English
Teď mu už ale raději odpusťte a potěšte ho, aby snad nebyl přemožen přílišným zármutkem. Prosím vás, ukažte mu, že ho stále milujete. (2. Korintským 2:7–8)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Blaze vám

Pravá radost je v Hospodinu

8 Četli
v Knize Božího zákona, vykládali a objasňovali smysl, aby tomu, co se čte, bylo
rozumět.

9 Když lid uslyšel slova Zákona, všichni plakali. Guvernér
Nehemiáš jim proto s učeným knězem Ezdrášem a s levity, kteří vyučovali lid,
říkal: „Netruchlete a neplačte, vždyť dnes je svátek Hospodina, vašeho Boha!

10 Jděte,“ řekl jim, „jezte a pijte lahodné věci a dělte se
s těmi, kdo nemají nic připraveno. Dnes je svátek našeho Pána. Netrapte se,
vždyť Hospodinova radost je vaše síla!“

11 Podobně lid těšili také levité: „Přestaňte. Dnes je
svátek, tak se netrapte.“

12 A tak šli všichni jíst a pít a dělit se s ostatními.
Nesmírně se radovali, neboť porozuměli slovům, která slyšeli číst.

Nehemiáš 8:8-12

10Proto, králové, buďte rozumní,

soudcové země, nechte se
poučit.

11Služte Hospodinu s posvátnou
bázní

a veselte se s třesením.

Žalm 2:10-11

1 Pro
předního zpěváka, na nápěv písně „Zemřel syn“. Žalm Davidův.
[1]

2Chválím tě, Hospodine, celým
srdcem svým,

vypravovat chci o všech tvých
zázracích!

3Z tebe se raduji, pro tebe
jásám,

tvému jménu, Nejvyšší, chci
zazpívat!

Žalm 9:1-3

8Hospodina vidím před sebou napořád,

je po mé
pravici, nezakolísám.

9Mé srdce je šťastné, můj jazyk[2] zpívá,

také mé tělo
v bezpečí odpočívá.

10Nenecháš v hrobě duši mou,

nevydáš jámě
svého věrného!

11Stezku života jsi mi ukázal,

ve tvé přítomnosti je plnost
radosti,

nekonečné blaho je po tvé
pravici!

Žalm 16:8-11

6 Požehnán buď Hospodin,

že vyslyšel mé prosby!

7 Hospodin je má síla a můj štít,

na něj se v srdci
spoléhám.

Pomoc jsem dostal, mé srdce
jásá,

svou písní chci mu děkovat!

8 Svému lidu je Hospodin silou,

svému pomazanému je jistou
záchranou.

9 Zachraň, Hospodine, svůj lid,

svému dědictví požehnej,

buď jejich pastýřem a
navěky je nes!

Žalm 28:6-9

11 Slyš, Hospodine, smiluj se nade
mnou,

prosím, Hospodine, buď můj
pomocník!

12 Ty jsi obrátil můj nářek v tanec,

svlékls mi pytlovinu, oděls
mě radostí!

13 Proto ti ze srdce chci zpívat bez
ustání,

Hospodine,
Bože můj, chválím tě navěky!

Žalm 30:11-13

16 Ať jsou zděšeni svou vlastní
hanebností

ti, kdo mi „Aha! Aha!“
říkají.

17 Ať se však radují a veselí se v
tobě

všichni ti, kdo tě hledají.

Ať navždy říkají: „Veliký je
Hospodin!“

ti, kdo milují tvé spasení.

Žalm 40:16-17

10 Bázeň pak zachvátí všechny lidi,

o Božích skutcích budou
vyprávět,

nad jeho dílem přemýšlet!

11 Spravedlivý se bude v Hospodinu
těšit,

že svěřil se jeho ochraně.

Jásat pak budou spolu všichni,

kdo mají srdce upřímné!

Žalm 64:10-11

4 Jásej Hospodinu,
celá zem,

dejte
se do zpěvu, žalmy zahrajte!

5 Zahrajte
Hospodinu na citeře,

při
citeře mu žalmy zpívejte.

6 Na
trubky a rohy zatrubte,

před
králem Hospodinem jásejte!

7 Moře
ať burácí se vším, co je
v něm,

stejně
tak
všichni, kdo žijí na světě
!

8 Řeky,
tleskejte radostí,

hory
ať k tomu zpívají

9 před
Hospodinem,

jenž
přichází soudit zem.

On
bude spravedlivě soudit svět,

národy
bude soudit poctivě!

Žalm 98:4-9

1 Poutní píseň.

Když
Hospodin navracel sionské zajatce,

zdálo
se nám to jako sen.

2 Naše
ústa tehdy plnil smích,

naše
jazyky jásaly.

Tehdy
se říkalo mezi národy:

„Veliké
věci jim učinil Hospodin!“

3 Veliké
věci nám učinil Hospodin,

naplnilo
nás veselí.

4 Navrať
nás, Hospodine, z našeho zajetí,

jako
když na poušti vytrysknou potoky!

5 Ti,
kteří rozsévali se slzami,

s
jásotem sklidí úrody.

6 Ten,
který s pláčem vychází,

aby
drahocenné símě rozhodil,

ten
se s jásotem jednou navrátí,

aby
své snopy shromáždil.

Žalm 126:1-6

28Doufání
spravedlivých končí radostí,

naděje
darebáků
se vniveč obrátí.

Přísloví 10:28

Když
Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu. Posadil se, a když k němu
přistoupili jeho učedníci, 2začal je učit:

3„Blaze chudým v duchu,

neboť jim patří nebeské království.

4Blaze plačícím,

neboť budou potěšeni.

5Blaze mírným,

neboť dostanou zemi za dědictví.

6Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti,

neboť budou nasyceni.

7Blaze milosrdným,

neboť dojdou milosrdenství.

8Blaze čistým v srdci,

neboť uvidí Boha.

9Blaze těm, kdo působí pokoj,

neboť budou nazváni Božími dětmi.

10Blaze pronásledovaným pro spravedlnost,

neboť jim patří nebeské království.

11Blaze vám, když vám budou zlořečit
a pronásledovat vás a lživě a zle vás pomlouvat kvůli mně. 12Radujte
se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž
pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.

13Vy jste sůl země. Ztratí-li sůl
svou chuť, čím bude osolena? Nebude už k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé
ji pošlapou. 14Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být
skryto. 15Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod
vědro, ale na svícen a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. 16Tak
ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali
slávu vašemu Otci v nebesích.“

Matouš 5:1-16

44Nebeské království je podobné
pokladu ukrytému v poli, který když člověk nalezl, skryl ho a kvůli
radosti z něj jde, prodává všechno, co má, a kupuje to pole.

Matouš 13:44

Úzkost se obrátí v radost

5„Teď odcházím k Tomu, který mě
poslal, a nikdo z vás se mě neptá: ‚Kam jdeš?‘ 6Kvůli tomu, co jsem
vám řekl, naplnil vaše srdce zármutek. 7Říkám vám ale pravdu: Je pro
vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; když ale
odejdu, pošlu ho k vám. 8Až přijde, odhalí světu, v čem je hřích,
spravedlnost a soud. 9Hřích, že nevěří ve mne; 10spravedlnost,
že jdu k Otci a už mě neuvidíte; 11a soud, že vládce tohoto světa je
již odsouzen.

12Ještě vám mám mnoho co říci, ale
teď to nemůžete unést. 13Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do
veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší –
oznámí vám i věci budoucí. 14On mě oslaví, neboť vám oznámí, co
přijme ode mě. 15Všechno, co má Otec, je mé. Proto jsem řekl, že vám
oznámí, co přijme ode mě. 16Za okamžik mě už neuvidíte a za další
okamžik mě spatříte, protože odcházím k Otci.“

17Někteří z jeho učedníků se začali
jeden druhého ptát: „Co tím chce říci? Prý: ‚Za okamžik mě už neuvidíte a za
další okamžik mě spatříte‘ a: ‚Odcházím k Otci.‘ 18Co tím myslí,
když říká: ‚Za okamžik‘? Nevíme, o čem mluví.“

19Ježíš poznal, že se ho chtěli
zeptat, a tak jim řekl: „Dohadujete se o tom, že jsem řekl: ‚Za okamžik mě už
neuvidíte a za další okamžik mě spatříte‘? 20Amen, amen, říkám vám,
že budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Budete se trápit, ale
vaše úzkost se obrátí v radost. 21Když žena rodí, zakouší úzkost,
protože přišla její chvilka. Poté, co porodí děťátko, ale na trápení zapomene
pro radost, že se na svět narodil člověk. 22I vy teď zakoušíte
úzkost, ale až se znovu uvidíme, vaše srdce bude jásat radostí a tu radost vám
nikdo nevezme.“

Jan 16:5-22

Bůh dokazuje svou lásku

Nyní,
když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána,
Ježíše Krista. 2 Skrze něj jsme také vírou získali přístup
k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy. 3 A
nejen to: chlubíme se i souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost, 4 vytrvalost
spolehlivost a spolehlivost naději. 5 Tato naděje není klamná;
vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha Svatého, jehož nám
daroval.

6 Když jsme my sami byli
bezmocní, Kristus v pravý čas zemřel za bezbožné. 7 Sotva kdo
zemře za spravedlivého, i když za dobrého člověka by se snad někdo zemřít
odhodlal. 8 Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus
zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. 9 Jsme-li teď
jeho krví ospravedlněni, čím spíše skrze něj budeme zachráněni před Božím
hněvem! 10 Jestliže jsme ještě jako nepřátelé byli s Bohem
smířeni smrtí jeho Syna, čím spíše nás, již smířené, zachrání jeho život! 11 A
nejen to; chlubíme se samotným Bohem díky našemu Pánu, Ježíši Kristu, který nás
s ním usmířil.

Římanům 5:1-11

15 Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. 16 Berte
na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale ztotožňujte se
s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost. 17 Nikomu
neodplácejte zlo zlem. Ať všichni vidí, že vám jde o dobro. 18 Pokud
záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. 19 Nemstěte se sami,
milovaní, ale dejte místo hněvu – je přece psáno: „Má je pomsta, já zjednám
odplatu, praví Hospodin.

Římanům 12:15-19

17 V Božím království přece
nejde o jídlo a pití, ale o spravedlnost, pokoj a radost v Duchu
Svatém. 18 Kdo takto slouží Kristu, se líbí Bohu a má lidské
uznání.

Římanům 14:17-18

22 Ovocem Ducha je pak láska,
radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, 23 mírnost
a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. 24 Ti, kdo patří
Kristu, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony. 25 Žijeme-li
Duchem, pak se Duchem také řiďme. Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme
si.

Galatským 5:22-25

2 Mějte z toho jen radost,
bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek. 3 Víte přece,
že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. 4 Nechte však
vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo. 5 Schází-li
někomu z vás moudrost, ať žádá Boha a ten mu ji dá – je přece štědrý
ke všem a bez výhrad! 6 Ať ale žádá ve víře a bez pochybností.
Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam. 7
nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane – 8 člověk
s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý.

9 Ať se bratr, který je nízko,
raduje ze svého povýšení 10 a bohatý ze svého ponížení; pomine
totiž jako polní květ. 11 Když vyjde slunce a přijde žár,
usychá tráva a vadne květ; ze vší té nádhery nic nezbývá. Právě tak uvadne
boháč při všech svých počinech.

List Jakubův 1:2-11

3 Požehnán buď Bůh a Otec
našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový
život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé
naději, 4 k nepomíjivému, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví,
které vás čeká v nebi, 5 zatímco vás Boží moc skrze víru
opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času.

6 Proto se radujte, i kdybyste
teď museli nakrátko snášet různé zkoušky. 7 I pomíjivé zlato se
přece zkouší ohněm – vaše víra je ale mnohem vzácnější, a když se ukáže její
ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista. 8 Nikdy
jste ho neviděli, a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte, a přece
v něj věříte. Radujte se tedy nevýslovnou, velkolepou radostí, 9 protože
dosahujete cíle své víry – spásy duší.

1. list
Petrův 1:3-9


[1]
Žalmy 9-10 zřejmě původně tvořily jedinou kompozici; každá sloka začíná dalším
písmenem hebrejské abecedy.

[2]
Podle LXX (MT: má sláva).