English
Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad, má skrýš, mé vítězství – před násilím mě ochráníš! (2. Samuelova 22:3)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Láska

Láska vítězí

Bez lásky nejsem
nic

Kdybych
mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to jen dunění zvonu, řinčení
činelů. 2 Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl
všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. 3 Kdybych
rozdal vše, co mám, i vlastní tělo kdybych vydal plamenům, bez lásky je mi to
k ničemu.

4 Láska
je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; 5 není
hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, 6 není
škodolibá, ale raduje se z pravdy; 7 všechno snáší, všemu
věří, vždycky doufá, všechno vydrží.

8 Láska
nikdy neskončí. Avšak proroctví – ta zaniknou, jazyky – ty umlknou,
poznání – to pomine. 9 Jen z části totiž poznáváme
a jen z části prorokujeme, 10 jakmile však přijde
dokonalé, tehdy to částečné zanikne. 11 Dokud jsem byl dítě,
mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory; když jsem
však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil. 12 Teď
totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď
poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná mě. 13 Do
té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší
z nich je láska.

1.
Pavlův list Korintským 13:1-13

12Nenávist hádky vyvolává,

láska
všechny viny přikrývá.

Přísloví 10:12

Láska je silnější než smrt

1Kéž bys mi býval rodným bratrem,

z prsou mé matky kojeným!

To bych tě na potkání
směle políbila

a nikdo by se na mě za to nezlobil.

2Vést
bych tě mohla, odvést si tě

do domu své matky, své rodičky.

Kořeněným vínem opojila
bych tě,

moštem z granátových jablek svých.

3Jeho levice pod hlavou mou

a pravicí by mě objímal.

4Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské,

neprobouzejte, nerozněcujte lásku,

dříve než sama bude chtít!

Sbor:

5Kdopak to z pouště přichází,

se svým miláčkem v objetí?

Ona:

Pod jabloní jsem tě
vzbudila,

tam,
kde tě počala matka tvá,

tam, kde počala tvá rodička.

6Jak pečeť na srdce si mě vtiskni,

jak
pečeť, co nosíš na paži.

Láska je silná jako smrt,

vášeň neúprosná jako hrob.

Její
plameny šlehají

žárem nejprudším[1].

7Lásku neuhasí spousty vod,

neodplaví ji říční proud.

Kdo by lásku chtěl za
celé jmění pořídit,

jedině by se zesměšnil!

Píseň písní 8:1-7

Proč je
tak málo pravé lásky?

12A protože se rozšíří špatnost,
láska mnohých vychladne.

Matouš
24:12

Modlitba Pána Ježíše

24Otče,
chci, aby ti, jež jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli slávu,
kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval před stvořením světa. 25Spravedlivý
Otče, svět tě nezná, ale já tě znám. Tito poznali, že jsi mě poslal, 26a
já jsem jim dal poznat tvé jméno a ještě dám, aby láska, kterou jsi mě miloval,
byla v nich a já v nich.“

Jan
17:24-26

Láska člověka k Bohu

5 Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh
žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého
pokolení těch, kdo mě nenávidí,

6 a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a
zachovávají má přikázání.

Exodus 20:5-6

Největší přikázání

34Když
se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, sešli se tam. 35Jeden
z nich, znalec Zákona, se pak zeptal, aby ho vyzkoušel: 36„Mistře,
které je největší přikázání v Zákoně?“

37Ježíš
mu řekl: „‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a
celou svou myslí.‘c
38To je první a největší
přikázání. 39Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám
sebe.‘d
40V těchto dvou přikázáních spočívá celý
Zákon i Proroci.“

Matouš 22:34-40

Nové přikázání

7 Nepíšu
vám, bratři, žádné nové přikázání, ale to staré, které jste měli od počátku –
je to ono staré přikázání, to slovo, které jste slýchali od počátku. 8 To,
co vám píšu, je však zároveň nové přikázání, neboť se naplňuje v něm i ve
vás. Tma pomíjí a pravé světlo už svítí. 9 Kdo říká, že je ve
světle, a přitom nenávidí bratra, je až dosud ve tmě. 10 Kdo
miluje bratra, zůstává ve světle a nikomu není kamenem úrazu. 11 Kdo
ale bratra nenávidí, zůstává ve tmě. Chodí tmou a neví, kam jde, neboť mu oči
zaslepila tma.

12 Píšu
vám, drazí,

že
jsou vám pro jeho jméno odpuštěny hříchy.

13 Píšu
vám, otcové,

že
jste poznali Toho, který je od počátku.

Píšu
vám, mládenci,

že
jste zvítězili nad tím Zlým.

14 Píšu
vám, děti,

že
jste poznali Otce.

Napsal
jsem vám, otcové,

že
jste poznali Toho, který je od počátku.

Napsal
jsem vám, mládenci,

že
jste silní a Boží slovo ve vás zůstává

a
zvítězili jste nad tím Zlým.

15 Nemilujte
svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě
lásku k Otci. 16 Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost
života – nic z toho není z Otce, to vše je ze světa. 17 Svět
pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá na věky.

1 Jana 2:7-17

Bůh je láska

7 Milujme
jedni druhé, milovaní – vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se
narodil z Boha a zná Boha. 8 Kdo nemiluje, nezná
Boha – vždyť Bůh je láska. 9 V tom se projevila Boží láska
k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom
skrze něj získali život. 10 V tom je láska, ne že my jsme
milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za
naše hříchy. 11 Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás,
musíme i my milovat jedni druhé.

12 Boha
nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a
jeho láska v nás došla naplnění. 13 Jak můžeme vědět, že
zůstáváme v něm a on v nás? Podle toho, že nám dal díl svého Ducha. 14 A
my jsme viděli a svědčíme, že Otec poslal Syna, Spasitele světa. 15 Kdokoli
vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom přebývá Bůh a on v Bohu. 16 A
my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí.

Bůh
je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm. 17 Takto
láska mezi námi došla naplnění, takže smíme mít smělou důvěru v soudný
den – vždyť jsme na tomto světě takoví, jako je on. 18 V lásce
není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach
přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění. 19 My
milujeme jeho, neboť on první miloval nás.

1 Jana 4:7-19

Jeho přikázání
nejsou těžká

20 Kdo
říká „Miluji Boha“ a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje
bratra, kterého viděl, jak může milovat Boha, kterého neviděl? 21 Vždyť
od něj máme toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i bratra.

1 Jana 4:20-21


[1] nebo: Hospodinovým