English
Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad, má skrýš, mé vítězství – před násilím mě ochráníš! (2. Samuelova 22:3)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Rozdali jsme 5000 Nových zákonů

Naším cílem je, aby se šířilo Boží slovo hlavně mezi lidi, kteří ho dosud neznají nebo nečtou pravidelně. Radujeme se, že díky štědrému daru ze zahraničí určenému na tisk Nových zákonů můžeme i v oblasti šíření Nových zákonů jednat jako skutečný nadační fond. Jiné nadace rozdělují na dobré projekty peníze, my nyní rozdělíme na dobré projekty kapesní Nové zákony.

Žadatelé o grant si mohli dokonce vybírat ze tří různých obálek. Příjem žádostí byl ukončen 5. června 2007. K tomuto datu jsme přijali celkem 80 žádostí o grant, ve kterých bylo žádáno celkem o 24.000 Nových zákonů NBK. V následujících dnech rozhodla o přidělění Nových zákonů správní rada NBK v souladu se zadanými kritérii. Odmítnutým žadatelům byla nabídnuta možnost nákupu Nových zákonů za mimořádně snížené ceny.

Žadatelé
o grant si mohli dokonce vybírat ze tří různých obálek. Příjem žádostí
byl ukončen 5. června 2007. K tomuto datu jsme přijali celkem 80
žádostí o grant, ve kterých bylo žádáno celkem o 24.000 Nových zákonů
NBK. V následujících dnech rozhodla o přidělění Nových zákonů správní
rada NBK v souladu se zadanými kritérii. Odmítnutým žadatelům byla
nabídnuta možnost nákupu Nových zákonů za mimořádně snížené ceny.
Plné znění grantové výzvy:

NADAČNÍ FOND NOVÉ BIBLE KRALICKÉ

Vyhlašuje 1. kolo výzvy k předkládání projektů:

ROZDÁVÁNÍ NOVÝCH ZÁKONŮ NBK „Bible pro lidi“


1. Poskytovatel grantu: Nadační fond Nové Bible kralické


2. Číslo výzvy: NBK 1.1.


3. Název výzvy: Bible pro lidi


4. Cíle výzvy
Cílem
výzvy je podpořit „biblickou gramotnost“ českého národa formou
poskytnutí Nových zákonů v překladu NBK subjektům, které rozšiřují nebo
budou rozšiřovat Bible nebo jejich části a které motivují dosud
neoslovené lidi k jejich čtení a studiu.


5. Zaměření výzvy
V
rámci výzvy budou podporovány aktivity církví, sborů, misijních a
vzdělávacích organizací i jednotlivců, které vedou lidi dosud neznající
Bibli, k jejímu čtení a poznávání.


6. Kdo může žádat
Církve, místní sbory, neziskové organizace, fyzické osoby a jiné subjekty.

 

7. Celkový objem výzvy:
5 000 kusů Nových zákonů (brožovaných s šitou vazbou, kapesní formát 8×12 cm, s čísly veršů) ve 3 variantách obálky (viz níže).


8. Forma podpory
Podpora
v rámci grantového opatření „Bible pro lidi 2007“ bude poskytována
formou nevratné nepeněžní přímé pomoci (nadačního příspěvku).


9. Minimální a maximální přípustný počet Nových zákonů NBK, o které lze žádat
Minimální výše: 20 kusů Nových zákonů
Maximální výše: 2 000 kusů Nových zákonů


10. Místo realizace projektů
Místo realizace není omezeno; pouze je podmíněno přítomností česky mluvících čtenářů.


11. Doba trvání akce
Akce
mohou být realizovány ode dne registrace projektu předkladatelem
projektu, jednotlivé akce musí být dokončeny a zpráva o jejich průběhu
doručena Nadačnímu fondu NBK nejpozději do 30. 6. 2008.


12. Termíny výzvy
– Vyhlášení výzvy: 1. května 2007


Příjem žádostí: písemně do úterý 5. června 2007 (v případě nevyčerpání
plánovaného množství Nových zákonů bude následovat 2. kolo této výzvy).

– Adresa pro zasílání žádostí: Nadační fond Nové Bible kralické, Jan Talafant, SNP 3986, 767 01 Kroměříž.

Datum oznámení prvních výsledků výběrového procesu: 8. června 2007. V
odůvodněných případech může být část grantu schválena a přidělena již
před tímto termínem.


13. Kritéria pro poskytnutí Nových zákonů pro projekt:
Nové
zákony mohou být poskytnuty pouze na projekty splňující všechny
podmínky zadání. Převýší-li zájem objem poskytovaných Nových zákonů,
rozhodne správní rada nadačního fondu o přidělení grantu na základě
hodnotících kritérií (viz níže).

 

Podmínky, které musí projekty žadatelů splňovat: Nové zákony musí být poskytovány:
– Bezplatně (není možné je žádným způsobem prodávat)
– Osobně (při poskytování NZ musí dojít k osobnímu kontaktu s příjemcem NZ)
– Nově osloveným (lidem, kteří dosud nejsou pravidelnými čtenáři Bible)
– S důrazem na to, aby je příjemci četli (způsob poskytování NZ by měl jejich příjemce motivovat k samostatnému čtení NZ)

 

Další pomocná hodnotící kriteria: (udělení grantu je možné i bez jejich splnění):
– 50% vlastní kvalita projektu (důraz je kladen na výši motivace příjemců NZ k jejich čtení)
– 30% důvěryhodnost žadatele (v případě méně známých žadatelů doporučujeme k žádosti přiložit relevantní doporučení)
– 20% minulé zkušenosti s podobnými projekty

 

14. Náležitosti žádosti o poskytnutí grantu
Žádost o podporu v rámci výzvy „Bible pro lidi 2007“ musí být předložena písemně na formuláři „Žádost o grant NBK 1.1.“.

 

15. Povinnost závěrečné zprávy
Úspěšní
žadatelé budou povinni předat Nadačnímu fondu Nové Bible kralické
závěrečnou zprávu nejpozději do 3 měsíců od ukončení projektu. Tato
zpráva musí obsahovat údaje: kolik Nových zákonů bylo během projektu
rozděleno, v jakém období, komu (stačí jen upřesnění cílové skupiny,
nepožadují se jména) a jakým způsobem. Velice vítané budou také
konkrétní příběhy (svědectví) čtenářů Nových zákonů, kterým Nový zákon
příznivě ovlivnil život.

 

16. Další informace
Průběžné informace ke zpracování žádostí bude poskytovat kancelář Nadačního fondu NBK, Jan Talafant, tel. 576 517 136 nebo 777 763 299, e-mail:
info@nbk.cz, adresa: SNP 3986, 767 01 Kroměříž.