanční podporou Vás, členů Klubu NBK. Díky tomu
teď bude práce na SZ postupovat ještě rychleji! Prosíme, myslete tedy i
na Jiřího, který již během podzimu a jara pracoval na knihách Jozue a
Soudců. Nyní překládá 1. knihu Samuelovu.