English
Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad, má skrýš, mé vítězství – před násilím mě ochráníš! (2. Samuelova 22:3)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Poslání Nadačního fondu Bible21

 

  • Prezentace a popularizace překladu Bible21
  • Podpora vydávání Bible21 a další související literatury
  • Šíření biblické gramotnosti v naší společnosti
  • Podpora a inspirace církví v misijní činnosti

 

Hlavním posláním Nadačního fondu bylo od jeho založení v r. 1994 především vytvoření nového překladu Bible v současné češtině. Tento cíl byl úspěšně naplněn v roce 2009, kdy se Bible21 stala knižním bestsellerem a prodalo se přes 73 tisíc výtisků.

Od té doby se Bible21 řadí k nejoblíbenějším českým překladům zejména mezi mladšími čtenáři z řad věřících i těch, kdo Knihu knih teprve objevují.

Dalším milníkem v naší činnosti se stal rok 2016, kdy mezinárodní svaz Gedeonů převzal překlad Bible21 a vytiskli přes 170 tisíc kapesních Nových zákonů B21. Boží slovo v překladu Bible21 se tak bude zdarma šířit po hotelech, školách, nemocnicích a všude, kam sahá působnost gedeonské služby.

Rádi bychom se v rámci naší činnosti zasadili o to, aby tento moderní překlad zasáhl co nejširší spektrum naší společnosti a představil tak Bibli veřejnosti přirozenou a kulturně relevantní formou.

  • Celonárodní čtení Bible – stěžejní akce, ze které se po několika ročnících zrodila v Česku nová Velikonoční tradice a připomíná smysl Velikonoc a prezentuje Bibli jako naše společné kulturní a duchovní dědictví.
  • Jobova zvěst – poutní výstava, která spojuje texty Bible s poutavými fotografiemi Jana Šibíka.
  • Již od poloviny roku 2013 intenzivně připravujeme vydání Studijní Bible21, na němž spolupracujeme s americkou nadací Tyndale House Foundation.

 

„Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč.“ (Židům 4:12) Díky tomuto zaslíbení se můžeme s radostí podílet na šíření Božího slova a věřit, že Bible a Její poselství je stále aktuální a může i dnes formovat jednotlivce i celou společnost k lepšímu.

 

Podpořte Nadační fond Bible21

Uvítáme podporu modlitbou, praktickou pomocí i financemi. Máte-li zájem pravidelně přispívat a podílet se na poslání Nadačního fondu Bible21, zauvažujte o členství v Klubu Bible21.

 

Jestliže chcete přispět jednorázovým finančním darem, poukažte částku na účet č.: 19-1707810247/0100.

 

Vystavujeme potvrzení o přijatých darech. Darovanou částku je možné odečíst z daňového základu podle ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. K tomuto účelu na požádání vystavujeme našim partnerům potvrzení o obdržení daru.
Chcete-li přispět praktickou pomocí, kontaktujte naši kancelář.

Alexandr Flek: dědictví a budoucnost

Cílem projektu Bible21 je zprostředkovat současné generaci kulturní a duchovní dědictví Bible a přispět tak k naplnění nejvzácnějšího odkazu české reformace, jak jej formuloval J. A. Komenský:

„…Odkazuji tobě za dědictví knihu boží, biblí svatou.… Málo ještě jest národů, kteříž by tak pravdivě, vlastně, jasně svaté proroky a apoštoly v svém jazyku mluvící slyšeli. Přijmiž to tedy za svůj vlastní klénot, vlasti milá, a užívej toho k slávě boží a svému v dobrém vzdělání…“ (Kšaft umírající matky Jednoty bratrské)

Náš překladatelský a realizační tým se toto dědictví snaží zachovat pro 21. století. V roce 1998 byl po čtyřech letech práce přeložen a vydán Nový zákon. Během následujících deseti let se podařilo vydat a distribuovat na 100.000 jeho výtisků v několika vydáních a revizích, včetně velmi populární audio nahrávky v podání předních českých herců. Nový zákon Bible21 (dříve NBK) si našel oblibu u čtenářů z nejširšího spektra českých církví i mimo ně.

Práce na překladu Starého zákona je nyní rovněž ukončena. V letech 2002-2008 vyšly postupně Knihy Mojžíšovy, Historické, Poetické a Prorocké knihy Satrého zákona podobně, jako vycházela v letech 1579-1594 slavná kralická Šestidílka. Samostatně vyšla také Píseň písní s ilustracemi Marca Chagalla (2001) a Přísloví krále Šalomouna (2003) v atraktivní dárkové úpravě. Dosud poslední samostatně vydanou knihou byly Žalmy (2008), které vyšly společně s CD Tehilim, obsahujícím 15 žalmů zhudebněných Janou Peřtovou.

Práce na projektu Bible21 je financována příspěvky několika stovek jednotlivců a řady místních křesťanských sborů. Pokud vás vize Bible21 oslovuje a rádi byste ji podpořili, nebo pokud máte zájem o více informací, budeme velice rádi. Můžete se s námi spojit prostřednictvím naší internetové stránky, telefonicky nebo poštou.


Alexandr Flek, BA, MTh
vedoucí překladatelského týmu