English
Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad, má skrýš, mé vítězství – před násilím mě ochráníš! (2. Samuelova 22:3)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Spravedlnost

Spravedlnost

Neroznášej
pomluvy. Nepomáhej darebákovi křivým svědectvím.

2 Nenásleduj většinu za žádnou špatností. Nevypovídej u soudu pod
vlivem většiny.

3 Nestraň ani chudákovi v jeho při.

4 Když narazíš na býka svého
nepřítele nebo na jeho osla, který zabloudil, poctivě mu jej přiveď zpátky.

5 Když uvidíš osla někoho, kdo tě nenávidí, jak leží pod svým břemenem,
neopouštěj ho! Ochotně mu jej pomoz vyprostit.

6 Nepřekrucuj právo v ubožákově při.

7 Nezabývej se lživým obviněním. Nedopusť smrt nevinného, poctivého
člověka a neospravedlňuj darebáka.

8 Nepřijímej úplatek, neboť úplatek zaslepuje i ty, kdo vidí, a podvrací
i rozhodnutí spravedlivých.

9 Neutiskuj cizince – vy sami jste přece poznali život cizinců, když
jste byli cizinci v Egyptě!

10 Šest let osívej svou zem a shromažďuj její úrodu.

11 Sedmého roku ji ale nech ležet ladem, aby se najedli ubožáci
z tvého lidu. Co zbyde po nich, spase polní zvěř. Právě tak nalož se svou
vinicí a svým olivovím.

12 Šest dní dělej svou práci, ale sedmého dne přestaň, aby si tvůj býk i
osel odpočinul a tvůj otrok i námezdník nabrali dech.

13 Dbejte na všechno, co jsem vám řekl. Jména cizích bohů nezmiňujte; ať
se ze tvých úst ani neozvou.

14 Třikrát ročně mi budeš slavit slavnost.

15 Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po
sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce
abíb, neboť v něm jsi vyšel z Egypta. Nikdo ať se přede mnou neukáže
s prázdnou.

16 Zachovávej Slavnost žně prvotin své práce, toho, co jsi zasel na poli.
Zachovávej Slavnost sklízení na konci roku, kdy budeš z pole sklízet plody
své práce.

17 Třikrát za rok ať se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před
Panovníkem Hospodinem.

18 Neobětuj krev mé oběti s čímkoli kvašeným. Z tuku mé slavnostní
oběti ať do rána nic nezbyde.

19 Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař
kůzle v mléce jeho matky.

20 Hle, já před tebou posílám anděla,
aby tě opatroval na cestě a přivedl tě na místo, které jsem připravil.

21 Měj ho ve vážnosti a poslouchej ho, nepopouzej ho. Neodpustí totiž
vaše provinění – vždyť v něm přebývá mé jméno!

22 Budeš-li jej však opravdu poslouchat a činit vše, co říkám, budu
nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků.

23 Můj anděl půjde před tebou a přivede tě k Emorejcům, Chetejcům,
Perizejcům, Kananejcům, Hevejcům a Jebusejcům. Až je vyhladím,

24 nebudeš se klanět jejich bohům, sloužit jim, ani se chovat podle
jejich zvyklostí, ale naprosto je zničíš a jejich posvátné sloupy roztříštit na
kusy.

25 Když budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, požehná tvému chlebu i tvé
vodě. Z tvého středu odejmu nemoc.

26 Ve tvé zemi nebude ženy, která by potratila nebo byla neplodná.
Obdařím tě dlouhým životem.

27 Pošlu před tebou svou hrůzu. Každý národ, k němuž přijdeš,
rozvrátím. Všechny tvé nepřátele obrátím před tebou na útěk.

28 Pošlu před tebou také sršně, aby před tebou vyhnali Hevejce, Kananejce
i Chetejce.

29 Nevyženu je před tebou v jednom roce, aby země nezpustla a
nerozmnožila se proti tobě divoká zvěř.

30 Budu je před tebou vyhánět postupně, dokud se nerozplodíš a nebudeš
moci převzít zem do dědictví.

31 Vytyčím tvé hranice od Rudého moře až k Filistínskému moři a od
pouště až k řece Eufrat, neboť vydám obyvatele země do vašich rukou, takže
je před sebou vyženeš.

32 Nevstupuj s nimi ani s jejich bohy do smlouvy.

33 Nebudou smět bydlet ve tvé zemi, aby tě nesvedli k hříchu proti
mně. Kdybys sloužil jejich bohům, octl by ses v pasti.“

Exodus
23:1-33

1
Pro Šalomouna.

Obdař, Bože, krále svým soudem,

svou spravedlnost dej synu
královu!

2 Ať soudí tvůj lid spravedlivě,

všechny tvé chudé po právu.

3 Ať hory přinesou lidu blahobyt,

pahorky ať spravedlnost
skýtají.

4 Ať chudé v tvém lidu král
obhájí,

děti ubožáka ať ochrání

a jejich utlačovatele
rozdrtí!

5 Ať žije dál[1]
po všechna pokolení,

dokud slunce a měsíc trvají.

6 Ať je jak déšť, co na louku se
snáší,

a jako liják, jenž zemi
napájí.

7 Ať v jeho dnech vzkvétá
spravedlivý

a rozhojní se blahobyt,

až dokud měsíc nezmizí.

8 Ať panuje od moře až k moři,

a od Řeky až po světa kraj.

9 Ať se mu klaní
obyvatelé pouští,

jeho nepřátelé ať lížou
prach!

10 Ať mu králové z ostrovů i
moří složí pocty,

králové Sáby i Šeby ať mu
dary přinesou.

11 Ať se mu všichni králové klaní,

všechny národy ať slouží mu!

12 Chudáka v jeho křiku jistě
vysvobodí

a také ubožáka, jenž nemá
pomoci.

13 S nebohým chudákem bude mít
soucit,

život chudákům zachrání.

14 Vysvobodí je od křivdy a vydírání,

jejich krev totiž draze cení
si!

15 Ať žije král,

zlato se Sáby ať mu dávají!

Ať se za něho stále modlí,

celý den ať mu žehnají!

16 Ať hojnost obilí je vždy
v zemi,

dokonce na horských
vrcholcích!

Ať jeho klasy jak Libanon se
vlní,

jeho města ať kvetou jak
tráva na poli!

17 Ať jeho jméno trvá navěky,

dlouho jak slunce ať jeho
věhlas vydrží!

Ať jsou v něm požehnány
všechny národy,[2]

za blaženého ať jej prohlásí!

18 Ať je požehnán Hospodin Bůh, Bůh
izraelský,

ten, který jediný divy
působí!

19 Jeho slavné jméno ať je navěky
požehnané,

jeho slávy ať je plná celá
zem!

Amen! Amen!

20 Zde
končí modlitby Davida, syna Jišajova.

Žalm
72:1-19

Bůh nastolí spravedlnost

Ve shromáždění mocných stanul
Bůh,

uprostřed ,bohů‘ soud vynesl:

2 „Jak dlouho budete soudit
převráceně,

jak dlouho budete na straně
ničemů? Séla

3 Chudých
a sirotků se zastávejte,

nuzným a ubohým právo
zjednejte!

4 Chudého
ubožáka vysvobozujte,

dejte mu uniknout z ruky
ničemů!

5 Oni
však nechápou, vůbec nerozumí,

v temnotách stále tápají,

bortí se všechny zemské
základy!

6 Ano,
řekl jsem: Vy jste bohové,

všichni jste Nejvyššího
synové.

7 Jakožto
lidé ale zemřete,

tak jako každý vůdce
padnete!“

8 Povstaň
už, Bože, abys soudil zemi –

vždyť tobě patří všechny
národy!

Žalm
82:1-8

2 „Jak
dlouho budeš takhle mluvit?

Tvé
řeči jsou podobné vichřici!

3 Copak
Bůh spravedlnost poruší?

Copak
Všemohoucí právo převrací?

4 Pokud
tvé děti proti němu zhřešily,

vydal
je moci jejich vin.

5 Budeš-li
ale pilně hledat Boha

a
Všemohoucího prosit o milost,

6 budeš-li
čistý a poctivý,[3]

hned
zase začne nad tebou bdít,

rozkvět
tvých statků znovu obnoví.

7 Tvé
počátky budou nicotné

oproti
hojnosti, jež čeká tě.

Job 8:2-7

4 Hospodinovo slovo je přímé,

veškeré jeho dílo trvalé.

5 Spravedlnost a právo miluje,

Hospodinovy lásky je plná
zem!

Žalm 33:4-5

Víra
ospravedlňuje

21 Nyní
je však mimo Zákon zjevena Boží spravedlnost, kterou Zákon i Proroci
dosvědčují – 22 Boží spravedlnost, jež skrze víru
v Ježíše Krista přichází ke všem a na všechny, kdo věří. Není totiž
rozdílu: 23 všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. 24 Jsou
však zdarma ospravedlňováni jeho milostí, skrze vykoupení v Kristu Ježíši.
25 Jeho Bůh určil za oběť smíření pro ty, kdo věří v jeho
krev, aby tak prokázal svou vlastní spravedlnost. Bůh totiž ve své shovívavosti
prominul předešlé hříchy, 26 aby nyní prokázal svou
spravedlnost, aby se ukázalo, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo věří
v Ježíše.

27 Kde
je tedy chlouba? Byla vyloučena. Jakým zákonem? Snad skutků? Nikoli, ale
zákonem víry. 28 Máme tedy za to, že člověk je ospravedlňován
vírou bez skutků Zákona. 29 Je snad Bůh jen Bohem Židů? Není i
Bohem pohanů? Jistěže i pohanů! 30 Je přece jediný Bůh; ten
ospravedlní obřezané díky víře a neobřezané skrze víru. 31 Rušíme
tedy vírou Zákon? V žádném případě! Naopak, Zákon potvrzujeme.

Římanům 3:21-31

Hledej spravedlnost Božího
království

33Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám
bude přidáno.

Matouš 6:33

Domov
spravedlnosti

9 Pán
neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje svou trpělivost
k nám. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli
k pokání. 10 Pánův den ovšem přijde jako zloděj
v noci. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem
a země i všechno na ní shoří. 11 Má-li být všechno takto
zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, 12 kteří
dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly
se roztaví žárem, 13 my ale vyhlížíme nové nebe a novou
zemi – domov spravedlnosti.

2 Petra 3:9-13

Bůh je
spravedlivý

Naslouchejte, nebesa, neboť
promluvím, poslechni, země, výroky úst mých.

2 Nechť mé naučení jak déšť se lije,
nechť se jak rosa snáší slova má, jak sprška
na osení, jak liják na trávu.

3 Jméno Hospodinovo totiž provolám –
velebnost Boha našeho uznejte!

4 On Skálou je! Dokonalé je dílo
jeho, všechny cesty jeho pravé jsou. Věrný je Bůh, každé křivdy prostý,
spravedlivý a upřímný je on!

Deuteronomium
32:1-4


[1]
Podle LXX (MT: Ať jsi obáván).

[2] Gn
12:3

[3] srov. 1:1,
8; 2:3