English
Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad, má skrýš, mé vítězství – před násilím mě ochráníš! (2. Samuelova 22:3)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Sexualita

Jedno tělo

21
Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když usnul, vzal jedno
z jeho žeber a zaplnil to místo tělem.

22
Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženu
a přivedl ji k Adamovi.

23
Adam tenkrát řekl: „To je konečně ona: je z mých kostí, je z mého těla! Bude se
nazývat manželkou, neboť je vzata z manžela!“

24
(To proto muž opouští otce i matku – aby přilnul ke své manželce a stali se
jedním tělem.)

25
Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se.

Genesis
2:21-25

Lidská
zvrácenost

18 Z nebe
se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně
potlačují pravdu. 19 Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné,
neboť jim to Bůh odhalil. 20 Jeho neviditelné znaky – jeho
věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho
díle. Nemají tedy výmluvu. 21 Ačkoli Boha poznali, nectili ho
jako Boha. Místo, aby byli vděční, propadli ve svých myšlenkách marnosti a
jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. 22 Prohlašují se za moudré,
ale jsou blázni. 23 Slávu nesmrtelného Boha vyměnili za pouhé
obrazy smrtelného člověka, ptáků, zvěře i plazů. 24 Bůh je
proto vydal nečistotě, po níž v srdci toužili, aby si navzájem prznili
těla, 25 když vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a
sloužili mu raději nežli Stvořiteli, který je požehnaný na věky. Amen.

26 Bůh
je proto vydal hanebným vášním. Jejich ženy vyměnily přirozené obcování za to,
které je proti přírodě. 27 Stejně tak muži opustili přirozené
obcování se ženou a vzpláli touhou k sobě navzájem; muži páchají
nestydatost s muži a za svou zvrácenost na sebe přivádějí nevyhnutelnou
odplatu. 28 Když jim známost Boha nebyla dost dobrá, Bůh je
vydal jejich zvrácené mysli, aby páchali neslušnost. 29 Jsou
prolezlí nepravostí, smilstvem, podlostí, chamtivostí a záští; jsou plní
závisti, vraždychtivosti, svárlivosti, lsti a zlomyslnosti; 30 štváči
a pomlouvači, odpůrci Boha, zpupní, arogantní, vychloubační, vynalézaví ve zlu,
vzpurní k rodičům; 31 nerozumní, nespolehliví, bezcitní,
nesmiřitelní a nemilosrdní. 32 Přestože znají Boží rozsudek
smrti nad pachateli těchto věcí, nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním
schvalují.

Římanům 1:8-32

Cizoložství

27Slýchali
jste, že předkům bylo řečeno: ‚Necizolož.‘c 28
vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní
zcizoložil ve svém srdci. 29Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni je a
zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo
bylo uvrženo do pekla. 30Svádí-li tě tvá pravá ruka, usekni ji a
zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo
bylo uvrženo do pekla.

31Také
bylo řečeno: ‚Kdo chce zapudit svou manželku, musí jí dát potvrzení
o rozvodu.‘d
32Já vám však říkám, že každý, kdo
by se rozvedl s manželkou (kromě případu smilstva), přivádí ji
k cizoložství, a každý, kdo si vezme rozvedenou, cizoloží.

Matouš 5:31

.
19Ze srdce totiž vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství,
smilnění, krádeže, křivá svědectví, urážky. 20Tyto věci špiní
člověka. Ale jíst neumytýma rukama, to člověka nešpiní.“

Matouš
15:19