English
Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad, má skrýš, mé vítězství – před násilím mě ochráníš! (2. Samuelova 22:3)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Morálka

Morálka

Desatero

20 Bůh promluvil
všechna tato slova:

2 „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, jenž tě vyvedl
z egyptské země, z domu otroctví.

3
Neměj žádné bohy kromě mne.

4
Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve
vodách pod zemí.

5 Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin,
tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do
třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí,

6 a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení
těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.

7
Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho
jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.

8
Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý.

9 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou
práci,

10 ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným
Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera,
tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani cizinec ve tvých branách.

11 V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe
i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul.
Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.

12
Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin,
tvůj Bůh.

13
Nezabíjej.

14
Necizolož.

15
Nekraď.

16
Nelži o svém bližním.

17
Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho
otroka, děvečku, býka ani osla – nezáviď svému bližnímu vůbec nic.“

18
Když všechen lid viděl to hřmění a blýskání, zvuk polnice a dýmající horu,
třásl se strachy. Přesunuli se opodál

19 a řekli Mojžíšovi: „Mluv s námi ty a
budeme poslouchat, ale ať s námi nemluví Bůh, ať nezemřeme!“

20 Mojžíš lidu odpověděl: „Nebojte se. Bůh přišel
proto, aby vás vyzkoušel a aby jste ho měli v úctě, abyste nehřešili.“

21 Lid tedy zůstal stát opodál, zatímco Mojžíš
přistoupil k mračnu, v němž byl Bůh.

22 Hospodin Mojžíšovi řekl: „Takto promluvíš
k synům Izraele: Sami jste viděli, že jsem s vámi mluvil z nebe.

23 Nic mi nepostavíte naroveň: neuděláte si bohy
ze stříbra ani bohy ze zlata.

24 Uděláš mi pouze hliněný oltář a na něm budeš
obětovat své zápaly i pokojné oběti, svůj brav i skot. Na každém místě, kde
nechám připomínat své jméno, k tobě přijdu a požehnám ti.

25 Jestliže mi uděláš kamenný oltář, nestav jej
z tesaných kamenů; dotkneš-li se jej dlátem, znesvětíš jej.

26 Také nebudeš k mému oltáři vystupovat po
stupních, aby se při tom neodkryla tvá nahota.