English
Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad, má skrýš, mé vítězství – před násilím mě ochráníš! (2. Samuelova 22:3)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Zpravodaj podzim 2010

Koncem listopadu jsme rozeslali bulletin podzim 2010. Zpravodaj si můžete stáhnout jako soubor ve formátu PDF.

Připravili jsme pro vás výběr některých článků.

Boží slovo pro Česko – Mission Possible

Když jsem jednoho podzimního odpoledne roku 1991 ležel na tváři před Bohem na koberci jedné švédské modlitebny a úpěl k němu, aby nám daroval srozumitelný a věrný překlad Bible, nedovedl jsem si ani v nejmenším představit zázrak, který se měl před našima očima během následujících let odehrát.

„Nesrovnatelně mnohem více…“

Příběh vzniku Bible21 vám, čtenářům tohoto bulletinu, není třeba připomínat – vždyť jste ten příběh sami „psali“ svou obětavou podporou a pomocí. Když se hlížím zpět, žasnu nad Boží věrností, protože mezi námi udělal „nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme“ (Ef 3:20). Díky Boží milosti a vaší podpoře mohlo naše vydavatelství Biblion publikovat již téměř 300 000 knih a CD s Božím slovem, z toho 117 500 výtisků Bible21 jen v minulém roce, kdy se stala vůbec nejprodávanější knihou v ČR.

Konec jedné éry

Dokončením a vydáním překladu Bible se tak završila celá jedna dlouhá éra naší činnosti. Jsem za to nesmírně vděčný všem, kdo k naplnění tohoto cíle jakkoli přispěli. Především chci poděkovat Janu Talafantovi, který práci Nadačního fondu i Biblionu
posledních šest let řídil a bez něhož si dokončení a úspěch projektu B21 vůbec nedokážu představit. Jan v tuto chvíli vnímá
svůj úkol jako završený a cítí povolání do nové práce pro Pána. Za celý tým mu v jeho příští službě přeji mnoho úspěchů a Božího požehnání.

Číst a rozumět

Mise našeho nadačního fondu „vrátit Čechům Bibli a vrátit Čechy k Bibli“ ovšem zdaleka nekončí. Naopak – přeložení
a vydání Bible21 je pro nás teprve počátkem rozsévání Slova, ke kterému nás Pán povolal.

Mnoho lidí si nyní Bibli pořídilo nebo ji dostalo, ale často si nejsou jisti, jak ji číst a jak jí rozumět. Proto chceme v budoucnu kromě dalších edicí Bible vydávat také doprovodnou literaturu, pořádat osvětové přednášky, podporovat zpracování biblických textů v různých uměleckých formách a vůbec se zasadit o šíření „biblické gramotnosti“ v naší zemi.

Co v roce 2011 a dále

Jedním z našich nejbližších plánů pro rok 2011 je vydání kapesního průvodce Biblí, který pomůže co nejširšímu okruhu čtenářů (např. i učitelům základních a středních škol) získat představu o vzniku a obsahu Knihy knih.

Chystáme také nové vydání B21 v kapesním formátu, a to v několika variantách vazby od paperbacku až po luxusní kůži. Připravujeme rovněž dotisk oblíbeného česko-anglického NZ a také novou podobu našich internetových stránek, která usnadní přístup k samotným biblickým textům.

Z projektů, které nejbližší rok přesáhnou, chci jmenovat kompletní Audio Bibli, na kterou se nás často ptáte, dále studijní vydání B21 s bohatým poznámkovým aparátem a výhledově také Dětskou Bibli21.

Proměňovat lidská srdce

V mnoha ohledech jsme tedy na počátku. Bible21 se zatím dostala k necelému jednomu procentu našich spoluobčanů. Mnozí lidé dnes volají po slušnosti, poctivosti a všeobecné nápravě morálky. Víme, že právě poselství Bible má moc proměňovat lidské srdce. Proto také věříme, že naše práce „není v Pánu zbytečná“.

Jsem velmi vděčný, že v rozsívání Slova v naší zemi můžeme nadále pokračovat s Vaší drahocennou podporou. Zároveň v na šem týmu vítám nové posily, které vám na následujících stránkách představujeme – Gabriela Selingerová se od nového roku bude starat o Biblion a Jaroslav Holer o Nadační fond.

S přáním požehnaného Adventu, Vánoc a celého nového roku
Alexandr Flek

Zpět na seznam článků >>

 

Hospodaření za rok 2009

Stručná výroční zpráva Nadačního fondu B21 za rok 2009
Přehled příjmů za rok 2009
 Zůstatek z roku 2008 596 593,- Kč  
 Příjmy celkem
1 359 268,- Kč 100,00 %
 Dary  797 153,- Kč 58,65 %
 Granty  562 093,- Kč 41,35 %
 Úroky  22,- Kč 0,00 %
Přehled výdajů za rok 2009
 Výdaje celkem
1 909 465,- Kč 100,00 %
 Výdaje na naplnění cílů (1+2+3) 1 710 406,- Kč 89,58 %
   1. Příspěvky na překlad 398 004,- Kč 20,84 %
   2. Podpora vydávání knih Bible (NBK)  1 223 009,- Kč  64,05 %
   3. Výdaje na osvětu a propagaci  89 393,- Kč  4,68 %
 Provozní a ostatní náklady  199 059,- Kč  10,42 %

 

Hospodaření vydavatelství Biblion o.s. za rok 2009
Přehled příjmů
 Zůstatek z roku 2008 495 106,- Kč
 Příjmy celkem
14 515 461,- Kč
 Tržby  11 029 307,- Kč
 Dary a granty  1 181 246,- Kč
 Ostatní příjmy  254 908,- Kč
 Investoři a bezůročné půjčky  2 050 000,- Kč
Přehled výdajů
 Výdaje celkem
 14 821 065,- Kč
Tisk a výroba Bible21 12 813 510,- Kč
Propagace B21 475 087,- Kč
Platy, logistika, atd.  1 532 468,- Kč

 
Zpět na seznam článků >>

Deuterokanonické knihy přeloženy již téměř ze čtvrtiny

Příkladem Bible kralická

Letos na jaře jsme zahájili práce na překladu deuterokanonických knih Starého zákona. Vedla nás k tomu mj. snaha následovat příklad Bible kralické, která tyto knihy původně obsahovala (tzv. „Apokryfy“ tvořily 5. díl kralické Šestidílky). Také sdílíme přesvědčení, vyjádřené Martinem Lutherem, že tyto knihy, jakkoli je co do inspirovanosti a autority nelze klást naroveň ostatním biblickým textům, jsou přesto „dobré a užitečné ke čtení“.

Zdroj dobových informací

Ačkoli různé církve připisují deuterokanonickým knihám různou míru autority, panuje souhlas, že jde o zásadní zdroj dobových informací. Tyto spisy nám také pomáhají objasnit řadu novozákonních výroků. Pokud jde např. o víru ve vzkříšení, anděly a démony, tyto ko n cepty se ve Starém zákoně téměř nevyskytují, Nový zákon ale o nich mluví často a s naprostou samozřejmostí. Právě deuterokanonické spisy tvoří jakýsi most mezi myšlením Starého a Nového zákona a dokumentují vývoj hebrejské zbožnosti před příchodem Mesiáše. Věříme proto, že možnost seznámit se s těmito knihami v dnešní, srozumitelné češtině uvítají jak věřící různých denominací, tak i širší čtenářská veřejnost.

Překladatel Jiří Pavlík

Máme velkou radost, že nabídku pracovat na překladu deuterokanonických knih přijal uznávaný odborník, zkušený překladatel a milý bratr v Kristu, PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

Jiří (nar. 1970), vystudoval teologii na Katolické
teologické fakultě Univerzity Karlovy (UK) a řečtinu–latinu na
Filosofické fakultě UK. Tamtéž v r. 2007 dokončil doktorské studium v
oboru klasická filologie. Zabývá se starořeckou literaturou, spiritualitou křesťanského mnišství a
dějinami rétoriky a stylistiky. Od r. 2007 je proděkanem pro rozvoj
Husitské teologické fakulty UK, kde vyučuje novozákonní řečtinu. Z jeho
překladatelské tvorby vyšla knižně mj. Apofthegmata I, II a III výroky
a příběhy pouštních otců
a Theodórétos z Kyrru: Historia religiosa –
bohumilá historie mnichů syrských
. Jiří žije se svou ženou a dvěma dětmi
v Praze.

Hlavním editorem překladu zůstává Alexandr Flek, o textové korektury se stará, stejně jako dosud, Markéta Pytlíková.

Tobiáš a Baruch již na internetu

V této chvíli jsou přeloženy knihy Tobiáš, Baruch, řecká Ester a jeden z přídavků k Danielovi (Tři muži v rozpálené peci), tedy asi 24% z celkového rozsahu. Redakčními úpravami a jazykovou korekturou prošly knihy Tobiáš a Baruch, takže asi 15% textu je již ve finálním znění. Oba texty můžete v kompletním znění najít na našich stránkách zde.

 
Zpět na seznam článků >>