English
Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad, má skrýš, mé vítězství – před násilím mě ochráníš! (2. Samuelova 22:3)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Husité Bibli21 vítají

Ústřední rada Církve československé husitské zveřejnila 23. dubna své oficiální "Vyjádření k vydání Bible, překlad 21. století."


Rada si všímá diskuse, kterou v české veřejnosti vyvolalo vydání Bible21. Snahu nového překladu "oslovit současného člověka většinou jen málo dotčeného tradiční církevní terminologií" podle Rady CČSH "lze hodnotit pozitivně a přivítat". Bible21 "rozšiřuje řadu českých překladů Písma a tak přispívá k hlubšímu poznání Božího slova." Vyjádření se dále zabývá obecnými úskalími překládání Bible a zařazuje nový překlad na škále mezi srozumitelností a věrností originálu spíše směrem ke srozumitelnosti, což je pro Radu "důvodem k určité zdrženlivosti vůči tomuto překladu".


Ve druhé části textu Rada doporučuje Bibli21 vedle dalších moderních překladů "pro studium, ke srovnávání při přípravě na kázání a při biblických hodinách." Oficiální normou pro liturgii však zůstává i nadále Český ekumenický překlad. Tímto vyjádřením normativnosti ČEP však "CČSH nevynáší negativní soud nad jinými biblickými překlady ani se nechce fixovat jednou provždy na jeden určitý překlad Bible".


V závěru svého vyjádření Rada CČSH poukazuje na "naléhavou potřebu neustálého prohlubování biblických znalostí" jak u duchovních, tak všech věřících. Pro přípravu kázání a vyučování je podle Rady zásadní "pečlivé studium Písma v originálních jazycích a také srovnávání nejrůznějších dostupných překladů".

Celý text Vyjádření je zveřejněn na stránkách CČSH