English
Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad, má skrýš, mé vítězství – před násilím mě ochráníš! (2. Samuelova 22:3)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Vysvobození

Pravda vás
vysvobodí

31Židům,
kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: „Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými
učedníky. 32Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“ 33„Jsme
Abrahamovo símě!“ ohradili se. „Nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat:
‚Budete svobodní‘?“ 34Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám,
že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. 35A otrok nezůstává v domě
navždy, navždy zůstává syn. 36Když vás Syn vysvobodí, budete opravdu
svobodní.

37Vím,
že jste Abrahamovo símě, ale chcete mě zabít, protože mé slovo u vás nemá
místo. 38Já mluvím o tom, co jsem viděl u svého Otce; vy zase
děláte, co jste viděli u svého otce.“ 39Odpověděli mu: „Náš otec je
Abraham.“ Ježíš jim řekl: „Kdybyste byli děti Abrahama, dělali byste Abrahamovy
skutky. 40Ale teď mě chcete zabít – člověka, který vám pověděl
pravdu, kterou slyšel od Boha. To Abraham nedělal. 41Vy děláte
skutky svého otce.“

„My
jsme se nenarodili ze smilstva,“ odpověděli. „Máme jednoho Otce, Boha!“ 42Ježíš
jim řekl: „Kdyby byl vaším Otcem Bůh, milovali byste mě, protože jsem vyšel z
Boha a od něj přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, to on mě poslal. 43Proč
nerozumíte mé řeči? Nemůžete mé slovo ani slyšet! 44Váš otec je
ďábel, a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál
v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu
vlastní, neboť je lhář a otec lži. 45Ale protože já říkám
pravdu, nevěříte mi. 46Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? A když říkám
pravdu, proč mi nevěříte? 47Kdo je z Boha, slyší Boží slova. Vy
neslyšíte proto, že nejste z Boha.“

48Židé
mu odpověděli: „Neříkáme správně, že jsi posedlý Samaritán?“ 49Ježíš
odpověděl: „Nejsem posedlý. Jen ctím svého Otce, a vy mnou pohrdáte. 50
však nehledám svoji slávu; je tu někdo jiný, který ji hledá a soudí. 51Amen,
amen, říkám vám: Kdokoli zachová mé slovo, navěky nespatří smrt.“ 52„Teď
víme jistě, že jsi posedlý!“ řekli mu Židé. „Abraham zemřel, stejně tak
proroci, a ty říkáš: ‚Kdokoli zachová mé slovo, navěky nezakusí smrt.‘ 53Jsi
snad větší než náš otec Abraham? Ten zemřel! I proroci zemřeli! Koho ze
sebe děláš?“

54Ježíš
odpověděl: „Chválím-li sám sebe, má chvála nic neznamená. Ten, kdo mě chválí,
je můj Otec. Říkáte o něm, že je váš Bůh, 55ale nepoznali jste ho.
Já ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, byl bych podobný vám, lhář. Ale znám ho
a zachovávám jeho slovo. 56Abraham se těšil, že uvidí můj den;
uviděl ho a zaradoval se.“ 57„Ještě ti není padesát let, a viděl jsi
Abrahama?“ řekli mu na to Židé. 58Ježíš odpověděl: „Amen, amen,
říkám vám: Dříve než byl Abraham, já jsem.“

59Tehdy
vzali kamení a chtěli ho ukamenovat. Ježíš se však skryl, prošel jejich
středem, vyšel z chrámu a odešel.

Jan
8:31-59