English
Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad, má skrýš, mé vítězství – před násilím mě ochráníš! (2. Samuelova 22:3)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Lež se nevyplácí

Lež se nevyplácí

21 Nepíšu vám proto, že byste
neznali pravdu, ale protože ji znáte a protože žádná lež nemá nic společného
s pravdou.

1 Jana 2:21

Nelži proti
pravdě

13 Kdo
je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať to prokáže svými skutky – ušlechtilým životem
ve vlídné moudrosti. 14 Máte-li však v srdci hořkou závist
a svárlivost, nechlubte se a nelžete proti pravdě. 15 To není
moudrost přicházející shůry, ale ta pozemská, pudová a ďábelská. 16 Kde
je totiž závist a svárlivost, tam vzniká nepokoj a kdejaká špatnost.

17 Moudrost,
která je shůry, je ale především čistá, dále pokojná, vlídná, povolná, plná
milosrdenství a dobrého ovoce, nestranná a nepokrytecká. 18 Ti,
kdo rozsévají pokoj, sklidí ovoce spravedlnosti.

Jakub 3:13-18

Je nemožné aby Bůh
lhal

15 Abraham pak díky trpělivosti dosáhl zaslíbení. 16 Lidé
vždy přísahají při někom vyšším a přísaha je pro ně potvrzením, o němž nemůže
být spor. 17 Když chtěl Bůh dědicům zaslíbení přesvědčivě
ukázat nezvratnost svého rozhodnutí, potvrdil tedy svůj slib přísahou. 18 A protože
je nemožné, aby Bůh lhal, stávají se tyto dvě nezvratné věci mocným povzbuzením
pro nás, kdo jsme našli útočiště v nabídnuté naději. 19 Tuto
naději máme jako kotvu duše, bezpečnou, pevnou a sahající až dovnitř za
oponu, 20 kam za nás vstoupil náš předchůdce Ježíš, který se na
věky stal veleknězem podle Melchisedechova řádu.

Židům 6:15-20