English
Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. (Efeským 6:12)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Rozdali jsme 3250 Biblí!

S radostí zveřejňujeme zprávu, že náš nadační fond se bude dalším projektem podílet na šíření Bible a její známosti v našem národě. Po celý listopad můžete posílat své žádosti o grant, který nebude poskytován v peněžní podobě, ale přímo formou Biblí. Díky našim partnerům můžeme nabídnout 3250 Biblí21 v základní verzi zcela zdarma. Ucházet se o tyto Bible mohou církve, organizace i jednotlivci. Projekty popsané v žádostech ale musí splňovat několik podmínek: Bible nebude povoleno prodávat, budou určeny výhradně pro nově oslovené čtenáře a je třeba s těmito čtenáři osobně komunikovat a motivovat je ke čtení Bible. Podrobné podmínky grantu, formulář pro žádost i příklady vyplněných formulářů si můžete už nyní stáhnout z našich stránek ZDE.

NADAČNÍ FOND BIBLE 21 (NOVÉ BIBLE KRALICKÉ)
Vyhlašuje 1. kolo výzvy k předkládání projektů:
ROZDÁVÁNÍ BIBLE21 "Bible pro lidi"

1. Poskytovatel grantu: Nadační fond Bible21 (Nové Bible kralické) –  dále "NF"

2. Číslo výzvy: B21 1.1.

3. Název výzvy: Bible pro lidi

4. Cíle výzvy
Cílem výzvy je podpořit "biblickou gramotnost" českého národa formou poskytnutí Bible v překladu 21. století (Bible21) subjektům, které Bible rozšiřují nebo budou rozšiřovat a které motivují dosud neoslovené lidi k jejich čtení a studiu.

5. Zaměření výzvy
V rámci výzvy budou podporovány aktivity církví, sborů, misijních a vzdělávacích organizací i jednotlivců, které vedou lidi dosud neznající Bibli k jejímu čtení a poznávání.

6. Kdo může žádat
Církve, místní sbory, neziskové organizace, fyzické osoby a jiné subjekty.

7. Celkový objem výzvy:
3250 kusů Bible21 v základní verzi (pevná vazba, formát 18,5×12,5 cm).

8. Forma podpory
Podpora v rámci grantového opatření "Bible pro lidi" bude poskytována formou nevratné nepeněžní přímé pomoci (nadačního příspěvku).

9. Minimální a maximální přípustný počet Biblí, o které lze žádat
Minimální výše:  10 kusů
Maximální výše: není stanovena

10. Místo realizace projektů
Místo realizace není omezeno; pouze je podmíněno přítomností česky mluvících čtenářů.

11. Doba trvání akce
Akce mohou být realizovány ode dne registrace projektu předkladatelem projektu, a musí být dokončeny nejpozději do 31. 12. 2011.

12. Termíny výzvy
Vyhlášení výzvy: 1.  listopadu 2010
Příjem žádostí: písemně nebo e-mailem do 1. prosince 2010 (v případě nevyčerpání plánovaného množství Biblí bude následovat 2. kolo této výzvy).
Adresa pro zasílání žádostí: Nadační fond B21, Eva Řepková, Branky 11, 756 45 Branky u Valašského Meziříčí; E-mail: eva.repkova@bible21.cz
Datum oznámení prvních výsledků výběrového procesu: 8. prosince 2010. V odůvodněných případech může být část grantu schválena a přidělena již před tímto termínem. Každý žadatel dostane zprávu o tom, zda a jak uspěl.

13. Kritéria pro poskytnutí Biblí pro projekt:
Bible mohou být poskytnuty pouze na projekty splňující všechny podmínky zadání. Převýší-li zájem objem poskytovaných Biblí, rozhodne výběrová komise o přidělení grantu na základě hodnotících kritérií (viz níže).

Podmínky, které musí projekty žadatelů splňovat:

Bible musí být poskytovány:
– bezplatně (není možné je žádným způsobem prodávat),
– osobně (při poskytování Bible musí dojít k delšímu osobnímu kontaktu s příjemcem Bible); korespondenční komunikace je také považována za osobní,
– nově osloveným (lidem, kteří dosud nejsou pravidelnými čtenáři Bible),
– s důrazem na to, aby příjemci Bibli četli (způsob poskytování Biblí by měl jejich příjemce motivovat k samostatnému čtení Bible).

Další pomocná hodnotící kriteria (udělení grantu je možné i bez jejich splnění):
– 50 % vlastní kvalita projektu (důraz je kladen na výši motivace příjemců Bible k jejich čtení),
– 30 % důvěryhodnost žadatele (v případě méně známých žadatelů doporučujeme k žádosti přiložit, relevantní doporučení),
– 20 % minulé zkušenosti s podobnými projekty.

14. Náležitosti žádosti o poskytnutí grantu
Žádost o podporu v rámci výzvy "Bible pro lidi" musí být předložena písemně nebo elektronicky na formuláři "Žádost o grant B21 1.1.".

15. Povinnost závěrečné zprávy
Úspěšní žadatelé budou povinni předat NF závěrečnou zprávu nejpozději do 3 měsíců od ukončení projektu. Tato zpráva musí obsahovat údaje: kolik Biblí bylo během projektu rozděleno, v jakém období, komu (stačí jen upřesnění cílové skupiny, nepožadují se jména) a jakým způsobem. Velice vítané budou také konkrétní příběhy (svědectví) čtenářů Bible, kterým Bible příznivě ovlivnila život.

16. Další informace
Průběžné informace ke zpracování žádostí bude poskytovat Eva Řepková,
tel. 571 161 002, e-mail: eva.repkova@bible21.cz, adresa: Branky 11, 756 45.