English
Připravte Pánovu cestu! Urovnejte jeho stezky! (Matouš 3:3b)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Manželství

Manželství

Jedno tělo

21 Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl
hluboký spánek. Když usnul, vzal jedno z jeho žeber a zaplnil to místo
tělem.

22 Z onoho žebra, které vzal
z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi.

23 Adam tenkrát řekl: „To je konečně
ona: je z mých kostí, je z mého těla! Bude se nazývat manželkou, neboť je vzata
z manžela!“

24 (To proto muž opouští otce i matku
– aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem.)

25 Oba dva, muž i jeho žena, byli
nazí a nestyděli se.

Genesis 2:21-25

Bůh nikomu
nestraní

18 Ženy, poddávejte se svým
mužům, jak se v Pánu sluší.

19 Muži, milujte své ženy a
nebuďte k nim hrubí.

20 Děti, poslouchejte vždy své
rodiče – tak se to Pánu líbí.

21 Otcové, netrapte své děti, ať
nejsou zoufalé.

22 Služebníci, poslouchejte vždy
své pozemské pány. Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale
s upřímným srdcem a v Boží bázni. 23 Cokoli děláte,
čiňte to celou duší jako Pánu, a ne lidem. 24 Vězte, že vaší
odplatou bude dědictví od Pána, a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus. 25 Odplata
nespravedlivých však bude odpovídat jejich nespravedlnosti. Bůh nikomu
nestraní.

Koloským
3:18

Manželství
má být v úctě

Bratrská láska ať zůstává. 2 Nezapomínejte
na pohostinnost – díky ní někteří nevědomky hostili anděly! 3 Pamatujte
na vězně, jako byste byli ve vězení s nimi; pamatujte na trpící jako ti,
kdo také mají tělo. 4 Manželství ať si všichni váží. Manželské
lože je bez poskvrny, smilníky a cizoložníky však čeká Boží soud.

Židům 13:4