English
Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. (Efeským 6:12)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Online Bible21

Právě probíhá testovací provoz online Bible

Přejít na:
Obsah:

1. Letopisů

1

Rod Adamův
1Adam, Set, Enoš, 2Kénan, Mahalalel, Járed, 3Enoch, Metuzalém, Lámech, 4Noe, Sem, Chám a Jáfet.
5Synové Jáfetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek a Tiras.
6Synové Gomerovi: Aškenáz, Rifat a Togarma.
7Synové Javanovi: Eliša a Taršiš, Kitejští a Rodanští.
8Synové Chámovi: Habeš, Egypt, Put a Kanaán.
9Synové Habešovi: Seba, Chavíla, Sabta, Raema a Sabteka.
Synové Raemovi: Šeba a Dedan.
10Habeš zplodil Nimroda, který se stal prvním hrdinou země.
11Egypt zplodil Ludské, Anamské, Lehabské, Naftuchské, 12Patrusské, Kasluchské (z nichž pocházejí Filištíni spolu s Kaftorskými).
13Kanaán zplodil svého prvorozeného Sidona, potom Cheta, 14Jebusejce, Emorejce, Girgašejce, 15Hivejce, Arkejce, Sinejce, 16Arvadejce, Semarejce a Chamatejce.
17Synové Semovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram.
Synové Aramovi: Úc, Chul, Geter a Mešek.
18Arpakšad zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera.
19Heberovi se narodili dva synové; jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se jmenoval Joktan.
20Joktan zplodil Almodada, Šelefa, Chasarmaveta, Jeracha, 21Hadorama, Uzala, Diklu, 22Obala, Abimaela, Šebu,
Rod Semův
23Ofira, Chavílu a Jobaba. Ti všichni jsou synové Joktanovi.
24Sem, Arpakšad, Šelach, 25Heber, Peleg, Reu, 26Serug, Náchor, Terach, 27Abram, totiž Abraham.
28Synové Abrahamovi: Izák a Izmael. 29Zde jsou jejich rodopisy:
Izmaelův prvorozený Nebajot, potom Kedar, Adbeel, Mibsam,
30Mišma, Duma, Massa, Chadad, Tema, 31Jetur, Nafiš a Kedma. To jsou Izmaelovi synové.
32Synové Ketury, družky Abrahamovy: Porodila Zimrana, Jokšana, Medána, Midiána, Jišbaka a Šuacha. Synové Jokšanovi byli Šeba a Dedan. 33Synové Midiánovi byli Efa, Efer, Chanoch, Abida a Eldáa. Ti všichni byli synové Ketury.
34Abraham zplodil Izáka. Synové Izákovi byli Ezau a Izrael.
35Synové Ezauovi: Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam a Korach.
36Synové Elifazovi: Teman, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz, Timna a Ama-lek.
37Synové Reuelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza.
38Synové Seírovi: Lotan, Šobal, Cibeon, Ana, Dišon, Ecer a Dišan.
39Synové Lotanovi: Chori a Homam. Lotanova sestra byla Timna.
40Synové Šobalovi: Alvan, Manachat, Ebal, Šefi a Onam.
Synové Cibeonovi: Aja a Ana.
41Syn Anův: Dišon.
Synové Dišonovi: Chamran, Ešban, Jitran a Keran.
42Synové Ecerovi: Bilhan, Zavan, Jakan.
Synové Dišanovi: Úc a Aran.
43Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům Izraele vládl král:
Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba.
44Když zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry.
45Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské země.
46Když zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův, který pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho město se jmenovalo Avit.
47Když zemřel Hadad, kraloval na jeho místě Samla z Masreky.
48Když zemřel Samla, kraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu.
49Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův.
50Když zemřel Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabel, dcera Matredova, vnučka Me-zahabova. 51Také Hadad zemřel.
Edomské kmeny byly tyto: kmen Timna, kmen Alva, kmen Jetet,
52kmen Oholíbama, kmen Ela, kmen Pínon, 53kmen Kenaz, kmen Teman, kmen Mibcar, 54kmen Magdiel, kmen Iram. To byly edomské kmeny.

2

Rod Izraelův
1Toto jsou synové Izraele:
Ruben, Šimeon, Levi, Juda, Isachar, Zabulon,
Rod Judův
2Dan, Josef, Benjamín, Neftalí, Gád, Ašer.
3Synové Judovi: Er, Onan a Šela – tito tři se mu narodili z dcery Šuy Kanaánského. Er, Judův prvorozený, byl ale Hospodinu odporný, a tak ho nechal zemřít. 4Jeho snacha Támar mu pak porodila Perese a Zeracha. Judových synů tedy bylo celkem pět.
5Synové Peresovi: Checron a Chamul.
6Synové Zerachovi: Zimri, Etan, Heman, Kalkol a Darda, celkem pět.
7Syn Karmiho: Achar, který přivedl Izrael do neštěstí, když zpronevěřil, co propadlo klatbě.
8Syn Etanův: Azariáš.
9Synové, kteří se narodili Checronovi: Jerachmeel, Ram a Káleb.
10Ram zplodil Aminadaba, Aminadab zplodil judského vůdce Nachšona. 11Nachšon zplodil Salmona a Salmon zplodil Boáze. 12Boáz zplodil Obéda a Obéd zplodil Jišaje.
13Jišaj pak zplodil svého prvorozeného Eliaba, druhého Abinadaba, třetího Šimeu, 14čtvrtého Natanaela, pátého Radaje, 15šestého Ocema a sedmého Davida. 16Ti měli sestry Ceruju a Abigail. Ceruja měla tři syny: Abišaje, Joába a Asaele. 17Abigail porodila Amasu. Amasův otec byl Jeter Izmaelský.
18Káleb, syn Checronův, se svou ženou Azubou zplodil Jeriot. Toto jsou její synové: Jeter, Šobab a Ardon. 19Když Azuba zemřela, Káleb si vzal Efratu a ta mu porodila Chura. 20Chur zplodil Uriho a Uri zplodil Becaleela.
21Checron si potom ve svých šedesáti letech vzal dceru Machira, otce Gileádova. Miloval se s ní a ona mu porodila Seguba. 22Segub zplodil Jaíra, toho, který měl v gileádské zemi třiadvacet měst. 23(Chavot-jair a Kenat s jeho vesnicemi jim ale vzali Gešurejci a Aramejci, celkem šedesát městeček.) To vše byli synové Machira, otce Gileádova.
24Po Checronově smrti se Káleb spojil se ženou svého otce Efratou, a ta mu porodila Ašchura, otce Tekoy.
25Synové Checronova prvorozeného Jerachmeela byli: prvorozený Ram, dále Buna, Oren, Ocem, Achiáš 26a Onam, kterého měl Jerachmeel se svojí druhou manželkou jménem Atara.
27Synové Jerachmeelova prvorozeného Rama byli: Mahac, Jamin a Eker.
28Synové Onamovi byli: Šamaj a Jada. Šamajovi synové: Nádab a Abi-šur.
29Abišurova manželka se jmenovala Abihajil a porodila mu Achbana a Molida.
30Synové Nádabovi byli: Seled a Apajim. Seled však zemřel bezdětný.
31Syn Apajimův: Jiši. Syn Jišiho: Šešan. Syn Šešanův: Achlaj.
32Synové Šamajova bratra Jady: Jeter a Jonatan. Jeter zemřel bezdětný.
33Synové Jonatanovi: Pelet a Zaza. To byli potomci Jerachmeelovi.
34Šešan neměl syny, ale dcery. Měl však egyptského otroka jménem Jarcha 35a tomu dal Šešan svou dceru za ženu. Ta mu pak porodila Ataje.
36Ataj zplodil Nátana a Nátan zplodil Zabada. 37Zabad zplodil Eflala a Eflal zplodil Obéda. 38Obéd zplodil Jehua a Jehu zplodil Azariáše. 39Azariáš zplodil Chelece a Chelec zplodil Elasu. 40Elasa zplodil Sismaje a Sismaj zplodil Šaluma. 41Šalum zplodil Jekamiáše a Jekamiáš zplodil Elišamu.
42Synové Jerachmeelova bratra Káleba: prvorozený Meša, otec Zifův, a druhorozený Mareša, otec Hebronu.
43Synové Hebronovi: Korach, Tapuach, Rekem a Šema. 44Šema zplodil Rachama, otce Jorkoamova, a Rekem zplodil Šamaje. 45Šamajovým synem byl Maon, otec Bet-curu.
46Kálebova družka Efa porodila Chárana, Mocu a Gazeza. Cháran zplodil Gazeza.
47Synové Jahdajovi: Regem, Jotam, Gešan, Pelet, Efa a Šaaf.
48Kálebova družka Maaka porodila Šebera a Tirchanu. 49Dále porodila Šaafa, otce Madmany, a Ševu, otce Makbeny a Gibeje, a také Kálebovu dceru Aksu. 50To byli synové Kálebovi.
Synové Efratina prvorozeného Chura: Šobal, otec Kiriat-jearimu,
51Salma, otec Betléma, a Charef, otec Bet-gaderu.
52K synům Šobala, otce Kiriat-jearimu, patří Roe, tedy polovina Manachatských, 53a kiriat-jearimské rody Jitrejců, Putejců, Šumatejců a Mišraejců, z nichž pocházejí Corejští a Eštaolští.
54Synové Salmovi jsou: Betlémští, Netofští, Atrot-bet-joábští, druhá polovina Manachatských, dále Corští 55a písařské rody bydlící v Jábecu: Tirhatští, Šimhatští a Sukatští. Jsou to Kenijci pocházející z Bet-rechabova otce Chamáta.

3

Rod Davidův
1Toto jsou synové Davidovi, kteří se mu narodili v Hebronu:
prvorozený Amnon z Achinoam Jizreelské;
druhý Daniel z Abigail Karmelské;
2třetí Abšalom, syn Maaky, dcery gešurského krále Talmaje;
čtvrtý Adoniáš, syn Chagity;
3pátý Šefatiáš, syn Abitaly;
šestý Jitream, syn jeho ženy Egly.
4Těchto šest se mu narodilo v Hebronu, kde kraloval sedm let a šest měsíců.
Dalších třiatřicet let kraloval v Jeruzalémě.
5Tam se mu narodili:
Šamua, Šobab, Nátan a Šalomoun. Matkou těchto čtyř byla Bat-šeba, dcera Amielova.
6Narodilo se mu tam ještě dalších devět: Jibchar, Elišua, Elpelet, 7Nogah, Nefeg, Jafia, 8Elišama, Eliada a Elifelet.
9To všechno byli Davidovi synové. Kromě nich měl David ještě jejich sestru Támar a další syny od svých konkubín.
10Šalomoun měl syna Rechoboáma, ten měl syna Abiáše, ten měl syna Asu, ten měl syna Jošafata, 11ten měl syna Jehorama, ten měl syna Achaziáše, ten měl syna Joaše, 12ten měl syna Amaciáše, ten měl syna Azariáše, ten měl syna Jotama, 13ten měl syna Achaze, ten měl syna Ezechiáše, ten měl syna Menašema, 14ten měl syna Amona a ten měl syna Jošiáše. 15Jošiáš měl tyto syny: prvorozeného Jochanana, druhého Joakima, třetího Cidkiáše a čtvrtého Šaluma. 16Joakim měl syny Jekoniáše a Cidkiáše.
17Toto jsou synové Jekoniáše, který byl odvlečen do zajetí:
Šealtiel,
18Malkiram, Pedajáš, Šenacar, Jekamiáš, Hošam a Nedabiáš.
19Synové Pedajášovi:
Zerubábel a Šimei.
Synové Zerubábelovi: Mešulam, Chananiáš a jejich sestra Šelomít
20a dalších pět:
Chašuba, Ohel, Berechiáš, Chasadiáš a Jušab-chesed.
21Synové Chananiášovi:
Pelatiáš a Ješajáš, jeho syn Refajáš, jeho syn Arnan, jeho syn Obadiáš a jeho syn Šekaniáš.
22Synové Šekaniášovi:
Šemajáš a jeho synové: Chatuš, Jigeal, Bariach, Neariáš a Šafat, celkem šest.
23Synové Neariášovi:
Eljoenaj, Ezechiáš a Azrikam, celkem tři.
24Synové Eljoenajovi:
Hodaviáš, Eliašib, Pelajáš, Akub, Jochanan, Delajáš a Anani, celkem sedm.

4

Rod Judův – pokračování
1Synové Judovi:
Peres, Checron, Karmi, Chur a Šobal.
2Šobalův syn Reajáš zplodil Jachata. Jachat zplodil Achumaje a Lahada. To jsou corejské rody.
3Toto jsou synové otce Etama: Jizreel, Jišma a Jidbaš (jejich sestře se říkalo Haclelponi), 4dále Penuel, otec Gedorův, a Ezer, otec Chušův. To jsou synové Efratina prvorozeného Chura, otce Betléma.
5Ašchur, otec Tekoje, měl dvě manželky: Chelu a Naaru. 6Naara mu porodila Achuzama, Chefera, Temniho a Achaštariho – ti všichni jsou synové Naary. 7Chela mu porodila Cereta, Jicchara a Etnana. 8Koc zplodil Anuba, Cobebu a rody Acharchela, syna Harumova.
9Jábec byl slavnější než jeho bratři. Jeho matka ho pojmenovala Jábec, Trápení, neboť řekla: „Porodila jsem ho s trápením.“ 10Jábec volal k Bohu Izraele: „Kéž bys mi požehnal a rozšířil mé území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a chránila mě od zlého, abych neměl trápení!“ A Bůh mu dal, oč žádal.
11Kelub, bratr Šuchův, zplodil Mechira, který je otcem Eštona. 12Ešton zplodil Bet-rafu, Paseacha a Techinu, otce Ir-nachaše. To jsou muži Rechabovi.
13Synové Kenazovi: Otniel a Serajáš.
Synové Otnielovi: Chatat
14a Meonotaj, otec Ofry.
Serajáš zplodil Joába, otce řemeslníků žijících v Ge-charašim.
15Synové Káleba, syna Jefunova: Iru, Ela a Naam.
Syn Elův: Kenaz.
16Synové Jehalelelovi: Zif, Zifa, Tirja a Asarel.
17Synové Ezry: Jeter, Mered, Efer a Jalon. Meredova žena Bitja mu porodila Mirjama, Šamaje a Jišbacha, otce Eštemoy. 18(Jeho judská žena porodila Jereda, otce Gedoru, Hebera, otce Socha, a Jekutiela, otce Zanoachu.) To jsou synové faraonovy dcery Bitji, kterou si Mered vzal.
19Synové Hodiášovy ženy, sestry Nachama, byli otcové garmijské Keíly a maachatské Eštemoy.
20Synové Šimonovi: Amnon, Rina, Ben-chanan a Tilon.
Synové Jišiho: Zochet a Ben-zochet.
21Synové Šely, syna Judova: Er, otec Lechy; Laada, otec Mareši a rodu tkalců kmentu v Bet-ašbeji, 22dále Jokim, obyvatelé Kozeby, dále Joaš a Saraf, kteří ovládali Moáb, a Jašubi-lechem. (Jsou to pradávné záznamy.)
Rod Šimeonův
23Byli to hrnčíři žijící v Netaimu a Gedeře, kde pracovali pro krále.
24Synové Šimeonovi: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach a Šaul. 25Jeho syn byl Šalum, jeho syn Mibšam a jeho syn Mišma.
26Mišmovi synové: jeho syn Chamuel, jeho syn Zakur a jeho syn Šimei.
27Šimei měl šestnáct synů a šest dcer, ale jeho bratři neměli tolik synů, takže se jejich rody nerozmnožily tolik jako synové Judovi. 28Bydleli v Beer-šebě, Moladě, Chacar-šualu, 29v Bilze, Ecemu, Toladu, 30Betuelu, Chormě, Ciklagu, 31v Bet-markabotu, Chacar-susimu, Bet-bireji a Šaarajimu. To byla jejich města až do kralování Davidova. 32Jejich vesnice byly: Etam, Ajin Rimon, Tochen, Ašan, to bylo pět městeček 33a v okolí těchto městeček byly všechny jejich vesnice až do Baalaty. To jsou jejich usedlosti a tak je měli zaznamenány.
34Dále Mešobab, Jamlech, Joša, syn Amaciášův, 35Joel, Jehu, syn Jošibiáše, syna Serajášova, syna Asielova; 36také Eljoenaj, Jahkoba, Ješochajáš, Asajáš, Adiel, Jesimiel a Benajáš; 37i Ziza, syn Šifhiův, syna Alonova, syna Jedajášova, syna Šimrího, syna Šemajášova.
38Výše jmenovaní byli vůdcové svých rodů a jejich otcovské domy se hojně rozrostly. 39Proto se vydali hledat pastvu pro své ovce a kozy až ke Gedorskému průsmyku na východní straně údolí. 40Nalezli vydatné a dobré pastviny a prostranný, tichý a klidný kraj. Jeho předchozí obyvatelé byli potomci Chámovi.
41Tito jmenovitě zapsaní muži za dnů judského krále Ezechiáše přišli a zaútočili na jejich příbytky i na Meunity, kteří tam žili. Vyhladili je jako proklaté (jak je tomu dodnes) a usadili se tam místo nich, neboť tam byla pastva pro jejich ovce a kozy. 42Někteří ze synů Šimeonových došli až k hoře Seír. Bylo to pět set mužů v čele s Jišiho syny Pelatiášem, Neariášem, Refajášem a Uzielem. 43Pobili poslední pozůstatky Amalekovců a sídlí tam až dodnes.

5

Rod Rubenův
1Synové Izraelova prvorozeného, Rubena. (Ten byl sice prvorozený, ale protože poskvrnil lože svého otce, prvorozenství bylo dáno synům Izraelova syna Josefa; proto není v rodopisu zaznamenán jako prvorozený. 2Nejmocnější mezi svými bratry byl Juda – a také z něj vzešel vládce – ale prvorozenství patří Josefovi). 3Nuže, synové Izraelova prvorozeného, Rubena:
Chanoch, Palu, Checron a Karmi.
4Synové Joelovi: jeho syn Šemajáš, jeho syn Gog, jeho syn Šimei, 5jeho syn Míka, jeho syn Reajáš, jeho syn Baal 6a jeho syn Beera, kterého asyrský král Tiglat-pilesar odvlekl do vyhnanství. Beera byl v Rubenově rodu vůdcem.
7Jeho bratři podle svých rodin, jak jsou uvedeni ve svých rodopisech: Jehiel (jejich vůdce), Zachariáš, 8Bela, syn Azaze, syna Šemy, syna Joelova. Bydleli od Aroeru až k Nebó a Baal-meonu. 9A protože se jejich stáda v gileádské zemi velmi rozmnožila, rozšířili se na východ až k okraji pouště sahající k řece Eufrat.
Rod Gádův
10Za Saulových dnů vedli válku s Hagrity, přemohli je a obydleli všechny jejich obce na východ od Gileádu.
11Synové Gádovi bydleli naproti nim v bášanském kraji až po Salchu:
12Jejich vůdce Joel, druhý po něm Šafam a potom Janaj, soudce v Bášanu.
13Jejich bratři podle svých otcovských rodů: Michael, Mešulam, Šeba, Joraj, Jakan, Zia a Eber, celkem sedm. 14Byli to synové Abichaila, syna Churiho, syna Jaroachova, syna Gileádova, syna Michaelova, syna Ješišaje, syna Jachdoova, syna Búzova. 15Vůdcem jejich otcovského rodu byl Achi, syn Abdiela, syna Guniho.
16Bydleli v Gileádu, v Bášanu a tamních vesnicích i na všech šáronských pastvinách, kam až sahají.
Rody usazené za Jordánem
17Ti všichni byli zapsáni do rodových seznamů za dnů judského krále Jotama a za dnů izraelského krále Jeroboáma.
18Synové Rubenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesova měli 44 760 bojeschopných mužů vyzbrojených štítem a mečem, vládnoucích lukem a vycvičených k boji. 19Ti vedli válku s Hagrity, s Jeturem, Nafišem a Nodabem. 20Během té války volali k Bohu a on vyslyšel jejich prosby, neboť v něj doufali. Dostalo se jim pomoci, a tak jim Hagrité i se všemi svými spojenci padli do rukou. 21Zajali jejich stáda: 50 000 velbloudů, 250 000 koz a ovcí, 2000 oslů a 100 000 zajatců. 22Mnoho dalších padlo zabitých, neboť Bůh bojoval za ně. Bydleli tam pak místo nich až do svého vystěhování.
23Synové poloviny kmene Manasesova bydleli na území od Bášanu až po Baal-hermon čili Senír (což je hora Hermon). Bylo jich totiž mnoho. 24Toto jsou vůdcové jejich otcovských rodů: Efer, Jiši, Eliel, Azriel, Jirmeáš, Hodaviáš a Jachdiel, udatní bojovníci, proslulí muži, vůdcové otcovských rodů.
25Zradili však Boha svých otců a odešli smilnit za bohy národů té země, které před nimi Bůh vyhubil.
Rod Leviho
26Proto Bůh Izraele podnítil ducha asyrského krále Pula (totiž Tiglat-pilesara, krále Asýrie), aby vystěhoval pokolení Ruben, Gád a polovinu kmene Manasesova do vyhnanství. Odvlekl je do Chalachu, Chaboru, Hary a k řece Gozanu, kde zůstávají až dodnes.
27Synové Leviho:
Geršon, Kehat a Merari.
28Synové Kehatovi:
Amram, Jishar, Hebron a Uziel.
29Děti Amramovy:
Áron, Mojžíš a Miriam.
Synové Áronovi:
Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar.
30Eleazar zplodil Pinchase,
Pinchas zplodil Abišuu,
31Abišua zplodil Bukiho,
Buki zplodil Uziho,
32Uzi zplodil Zerachiáše,
Zerachiáš zplodil Merajota,
33Merajot zplodil Amariáše,
Amariáš zplodil Achituba,
34Achitub zplodil Sádoka,
Sádok zplodil Achimaace,
35Achimaac zplodil Azariáše,
Azariáš zplodil Jochanana, verse eID="1Chr.5.35"/>
36Jochanan zplodil Azariáše (který byl knězem, když Šalomoun postavil v Jeruzalémě chrám),
37Azariáš zplodil Amariáše,
Amariáš zplodil Achituba,
38Achitub zplodil Sádoka,
Sádok zplodil Šaluma,
39Šalum zplodil Chilkiáše,
Chilkiáš zplodil Azariáše,
40Azariáš zplodil Serajáše,
Serajáš zplodil Jocadaka
41(a ten odešel do zajetí, když Hospodin nechal Nabukadnezara vystěhovat Judu a Jeruzalém).

6

1Synové Leviho:
Geršom, Kehat a Merari.
2Synové Geršomovi se jmenovali:
Libni a Šimei.
3Synové Kehatovi:
Amram, Jishar, Hebron a Uziel.
4Synové Merariho:
Machli a Muši.
To jsou levitské rody podle jejich otců.
5Geršomovi patří jeho syn Libni, jeho syn Jachat, jeho syn Zima, 6jeho syn Joach, jeho syn Ido, jeho syn Zerach a jeho syn Jeotraj.
7Synové Kehatovi: jeho syn Aminadab, jeho syn Korach, jeho syn Asir, 8jeho syn Elkána, jeho syn Ebiasaf, jeho syn Asir, 9jeho syn Tachat, jeho syn Uriel, jeho syn Uziáš a jeho syn Šaul. 10Synové Elkánovi: Amasaj, Achimot, 11jeho syn Elkána, jeho syn Cofaj, jeho syn Nachat, 12jeho syn Eliab, jeho syn Jerocham, jeho syn Elkána a jeho syn Samuel. 13Synové Samuelovi: prvorozený Joel a druhý Abiáš.
14Synové Merariho: Machli, jeho syn Libni, jeho syn Šimei, jeho syn Uza, 15jeho syn Šimea, jeho syn Chagiáš a jeho syn Asajáš.
16Toto jsou muži, které David pověřil zpěvem v domě Hospodinově, když tam spočinula Truhla. 17Předtím než Šalomoun v Jeruzalémě postavil Hospodinův chrám, sloužili zpěvem před Příbytkem, před Stanem setkávání. Ke službě nastupovali podle svého pořádku. 18Nastupovali společně se svými syny:
Ze synů Kehatových:
zpěvák Heman,
syn Joele, syna Samuelova,
19syna Elkánova, syna Jerochamova,
syna Elielova, syna Toachova,
20syna Cufova, syna Elkánova,
syna Machatova, syna Amasajova,
21syna Elkánova, syna Joelova,
syna Azariášova, syna Cefaniášova,
22syna Tachatova, syna Asirova,
syna Ebiasafova, syna Korachova,
23syna Jisharova, syna Kehatova,
syna Leviho, syna Izraelova.
24Po pravici mu stál jeho bratr Asaf,
syn Berechiáše, syna Šimeova,
25syna Michaelova, syna Baaseášova,
syna Malkiášova,
26syna Etniho,
syna Zerachova, syna Adajášova,
27syna Etanova, syna Zimova,
syna Šimeiho,
28syna Jachatova,
syna Geršomova, syna Leviho.
29Nalevo stál z jejich bratrů, synů Merariho:
Etan, syn Kišiho,
syna Abdiho, syna Maluchova,
30syna Chašabiášova, syna Amaciášova,
syna Chilkiášova,
31syna Amciho,
syna Baniho, syna Šemerova,
32syna Machliho, syna Mušiho,
syna Merariho, syna Leviho.
33Jejich bratrům levitům byla svěřena veškerá služba Příbytku, totiž Hospodinova domu. 34Áron a jeho bratři se však věnovali obětem na zápalném a kadidlovém oltáři, veškeré službě nejsvětější svatyně a očišťování Izraele podle všech příkazů Božího služebníka Mojžíše.
35Toto jsou synové Áronovi:
jeho syn Eleazar, jeho syn Pinchas,
jeho syn Abišua,
36jeho syn Buki,
jeho syn Uzi, jeho syn Zerachiáš,
37jeho syn Merajot, jeho syn Amariáš,
jeho syn Achitub,
38jeho syn Sádok
a jeho syn Achimaac.
39Toto jsou sídliště a osady na jejich územích:
Synům Áronovým z rodu Kehatovců připadl tento los:
40V judské zemi dostali Hebron a přilehlé pastviny v okolí. 41Pole u města s přilehlými osadami dostal Káleb, syn Jefunův. 42Synové Áronovi dostali útočištné město Hebron a dále Libnu, Jatir, Eštemou, 43Chilen, Debir, 44Ašan, Jutu a Bet-šemeš s jejich pastvinami. 45Z území kmene Benjamín dostali Gibeon, Gebu, Alemet a Anatot s jejich pastvinami. Celkem tedy jejich rodům připadlo třináct měst. 46Ostatním synům Kehatovým připadlo losem deset měst z poloviny kmene Manases.
47Synům Geršomovým připadlo pro jejich rody třináct měst z kmene Isachar, z kmene Ašer, z kmene Neftalí a z kmene Manases v Bášanu.
48Synům Merariho bylo pro jejich rody vylosováno dvanáct měst z kmene Ruben, z kmene Gád a z kmene Zabulon. 49Synové Izraele dali tato města i s jejich pastvinami levitům. 50Losem jim přidělili tato vyjmenovaná města z kmene Juda, Šimeon a Benjamín.
51Části rodu Kehatovců připadla města na území kmene Efraim. 52V Efraimských horách dostali útočištné město Šechem a dále Gezer, 53Jokmeam, Bet-choron, 54Ajalon a Gat-rimon s jejich pastvinami. 55Ostatním rodům ze synů Kehatových přidělili na území poloviny kmene Manasesova Aner a Bileám s jejich pastvinami.
56Rody synů Geršomových dostaly z území poloviny kmene Manasesova Golan v Bášanu a Aštarot s jejich pastvinami. 57Z kmene Isachar dostaly Kedeš, Dobrat, 58Rámot a Anem s jejich pastvinami. 59Z kmene Ašer dostaly Mašal, Abdon, 60Chukok a Rechob s jejich pastvinami. 61Z kmene Neftalí dostaly galilejský Kedeš, Chamon a Kiriatajim s jejich pastvinami.
62Zbývajícím synům Merariho přidělili z kmene Zabulon Jokneam, Kartu, Rimon a Tábor s jejich pastvinami. 63Na východním břehu Jordánu naproti Jerichu dostali z kmene Ruben pouštní Becer, Jahcu, 64Kedemot a Mefaat s jejich pastvinami. 65Z kmene Gádova dostali Rámot v Gileádu, Machanajim, 66Chešbon a Jaezer s jejich pastvinami.

7

Rod Isacharův
1Synové Isacharovi:
Tola, Pua, Jašub a Šimron – celkem čtyři.
2Synové Tolovi:
Uzi, Refajáš, Jeriel, Jachmaj, Jibsam a Samuel, vůdcové svých otcovských rodů. Za dnů Davidových byli Tolovi potomci zapsáni v rodopisech v počtu 22 600 udatných bojovníků.
3Syn Uziho:
Jizrachiáš.
Synové Jizrachiáše:
Michael, Obadiáš, Joel, Jišiáš. Všech pět byli vůdcové.
4Podle jejich rodopisů měl jejich otcovský rod 36 000 vojáků ve zbrani, neboť měli mnoho žen a synů.
Rod Benjamínův
5Také jejich bratři z ostatních Isacharových rodů byli udatní bojovníci. Celkem jich bylo v rodových seznamech zaznamenáno 87 000.
6Synové Benjamínovi:
Bela, Becher a Jediael, celkem tři.
7Synové Belovi:
Ecbon, Uzi, Uziel, Jerimot a Iri, pět vůdců otcovského rodu. V rodovém seznamu jich je zaznamenáno 22 034 bojovníků.
8Synové Becherovi:
Zemira, Joaš, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Abiáš, Anatot a Alemet. Ti všichni byli synové Becherovi.
9V jejich rodovém seznamu je kromě vůdců jejich otcovských rodů zaznamenáno 22 200 bojovníků.
10Syn Jediaelův:
Bilhan.
Synové Bilhanovi:
Jeuš, Benjamín, Ehud, Kenaana, Zetan, Taršiš a Achišachar.
11Tito všichni synové Jediaela byli udatní muži, vůdcové svých otcovských rodů, které čítaly 17 200 bojovníků připravených k bitvě.
Rod Danův a Neftalímův
12Synové Irovi:
Šupim a Chupim.
Syn Danův:
Chušim.
Rod Manasesův
13Synové Neftalímovi:
Jachaciel, Guni, Jecer a Šilem.
To jsou potomci Bilhy.
14Synové Manasesovi:
Asriel, jehož mu porodila jeho aramejská družka. Porodila také Machira, otce Gileádova.
15Machir si vzal ženu jménem Maaka, sestru Šupima a Chupima. Manasesův druhorozený se jmenoval Celofchad a ten měl samé dcery.
16Machirova žena Maaka porodila syna, jehož pojmenovala Pereš. Jeho bratr se jmenoval Šereš a jeho synové byli Ulam a Rekem.
17Syn Ulamův:
Bedan.
To jsou synové Gileáda, syna Machirova, syna Manasesova.
18Jeho sestra Molechet porodila Išhoda, Abiezera a Machlu.
Rod Efraimův
19Synové Šemidovi: Achian, Šechem, Likchi a Aniam.
20Synové Efraimovi:
Šutelach, jeho syn Bered,
jeho syn Tachat, jeho syn Eleada,
jeho syn Tachat,
21jeho syn Zabad
a jeho syn Šutelach.
Ezera a Eleada zabili domorodci z Gatu, když jim přišli pobrat dobytek.
22Jejich otec Efraim je dlouho oplakával a jejich sourozenci ho přišli utěšovat. 23Potom se miloval se svou ženou, ta počala, porodila syna a on mu dal jméno Beria, Neštěstí, protože do jeho domu přišlo neštěstí.
24Jeho dcera Šeera vystavěla Dolní i Horní Bet-choron a Uzen-šeeru.
25Jeho synové byli Refach a Rešef;
jeho syn byl Telach, jeho syn Tachan,
26jeho syn Ladan, jeho syn Amihud,
jeho syn Elišama,
27jeho syn Nun
a jeho syn Jozue.
28Jejich vlastnictvím a bydlištěm byl Bet-el s okolními vesnicemi, od Naaranu na východě po Gezer a jeho vesnice na západě, dále Šechem a jeho vesnice až k Aji a jeho vesnicím.
Rod Ašerův
29Podél hranic se syny Manasesovými pak Bet-šean, Taanach, Megido a Dor s jejich vesnicemi. Tam všude bydleli synové Josefa, syna Izraelova.
30Synové Ašerovi:
Jimna, Jišva, Jišvi, Beria a jejich sestra Serach.
31Synové Beriovi:
Cheber a Malkiel, což je otec Birzaitův.
32Cheber zplodil Jafleta, Šomera, Chotama a jejich sestru Šúu.
33Synové Jafletovi:
Pasach, Bimhal a Ašvat – to jsou Jafletovi synové.
34Synové Šemerovi:
Achi, Rohga, Jechuba a Aram.
35Synové jeho bratra Chelema:
Cofach, Jimna, Šeleš a Amal.
36Synové Cofachovi:
Suach, Charnefer, Šual, Beri, Jimra,
37Becer, Hod, Šama, Šilša, Jitran a Beera.
38Synové Jeterovi:
Jefune, Pispa a Ara.
39Synové Ulovi:
Arach, Chaniel a Ricja.
40Ti všichni jsou synové Ašerovi, náčelníci svých otcovských rodů, vybraní udatní bojovníci, přední vůdcové. V jejich rodovém seznamu je zapsáno 26 000 bojeschopných mužů.

8

Rod Benjamínův – pokračování
1Benjamín zplodil prvorozeného Belu, druhého Ašbela, třetího Achirama, 2čtvrtého Nocha, pátého Rafu. 3Bela měl syny Adara, Geru, otce Ehudova, 4Abišuu, Naamana, Achoacha, 5Geru, Šefufana a Churama.
6Toto jsou synové Ehudovi, rodoví vůdcové obyvatel Geby, kteří byli vystěhováni do Manachatu: 7Naaman, Achiáš a Gera, který je přestěhoval a který zplodil Uzu a Achichuda.
8Poté, co Šachrajim zapudil své ženy Chušimu a Baaru, narodili se mu v moábském kraji synové. 9Se svou ženou Chodeší zplodil Jobaba, Cibju, Mešu, Malkama, 10Jeuca, Sakiáše a Mirmu. To byli jeho synové, vůdcové rodů. 11S Chušimou zplodil Abituba a Elpaala. 12Synové Elpaalovi: Eber, Mišeam a Šemed (který vystavěl Ono a Lod s okolními vesnicemi).
13Beria a Šema byli vůdcové otcovských rodů obývajících Ajalon (ti zahnali obyvatele Gatu). 14Jejich bratři byli Šašak a Jeremot. 15Zebadiáš, Arad, Eder, 16Michael, Jišpa a Jocha byli synové Beriovi. 17Zebadiáš, Mešulam, Chizki, Cheber, 18Jišmeraj, Jizlia a Jobab byli synové Elpaalovi. 19Jakim, Zichri, Zabdi, 20Elienaj, Ciletaj, Eliel, 21Adajáš, Berajáš a Šimrat byli synové Šimeiho. 22Jišpan, Eber, Eliel, 23Abdon, Zichri, Chanan, 24Chananiáš, Elam, Antotiáš, 25Jifdeáš a Penuel byli synové Šašakovi. 26Šamšeraj, Šechariáš, Ataliáš, 27Jaarešiáš, Eliáš a Zichri byli synové Jerochamovi. 28To byli vůdcové otcovských rodů, vůdcové zaznamenaní v rodopisech. Ti všichni bydleli v Jeruzalémě.
29V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel se svojí ženou jménem Maaka. 30Jejich prvorozený byl Abdon, dále Cur, Kíš, Baal, Ner, Nádab, 31Gedor, Achio, Zecher a Miklot. 32Miklot zplodil Šimeu. Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se svými příbuznými v Jeruzalémě.
33Ner zplodil Kíše. Kíš zplodil Saula. Saul zplodil Jonatana, Malki-šuu, Abinadaba a Eš-baala. 34Jonatan měl syna Merib-baala. Merib-baal zplodil Míku. 35Synové Míkovi: Piton, Melech, Tarea a Achaz. 36Achaz zplodil Jehoadu. Jehoada zplodil Alemeta, Azmaveta a Zimriho. Zimri zplodil Mocu. 37Moca zplodil Bineu. Jeho syn byl Rafa, jeho syn Elasa a jeho syn Acel. 38Acel měl šest synů. Jmenovali se: Azrikam, Bochru, Jišmael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan – ti všichni byli synové Acelovi. 39Synové jeho bratra Ešeka: prvorozený Ulam, druhý Jeuš a třetí Elifelet. 40Ulamovi synové byli udatní bojovníci; vládli lukem a měli mnoho dětí a vnuků – na sto padesát. To všechno byli Benjamínci.

9

Navrátilci do Jeruzaléma
1Tak byli všichni Izraelci zahrnuti do rodových seznamů, které jsou zapsány v Knize izraelských a judských králů. Za svoji nevěrnost pak byli vystěhováni do Babylonu.
2Nejprve se Izraelci, kněží, levité a chrámoví sluhové vrátili bydlet do svých původních měst. 3Někteří ze synů Judových, Benjamínových, Efraimových a Manasesových ale přišli bydlet do Jeruzaléma:
4Ze synů Judova syna Perese to byl Utaj, syn Amihuda, syna Omriho, syna Imriho, syna Baniho. 5Z rodu Šelova: prvorozený Asajáš a jeho synové. 6Z rodu Zerachova: Jehuel. Jejich příbuzných bylo celkem 690.
7Ze synů Benjamínových to byl Salu, syn Mešulama, syna Hodaviáše, syna Hasenuova; 8Jibneáš, syn Jerochamův; Ela, syn Uziho, syna Michriho; Mešulam, syn Šefatiáše, syna Reuela, syna Jibniášova. 9Jejich bratři podle záznamů v jejich rodopisech čítali 956 mužů – samí vůdcové otcovských rodů.
10Z kněží to byl Jedajáš, Jojarib, Jachin, 11dále Azariáš, syn Chilkiáše, syna Mešulama, syna Sádoka, syna Merajota, syna Achitubova, zodpovědného za Boží dům; 12Adajáš, syn Jerochama, syna Pašchura, syna Malkiášova; Maesaj, syn Adielův, syna Jachzerova, syna Mešulamova, syna Mešilemitova, syna Imerova. 13Jejich bratři, vůdcové svých otcovských rodů, čítali 1760 udatných mužů zodpovědných za službu v Božím domě.
14Z levitů Šemajáš, syn Chašuba, syna Azrikama, syna Chašabiášova ze synů Merariho; 15Bakbakar, Chereš, Galal, Mataniáš, syn Míky, syna Zikriho, syna Asafova; 16Obadiáš, syn Šemajáše, syna Galalova, syna Jedutunova, a Berechiáš, syn Asy, syna Elkanova, který bydlel v netofských osadách.
17Strážci bran byli: Šalum, Akub, Talmon, Achiman a jejich bratři; jejich vůdcem byl Šalum. 18Ti až dosud stráží Královskou bránu na východní straně. Byli to strážní z tábora synů Leviho. 19Šalum, syn Koreho, syna Ebiasafa, syna Korachova, a jeho bratři Korachovci z jeho otcovského rodu zodpovídali za stráž prahů Stánku, tak jako jejich otcové bývali strážci vchodu do tábora Hospodinova. 20Jejich vůdcem kdysi býval Pinchas, syn Eleazarův – Hospodin s ním! 21Zachariáš, syn Mešelemiášův, byl strážcem u vstupu do Stanu setkávání.
22Všech, kdo byli vybráni za strážce prahů, bylo 212. Takto byli zapsáni podle svých rodokmenů ve svých osadách. David a vidoucí Samuel je kdysi pověřil touto zodpovědnou službou, 23aby spolu se svými syny drželi stráž u bran Hospodinova domu, u svatostánku. 24Tam stáli na stráži ze čtyř stran: na východě, na západě, na severu i na jihu. 25Jejich bratři přicházeli ze svých osad a v pravidelných týdenních směnách se k nim připojovali. 26Čtyřem levitským velitelům stráží byly pro jejich věrnost svěřeny komory a pokladnice Božího domu. 27V noci zůstávali okolo Božího domu; měli za úkol ho hlídat a ráno co ráno otevírat.
28Někteří z nich měli na starosti služebné náčiní, a tak je přepočítané vnášeli a přepočítané vynášeli. 29Někteří byli přiděleni k nádobám a veškerému posvátnému náčiní a také k jemné mouce, vínu, oleji, kadidlu a balzámu. 30Někteří z kněžských synů připravovali masti z vonných látek. 31Jednomu z levitů, Matitiášovi, prvorozenému Korachovce Šaluma, byla svěřena příprava obětních placek. 32Někteří jejich bratři ze synů Legatových dbali o chleby předložení, připravované na každou sobotu.
33Další byli zpěváci, vůdcové levitských otcovských rodů. Bydleli v chrámových komůrkách osvobozeni od jiných povinností, neboť byli ve službě dnem i nocí.
Rod Saulův
34To jsou vůdcové levitských otcovských domů, vůdcové svých rodů, kteří bydleli v Jeruzalémě.
35V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel, jeho žena jménem Maaka, 36jeho prvorozený Abdon a dále Cur, Kíš, Baal, Ner, Nádab, 37Gedor, Achio, Zachariáš a Miklot. 38Miklot zplodil Šimeama. Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se svými příbuznými v Jeruzalémě.
39Ner zplodil Kíše. Kíš zplodil Saula. Saul zplodil Jonatana, Malki-šuu, Abinadaba a Eš-baala.
40Jonatan měl syna Merib-baala. Merib-baal zplodil Míku. 41Synové Míkovi: Piton, Melech, Tachrea a Achaz.
42Achaz zplodil Jadu. Jada zplodil Alemeta, Azmaveta a Zimriho. Zimri zplodil Mocu. 43Moca zplodil Bineu. Jeho syn byl Refaja, jeho syn Elasa a jeho syn Acel.
44Acel měl šest synů. Jmenovali se: Azrikam, Bochru, Jišmael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan. To jsou synové Acelovi.

10

Saulova smrt
1Na Izrael zaútočili Filištíni. Izraelští muži se před nimi dali na útěk a padali pobiti na svazích Gilboa. 2Filištíni pronásledovali Saula a jeho syny. Když se jim podařilo zabít Saulovy syny Jonatana, Abinadaba a Malki-šuu, 3rozhořel se prudký boj proti Saulovi. Našli ho lukostřelci a těžce ho zranili svými střelami.
4Saul proto řekl svému zbrojnošovi: „Vytáhni svůj meč a probodni mě. Jinak přijdou ti neobřezanci a vrhnou se na mě!“ Zbrojnoš se ale zdráhal, protože měl veliký strach. Saul tedy vzal meč a nalehl na něj. 5Když zbrojnoš viděl, že Saul je mrtev, nalehl i on na meč a zemřel. 6Tak zahynul Saul, jeho tři synové i celý jeho dům; zemřeli společně.
7Jakmile všichni Izraelci v údolí spatřili, že izraelské vojsko uteklo a že Saul se svými syny zahynul, opustili svá města a uprchli. Pak přišli Filištíni a obsadili je.
8Druhého dne, když Filištíni přišli do pohoří Gilboa obírat pobité, našli tam ležet Saula a jeho tři syny. 9Obrali ho, odnesli jeho hlavu i zbroj a poslali to po celé filištínské zemi, aby tu zprávu ohlásili svým modlám i lidu. 10Jeho výzbroj uložili v chrámu svých bohů a jeho lebku přibili v chrámu Dágona.
11Když se obyvatelé Jábeš-gileádu doslechli, co všechno Filištíni provedli se Saulem, 12všichni jejich bojovníci vyrazili na cestu. Sňali Saulovo tělo i těla jeho synů, přinesli je zpět do Jábeše a pohřbili jejich ostatky pod jábešským dubem. Sedm dní se pak postili.
13Tak zemřel Saul, protože zradil Hospodina. Nedbal totiž na jeho slovo a zašel dokonce tak daleko, že se radil s věšteckým duchem, 14místo aby se radil s Hospodinem. Ten ho proto zahubil a království předal Davidovi, synu Jišajovu.

11

David králem Izraele
1Celý Izrael se shromáždil k Davidovi do Hebronu. „Hle, jsme tvá krev a tělo!“ prohlásili. 2„Už za časů krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodin, tvůj Bůh, řekl: ‚Ty budeš pastýřem mého lidu Izraele, ty budeš mému lidu Izraeli vůdcem.‘“
3Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem a oni Davida pomazali za krále nad Izraelem podle Hospodinova slova skrze Samuele.
4David pak s celým Izraelem vytáhl na Jeruzalém, což býval Jebus, protože tam v tom kraji bydleli Jebusejci. 5„Sem se nedostaneš!“ řekli obyvatelé Jebusu Davidovi. David ale pevnost Sion dobyl. Teď je to Město Davidovo.
6David tehdy prohlásil: „Kdo zaútočí na Jebusejce jako první, stane se vrchním velitelem.“ Jako první vyrazil Joáb, syn Ceruji, a tak se ujal velení. 7David se pak v té pevnosti usadil, a tak dostala jméno Město Davidovo. 8Vybudoval to město okolo ní od terasy Milo až k obvodové zdi a zbytek města obnovil Joáb.
Davidovi hrdinové
9Tak se David stále více vzmáhal a Hospodin zástupů byl s ním.
10Toto jsou vůdcové Davidových hrdinů, kteří mu s celým Izraelem pomohli stát se králem podle Hospodinova slova o Izraeli a byli mu v jeho kralování pevnou oporou. 11Toto je výčet Davidových hrdinů:
Jašobeám Chakemonský, velitel Trojice. Oháněl se kopím tak, že jich jednou pobil na tři sta.
12Další z té trojice hrdinů byl Eleazar, syn Doda Achochijského. 13Ten byl s Davidem v Pas-damimu, kde se Filištíni shromáždili k boji. Na tom dílu pole, který byl osetý ječmenem, se vojsko před Filištíny dalo na útěk. 14Oni se ale postavili doprostřed pole, uhájili ho a Filištíny pobili. Tak jim Hospodin daroval veliké vítězství.
15Tři ze třicítky velitelů sestoupili k Davidovi na útes do jeskyně Adulam, když v údolí Refaim tábořil oddíl Filištínů. 16David byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl obsazen Filištíny. 17David tenkrát zatoužil: „Kéž bych se mohl napít vody z té betlémské studny u brány.“ 18A tak se ta Trojice probila do filištínského tábora a navážila vodu z betlémské studny u brány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se jí však odmítl napít, ale vylil ji jako oběť Hospodinu. 19„Chraň Bůh,“ zvolal. „To mám pít krev těchto mužů, kteří nasadili život? Vždyť tu vodu přinesli s nasazením života!“ A nechtěl se napít.
Takové činy konala tato trojice hrdinů.
20Velitelem Třicítky byl Joábův bratr Abišaj. Oháněl se kopím tak, že jich pobil na tři sta, a tak se stal stejně známým jako Trojice. 21Mezi Třicítkou byl dvojnásob slavný a byl jejich velitelem, ale Trojici se nevyrovnal.
22Také Benajáš, syn Jojadův z Kabceelu, byl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A jednou slezl do jámy a zabil v ní lva, tenkrát, když napadl sníh. 23Srazil také toho egyptského obra pět loktů vysokého. Egypťan měl v ruce kopí jako tkalcovské vratidlo, ale on k němu přišel s holí, vytrhl mu to kopí z ruky a zabil ho jím. 24Takové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal stejně známým jako Trojice. 25Mezi Třicítkou byl slavný, ale Trojici se nevyrovnal. Jemu David svěřil svou tělesnou stráž.
26Další udatní hrdinové byli:
Asael, bratr Joábův; Elchanan, syn Doda Betlémského;
27Šamot Charodský; Chelec Pelonský; 28Ira, syn Ikeše Tekojského; Abiezer Anatotský; 29Sibechaj Chušatský; Ilaj Achochijský; 30Mahraj Netofský; Cheled, syn Baany Netofského; 31Itaj, syn Ribaje z benjamínské Gibeje; Benajáš Piratonský; 32Churaj od potoka Gaaš; Abiel Arbatský; 33Azmavet Bachurimský; Eliachba Šaalbonský; 34synové Hašema Gizonského Jonatan, syn Šage Hararského, 35Achiam, syn Šachara Hararského; Elifal, syn Urův; 36Chefer Mekeratský; Achiáš Pelonský; 37Checro Karmelský; Naaraj, syn Ezbajův; 38Joel, bratr Nátanův; Mibchar, syn Hagriho; 39Selek Amonský; Nachraj Beerotský, zbrojnoš Joába, syna Ceruji; 40Ira Jitrejský; Gareb Jitrejský; 41Uriáš Chetejský; Zabad, syn Achlajův; 42Adina, syn Rubenovce Šizy, rubenský velitel Třicítky; 43Chanan, syn Maakův; Jošafat Mitnejský; 44Uziáš Ašteratský; Šama a Jehiel, synové Chotama Aroerského; 45Jediael, syn Šimriho, jeho bratr Jocha Ticejský; 46Eliel Machvimský; Jeribaj a Jošaviáš, synové Elnaamovi; Jitma Moábský; 47Eliel, Obéd a Jaasiel Mecobajští.

12

Davidovo vojsko
1Toto jsou ti, kdo přišli za Davidem do Ciklagu, když se ještě skrýval před Saulem, synem Kíšovým. Tito muži patří k hrdinům, kteří mu pomáhali v boji. 2Byli vyzbrojeni luky a uměli střílet šípy nebo metat kamení pravicí i levicí. Pocházeli z pokolení Benjamín tak jako jejich bratr Saul:
3V čele byl Achiezer a Joaš, synové Šemaje Gibeatského, Jeziel a Pelet, synové Azmavetovi, Beracha, Jehu Anetotský, 4Jišmajáš Gibeonský, hrdina z oné Třicítky a její velitel, 5Jirmeáš, Jachaziel, Jochanan, Jozabad Gederský, 6Eluzaj, Jerimot, Bealiáš, Šemariáš, Šefatiáš Charufský, 7Elkána, Jišiáš, Azarel, Joezer, Jašobeám, Korachovci, 8Joela a Zebadiáš, synové Jerochama z Gedoru.
9Z pokolení Gád přešli k Davidovi do pevnosti v poušti tito udatní hrdinové; byli to zkušení bojovníci vládnoucí pavézou a kopím, s tváří lvů a hbitostí horských gazel:
10V čele byl Ezer, druhý Obadiáš, třetí Eliab, 11čtvrtý Mišmana, pátý Jirmeáš, 12šestý Ataj, sedmý Eliel, 13osmý Jochanan, devátý Elzabad, 14desátý Jirmejáh a jedenáctý Machbanaj.
15Tito Gádovi synové veleli vojsku; menší z nich stovce a větší tisícovce. 16To oni překročili Jordán v prvním měsíci, kdy se řeka všude vylévá z břehů, a zahnali všechny obyvatele údolí k východu i k západu.
17Také někteří z Benjamína a Judy přišli za Davidem k jeho pevnosti. 18David jim vyšel vstříc se slovy: „Pokud ke mně přicházíte v pokoji, abyste mi pomáhali, spojím se s vámi celým srdcem. Pokud mě ale chcete vyzradit mým nepřátelům, ačkoli jsem nevinný, ať to Bůh našich otců vidí a soudí!“
19Tenkrát sestoupil Duch na velitele Třicítky, Amasaje:
„Patříme tobě, Davide,
jsme na tvé straně, synu Jišaje!
Pokoj, pokoj buď tobě
i tvým pomocníkům pokoj buď –
vždyť ti pomáhá sám tvůj Bůh!“

A tak je David přijal a jmenoval je veliteli nájezdníků.
20Další z pokolení Manases se přidali k Davidovi, když táhl s Filištíny do boje proti Saulovi. (Nakonec ale Filištínům nepomohli. Jejich vládci se ho totiž po poradě rozhodli propustit. Řekli si: „Pokud přeběhne ke svému pánu Saulovi, bude nás to stát hlavy.“) 21Když potom táhl do Ciklagu, přidali se k němu tito muži z pokolení Manases: Adnach, Jozabad, Jediael, Michael, Jozabad, Elihu, Ciletaj, velitelé Manasesových houfů. 22Pomáhali pak Davidovi proti nájezdníkům, protože to byli samí udatní hrdinové, a tak se ve vojsku stali veliteli. 23Den co den tehdy přicházeli k Davidovi další pomocníci, až z nich bylo veliké vojsko jako vojsko Boží.
24Toto je výčet ozbrojených bojovníků, kteří přišli k Davidovi do Hebronu, aby podle Hospodinova slova přenesli Saulovo království na Davida:
25Z Judy 6800 bojeschopných mužů vyzbrojených pavézou a kopím.
26Ze Simeona 7100 udatných hrdinů připravených k boji.
27Z Leviho 4600 mužů 28včetně vůdce Áronova rodu Jojady s 3700 muži 29a mladého válečníka Sádoka s 22 veliteli z jeho otcovského rodu.
30Z Benjamína 3000 Saulových bratrů, z nichž mnozí byli do té doby ve službách Saulova domu.
31Z Efraima 20 800 udatných hrdinů, proslulých ve svém otcovském rodu.
32Z poloviny kmene Manases 18 000 mužů, kteří byli jmenovitě určeni, aby šli učinit Davida králem.
33Z Isachara 200 vůdců a všichni bratři pod jejich velením – muži, kteří pochopili dobu a věděli, jak se má Izrael zachovat.
34Ze Zabulona vytáhlo 50 000 zkušených bojovníků v plné zbroji, odhodlaných bez váhání pomoci.
35Z Neftalíma 1000 velitelů a za nimi 37 000 mužů s pavézami a kopími.
36Z Dana 28 600 připravených k boji.
37Z Ašera 40 000 zkušených bojovníků připravených k boji.
38Z Rubena, Gáda a poloviny kmene Manases v Zajordání 120 000 mužů v plné zbroji.
39Všichni tito bojovníci připravení nastoupit do bitvy přišli s odhodlaným srdcem do Hebronu, aby Davida učinili králem celého Izraele. Také všichni ostatní Izraelci byli v srdci zajedno, že Davida učiní králem. 40Zůstali u Davida a tři dny tam jedli a pili, protože jim jejich bratři dali zásoby. 41Jejich příbuzní dokonce až z Isachara, Zabulona a Neftalíma přiváželi jídlo na oslech, velbloudech, mezcích a volech: zásoby mouky, hroudy fíků, trsy rozinek, víno, olej i hojnost bravu a skotu. Izrael se tehdy radoval.

13

Stěhování Hospodinovy truhly
1David se poradil se všemi vůdci, s veliteli tisíců i stovek, 2a před celým izraelským shromážděním pak prohlásil: „Jestliže to schvalujete a chce-li to Hospodin, náš Bůh, vzkažme našim ostatním bratrům po celé izraelské zemi včetně kněží a levitů v jejich městech a předměstích, ať se k nám přidají, 3a přeneseme k nám Truhlu našeho Boha – vždyť jsme ji za Saulových dnů nevyhledávali.“ 4Celé shromáždění s tím souhlasilo, všechen lid to schvaloval.
5David tedy shromáždil celý Izrael od egyptské řeky Šichor až k Lebo-chamátu, aby přinesli Boží truhlu z Kiriat-jearimu. 6Potom David s celým Izraelem táhl do Baaly (což je Kiriat-jearim) v Judsku, aby odtamtud vyzvedli Truhlu nesoucí jméno Hospodina, Boha trůnícího nad cheruby. 7Boží truhlu pak odváželi z Abinadabova domu na novém vozu, který řídili Uza s Achiem. 8David a celý Izrael křepčili před Bohem ze všech sil a zpívali a hráli na lyry a citery, na tamburíny, činely a trubky.
9Když pak přišli ke Kidonovu mlatu, Uza vztáhl ruku, aby Truhlu přidržel, protože ji volské spřežení naklonilo. 10Vtom Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem, protože vztáhl ruku na Truhlu, a zasáhl ho tak, že na místě zemřel před Bohem. 11David byl nešťastný, že se Hospodin na Uzu tak prudce utrhl. Proto se to místo dodnes jmenuje Perec-uza, Uzova trhlina.
12Toho dne dostal David z Boha strach. „Jak bych mohl Boží truhlu přestěhovat k sobě!“ řekl si. 13Proto nevzal Truhlu k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského. 14Boží truhla zůstala v domě Obed-edoma u jeho rodiny tři měsíce a Hospodin požehnal dům Obed-edomův i všechno, co měl.

14

Království upevněno
1Chíram, král Týru, pak vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevem a také zedníky a tesaře, aby mu postavili palác. 2Tehdy David poznal, že ho Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že jeho království bylo pozvednuto ve prospěch jeho lidu, Izraele.
3V Jeruzalémě si vzal další ženy a zplodil další syny a dcery. 4Toto jsou jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě: Šamua, Šobab, Nátan, Šalomoun, 5Jibchar, Elišua, Elpelet, 6Nogah, Nefeg, Jafia, 7Elišama, Baaljada a Elifelet.
8Jakmile Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad celým Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David se o tom doslechl a vytáhl jim naproti. 9Když Filištíni přitáhli a vpadli do údolí Refaim, 10David se ptal Boha: „Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do rukou?“
„Zaútoč!“ odpověděl mu Hospodin. „Vydám ti je do rukou.“
11Vytáhli tedy do Baal-peracimu, kde je David porazil. Potom David řekl: „Jako proráží vodní proud, tak Bůh mou rukou prolomil řady mých nepřátel.“ Proto nazvali to místo Baal-peracim, Pán průlomů. 12Filištíni tam zanechali své bůžky a David je přikázal naházet do ohně.
13Filištíni později znovu vytáhli a vpadli do toho údolí. 14David se znovu ptal Boha a Bůh mu řekl: „Neútoč. Obejdi je zezadu a vytáhni proti nim od moruší. 15Až uslyšíš v korunách moruší šelest kroků, vytáhneš do boje, neboť před tebou vytáhl Bůh, aby porazil vojsko Filištínů.“ 16David učinil, jak mu Bůh přikázal, a tak poráželi filištínské vojsko od Gibeonu až po Gezer.
17Davidova pověst se šířila po všech zemích a Hospodin způsobil, že se ho bály všechny národy.

15

Přenesení Truhly do Jeruzaléma
1Když si vystavěl paláce ve Městě Davidově, připravil místo i pro Boží truhlu a vztyčil pro ni stan. 2Tentokrát David přikázal: „Boží truhlu nesmí nést nikdo kromě levitů, neboť je Hospodin vyvolil, aby nosili Truhlu Hospodinovu a sloužili mu navěky.“
3Potom David shromáždil celý Izrael do Jeruzaléma, aby Hospodinovu truhlu přenesli na místo, které pro ni připravil. 4Shromáždil syny Áronovy a levity:
5Ze synů Kehatových vůdce Uriel a 120 jeho bratrů.
6Ze synů Merariho vůdce Asajáš a 220 jeho bratrů.
7Ze synů Geršomových vůdce Joel a 130 jeho bratrů.
8Ze synů Elicafanových vůdce Šemajáš a 200 jeho bratrů.
9Ze synů Hebronových vůdce Eliel a 80 jeho bratrů.
10Ze synů Uzielových vůdce Aminadab a 112 jeho bratrů.
11David povolal kněží Sádoka a Abiatara a také levity Uriela, Asajáše, Joela, Šemajáše, Eliela i Aminadaba. 12„Vy jste vůdcové levitských otcovských rodů,“ řekl jim. „Posvěťte sebe i své bratry a přenesete Truhlu Hospodina, Boha Izraele, na místo, které jsem pro ni připravil. 13Hospodin, náš Bůh, se na nás prve obořil, protože jste ji nenesli vy. Nehledali jsme totiž jeho vůli, jak náleží.“ 14Kněží a levité se tedy posvětili, aby přenesli Truhlu Hospodina, Boha Izraele. 15Synové Leviho pak nesli Boží truhlu tak, jak přikázal Mojžíš slovem Hospodinovým: pomocí tyčí na vlastních ramenou.
16David také řekl levitským vůdcům, ať ustanoví své bratry zpěváky, kteří by hlasitě a radostně zpívali za doprovodu hudebních nástrojů, citer, lyr a činelů. 17Levité tedy ustanovili Hemana, syna Joelova, a z jeho bratrů Asafa, syna Berechiášova, a z jejich bratrů, synů Merariho, Etana, syna Kušajášova, 18a spolu s nimi jejich bratry, aby stáli za nimi: Zachariáše, Jaaziela, Šemiramota, Jechiela, Uniho, Eliaba, Benajáše, Maasejáše, Matitiáše, Elifleáše, Miknejáše, Obed-edoma a Jehiela, strážné.
19Zpěváci Heman, Asaf a Etan měli hrát na bronzové činely, 20Zachariáš, Jaaziel, Šemiramot, Jechiel, Uni, Eliab, Maasejáš a Benajáš vysokým hlasem na citery, 21zatímco Matitiáš, Elifleáš, Mikneáš, Obed-edom, Jehiel i Azaziáš měli udávat rytmus hlubokým hlasem na lyry. 22Levitský vedoucí Kenaniáš byl pro své znalosti vybrán jako sbormistr.
23Berechiáš a Elkána byli stráže u Truhly. 24Kněží Šebaniáš, Jošafat, Natanael, Amasaj, Zachariáš, Benajáš a Eliezer troubili před Boží truhlou na trubky. Také Obed-edom a Jechiáš byli stráže u Truhly.
25Potom David, izraelští stařešinové a velitelé tisíců radostně vykročili, aby nechali přenést Truhlu Hospodinovy smlouvy z Obed-edomova domu. 26Levitům nesoucím Truhlu Hospodinovy smlouvy tehdy pomáhal Bůh; proto obětovali sedm býčků a sedm beranů. 27David byl oblečen kmentovým pláštěm stejně jako všichni levité nesoucí Truhlu, zpěváci a sbormistr Kenaniáš. David měl na sobě také plátěný efod. 28Celý Izrael doprovázel Truhlu Hospodinovy smlouvy s jásotem, za zvuku beraního rohu a trubek, za zvuku činelů, lyr a citer.
29Když Truhla Hospodinovy smlouvy vcházela do Města Davidova, Saulova dcera Míkal se dívala z okna. Viděla, jak král David poskakuje a křepčí, a ve svém srdci jím pohrdla.

16

1Když Boží truhlu přinesli, postavili ji na její místo uprostřed stanu, který pro ni David postavil. Pak před Bohem přinášeli zápalné i pokojné oběti. 2Poté, co David dokončil obětování zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu v Hospodinově jménu. 3Podělil také všechny Izraelce, muže i ženy, každého bochníkem chleba, datlovým a rozinkovým koláčem.
4Určil také levity, kteří měli sloužit před Hospodinovou truhlou uctíváním, díkůvzdáním a chvalozpěvy Hospodinu, Bohu Izraele. 5Vedl je Asaf a za ním byl Zachariáš, Jaaziel, Šemiramot, Jechiel, Matitiáš, Eliab, Benajáš, Obed-edom a Jehiel, kteří hráli na lyry a citery, a Asaf na činely,
Davidův chvalozpěv
6zatímco kněží Benajáš a Jachaziel před Truhlou Boží smlouvy pravidelně troubili na trubky.
7Toho dne David poprvé pověřil Asafa a jeho bratry, aby takto chválili Hospodina:
8Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte,
jeho činy rozhlašujte mezi národy!
9Zpívejte mu, hrajte mu,
rozvažujte o všech jeho zázracích!
10Jeho svatým jménem chlubte se,
ze srdce ať se radují, kdo Hospodina hledají!

11Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle,
jeho tvář vždycky hledejte.
12Pamatujte, jaké divy provedl,
jaké zázraky, a co rozhodl.
13Vy, símě Izraele, jeho služebníka,
jste jeho vyvolení, děti Jákoba.

14On je Hospodin, Bůh náš,
celá zem jeho soudu podléhá!
15Na jeho smlouvu pamatujte věčně,
na slovo tisíci pokolení svěřené,
16na smlouvu, již uzavřel s Abrahamem,
na přísahu, již složil před Izákem.

17Jákobovi ten výrok potvrdil
za věčnou smlouvu pro Izrael:
18„Tobě dám kanaánskou zem,
bude tvým dědičným údělem!“
19Přitom vás tehdy bylo jen trochu,
byli jste tam jen hrstkou cizinců.

20Z národu do národu když bloudili,
od jednoho k jinému království,
21nikoho nenechal jim ublížit.
I krále kvůli nim varoval:
22„Mé pomazané nechte být!
Mým prorokům nepůsobte žal!“

23Zpívej Hospodinu, celá zem,
zvěstujte jeho spásu každý den!
24O jeho slávě národům vyprávějte,
o jeho divech řekněte lidem všem!

25Veliký je Hospodin, vší chvály hodný,
nad všechny bohy ohromný!
26Bohové národů jsou samé modly,
Hospodin ale stvořil nebesa.
27Sláva a nádhera je v jeho přítomnosti,
síla a radost je tam, kde přebývá.

28Vzdejte Hospodinu, lidské plémě,
vzdejte Hospodinu slávu i moc.
29Vzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu,
přineste dary, před něj přistupte,
Klaňte se Hospodinu v jeho svaté kráse,
30před ním se rozechvěj, celá zem!

Pevně je postaven svět, nic jím neotřese,
31jásejte, nebesa, země ať raduje se,
národům řekněte: „Hospodin kraluje!“
32Moře ať burácí se vším, co je v něm,
celý světa kraj ať se raduje.
33Před Hospodinem ať zvučí stromy v lese:
„Přichází, aby soudil zem!“

34Oslavujte Hospodina – je tak dobrý!
Jeho láska trvá navěky!
35Řekněte: „Zachraň nás, Bože naší spásy!
Vysvoboď nás a z národů posbírej!
Tvé svaté jméno ať oslavíme,
tvou chválou ať se chlubíme!“

36Ať je požehnán Hospodin, Bůh izraelský,
od věků až na věky!

A všechen lid odpověděl: „Amen. Chvála Hospodinu!“

37David pak nechal Asafa a jeho bratry před Truhlou Hospodinovy smlouvy, aby před ní pravidelně každý den sloužili podle denního rozvrhu 38spolu s Obed-edomem a jeho osmašedesáti bratry. (Obed-edom, syn Jedutunův, a Chosa veleli strážím.)
39Kněze Sádoka i jeho kněžské bratry ponechal před Hospodinovým příbytkem na výšině v Gibeonu, 40aby na zápalném oltáři pravidelně přinášeli Hospodinu zápalné oběti ráno i večer přesně tak, jak je psáno v Zákoně, který Hospodin svěřil Izraeli. 41S nimi ponechal Hemana, Jedutuna a ostatní jmenovitě vybrané, aby chválili Hospodina písní: „Jeho láska trvá navěky.“ 42Heman a Jedutun měli na starosti trubky, činely a další nástroje Boží hudby. Jedutunovi synové stáli u brány.
43Všechen lid se pak rozešel, každý k sobě domů. Také David se vrátil, aby požehnal svůj dům.

17

Boží smlouva s Davidem
1Jednou, když už se zabydlel ve svém domě, řekl David proroku Nátanovi: „Podívej se, já bydlím v cedrovém paláci, a Truhla Hospodinovy smlouvy zůstává pod plachtami.“
2„Udělej vše, co máš na srdci,“ odpověděl mu Nátan. „Bůh je s tebou.“
3Té noci ale Nátan dostal Boží slovo:
4„Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: ‚Tak praví Hospodin – Ty mi nepostavíš dům, kde bych bydlel. 5Ode dne, kdy jsem vyvedl Izrael, až dodnes jsem přece nebydlel v domě, ale putoval jsem s Příbytkem z jednoho stanoviště na druhé. 6Po celou tu dobu jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni synové Izraele. Řekl jsem snad někdy některému izraelskému soudci, jemuž jsem přikázal pást můj lid: Proč jste mi nepostavili cedrový dům?‘
7Řekni mému služebníku Davidovi: ‚Tak praví Hospodin zástupů – Já jsem tě vzal z pastvin, od ovcí, abys vedl můj lid Izrael. 8Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a všechny tvé nepřátele jsem před tebou vyhladil. Proslavím tvé jméno jako jméno jednoho z největších mužů na zemi. 9I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak, aby bydlel doma a nikdo ho nerušil. Už ho nebudou utlačovat zlosynové jako dříve, 10za dnů, kdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudce. Všechny tvé nepřátele pokořím.
Oznamuji ti, že Hospodin postaví dům tobě.
11Až se naplní tvé dny a odejdeš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka, jednoho z tvých synů, a jeho království upevním. 12To on mi postaví dům a já navěky upevním jeho trůn. 13Já mu budu otcem a on mi bude synem. Svou laskavost od něj neodvrátím, jako jsem ji odvrátil od tvého předchůdce. 14Ustanovím ho ve svém domě a ve svém království navěky, jeho trůn se navěky nepohne.‘“
15Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění promluvil Nátan k Davidovi.
16Král David pak přišel, posadil se před Hospodinem a řekl:
„Kdo jsem já, Hospodine Bože, a co je můj dům, žes mě dovedl až sem?
17A i to se ti zdálo málo, Bože, takže jsi domu svého služebníka přislíbil budoucnost! Pohlédl jsi na mě, Hospodine Bože, jako kdybych byl někdo vznešený. 18Co k tomu David ještě může dodat, když jsi svého služebníka zahrnul takovou ctí? Ty přece znáš svého služebníka, 19Hospodine! Pro dobro svého služebníka a podle svého srdce jsi projevil svou velkorysost, když jsi zjevil všechny tyto velkolepé věci.
20Hospodine, nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli. 21A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid! Získal sis jméno velikými a ohromnými divy, když jsi vypudil národy před svým lidem, který sis vykoupil z Egypta! 22Svůj lid Izrael jsi navěky učinil svým lidem a ty, Hospodine, jsi jejich Bůh.
23Nuže, Hospodine, kéž se navěky potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníkovi a jeho domu. Učiň, jak jsi řekl; 24kéž se to potvrdí a tvé jméno se navěky proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin zástupů, Bůh Izraele, je Izraeli Bohem.‘ Kéž je dům Davida, tvého služebníka, před tebou upevněn!
25Bože můj, ty jsi svému služebníku prozradil, že mu zbuduješ dům. To proto tvůj služebník nalezl odvahu modlit se před tebou. 26Ano, Hospodine, ty sám jsi Bůh a ty jsi svému služebníku zaslíbil toto dobrodiní. 27Zalíbilo se ti požehnat domu svého služebníka, aby před tebou trval navěky. Díky tvému požehnání, Hospodine, bude navěky požehnán!“

18

Davidova vítězství
1Po nějaké době David udeřil na Filištíny a porazil je, a tak dobyl Gat s jeho vesnicemi z rukou Filištínů.
2Porazil také Moábce a ti se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky.
3David také u Chamátu porazil Hadad-ezera, krále Cóby, když vytáhl, aby upevnil svou moc u řeky Eufrat. 4David vzal do zajetí 1000 jeho vozů, 7000 jezdců a 20 000 pěšáků. Všechna jeho spřežení ochromil, jen sto si ponechal.
5Aramejci z Damašku přitáhli Hadad-ezerovi, králi Cóby, na pomoc, ale David z nich pobil dvaadvacet tisíc mužů. 6Potom umístil do aramejského Damašku svoji posádku. Aramejci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. 7David vzal také zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil je do Jeruzaléma. 8Z Hadad-ezerových měst Tebach a Kun pobral David veliké množství bronzu. Z toho pak Šalomoun vyrobil bronzové moře, sloupy a bronzové nádobí.
9Když se Toú, král Chamátu, dozvěděl, že David porazil celé vojsko Hadad-ezera, krále Cóby, 10vyslal ke králi Davidovi svého syna Hadorama s pozdravem a blahopřáním k jeho vítězství nad Hadad-ezerem. Předtím totiž Hadad-ezer a Toú spolu válčili. Hadoram s sebou přinesl zlaté, stříbrné a bronzové předměty 11a král David je zasvětil Hospodinu stejně jako stříbro a zlato, které ukořistil všem ostatním národům: Edomcům, Moábcům, Amoncům, Filištínům a Amalekovcům.
12Abišaj, syn Ceruji, porazil osmnáct tisíc Edomců v Solném údolí. 13Umístil v Edomu posádky a všichni Edomci se stali Davidovými poddanými. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil.
14David kraloval nad celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu. 15Joáb, syn Ceruji, byl velitelem vojska, Jošafat, syn Achiludův, byl kancléřem, 16Sádok, syn Achitubův, a Achimelech, syn Abiatarův, byli kněžími, Šavša byl písařem 17a Benajáš, syn Jojadův, velel gardě Kréťanů a Pléťanů. Davidovi synové byli královými nejbližšími pobočníky.

19

Porážka Amonců a Aramejců
1Po nějaké době zemřel amonský král Nachaš a na jeho místo nastoupil jeho syn. 2David si řekl: „Projevím přízeň Nachašovu synu Chanunovi, jako jeho otec projevoval přízeň mně.“ Poslal proto své vyslance, aby mu vyřídili soustrast nad úmrtím jeho otce.
Když Davidovi služebníci přišli do země Amonců, aby Chanunovi vyjádřili soustrast,
3amonští vojevůdci řekli Chanunovi: „Myslíš, že David měl tvého otce v takové úctě, že ti poslal těšitele? Neposlal za tebou své služebníky spíše proto, aby prohledali, podvrátili a proslídili zem?“ 4Chanun tedy Davidovy služebníky zajal, oholil je, roucha jim uřezal v půli až u zadnic a tak je poslal zpátky.
5Jakmile se Davidovi donesla zpráva o těch mužích, poslal jim naproti posly. Protože ti muži byli velmi zostuzeni, král jim vzkázal: „Zůstaňte v Jerichu, dokud vám nenaroste vous. Pak se můžete vrátit.“
6Amonci si uvědomili, jak moc Davida popudili, a tak společně s Chanunem poslali tisíc talentů stříbra a najali si vozy a jezdce z mezopotamského Aramu, z Maaky a z Cóby. 7Najali si dvaatřicet tisíc vozů a k tomu i maackého krále, který se svým vojskem přitáhl a utábořil se před Medebou. Také Amonci se shromáždili ze svých měst a vytáhli do boje.
8Když se to David dozvěděl, vyslal tam Joába se všemi nejlepšími bojovníky. 9Amonci vyrazili a sešikovali se k boji u městské brány, zatímco králové, kteří přišli s nimi, zaujali postavení v poli.
10Joáb viděl, že musí čelit boji zepředu i zezadu, a tak vybral ty nejlepší z izraelských bojovníků, aby nastoupili proti Aramejcům. 11Zbytek vojska svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby nastoupili proti Amoncům. 12Joáb mu řekl: „Budou-li Aramejci nad mé síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly, pomohu já tobě. 13Buď silný! Odvahu! Za náš lid a za města našeho Boha! Ať Hospodin učiní, co se mu zlíbí.“
14Nato se Joáb se svým vojskem pustil do boje s Aramejci a ti se před nimi dali na útěk. 15Jakmile Amonci uviděli, že Aramejci utekli, dali se i oni na útěk před Joábovým bratrem Abišajem a stáhli se do města. Joáb se pak vrátil do Jeruzaléma.
16Aramejci viděli, že je Izrael porazil, a tak vyslali posly a přivedli si také Aramejce z druhého břehu Eufratu. V jejich čele stál Hadad-ezerův vojevůdce Šofach.
17Když se to David dozvěděl, shromáždil celý Izrael, překročil Jordán, přitáhl k nim a sešikoval vojsko proti nim. Jakmile David sešikoval vojsko, pustili se s ním Aramejci do boje. 18Museli se ale před Izraelem dát na útěk. David mezi Aramejci pobil 7000 jezdců a 40 000 pěšáků. Zabil i jejich vojevůdce Šofacha.
19Když Hadad-ezerovi vazalové viděli, že je Izrael porazil, uzavřeli s Davidem mír a poddali se mu. Aramejci pak už nikdy nechtěli přijít Amoncům na pomoc.

20

Další porážky Amonců a Filištínů
1Na jaře, když králové vyrážejí do boje, vedl Joáb válečnou výpravu. Vyplenil zemi Amonců, přitáhl k Rabě a oblehl ji. David zatím zůstal v Jeruzalémě. Joáb Rabu dobyl a zbořil ji.
2David pak sňal korunu z Molochovy hlavy a ukázalo se, že vážila talent zlata. Měla na sobě drahokam, který pak David nosíval na hlavě. Vyvezl z města také veliké množství kořisti. 3Jeho obyvatele odvedl a dal k pile, k železným dlátům a sekyrám. Tak David naložil se všemi městy Amonců. Potom se David se vším vojskem vrátil do Jeruzaléma.
4Později vypukla v Gezeru válka s Filištíny. Tehdy Sibechaj Chušatský zabil Sipaje, potomka Refajců, a tak se podrobili. 5Elchanan, syn Jaírův, v jiné bitvě s Filištíny zabil Lachmiho, bratra Goliáše Gatského. Jeho kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidlo. 6K další bitvě došlo v Gatu, kde byl jeden obr, který měl po šesti prstech, celkem dvacet čtyři. I on byl potomek Refajců. 7Urážel Izrael, ale Jonatan, syn Davidova bratra Šimey, ho zabil. 8Tak tito potomci gatských Refajců padli rukou Davida a jeho služebníků.

21

Sčítání lidu a Boží trest
1Proti Izraeli pak povstal satan a podnítil Davida, aby sečetl Izrael. 2David tehdy řekl Joábovi a velitelům vojska: „Jděte, sečtěte Izrael od Beer-šeby až po Dan. Potom se vraťte a sdělte mi jejich počet.“
3Joáb ale namítl: „Hospodin kéž rozmnoží svůj lid nastokrát! Můj pane a králi, nejsou to snad všechno tvoji poddaní? Proč to chce můj pán udělat? Proč má být na Izrael uvalena vina?“ 4Proti královskému slovu ale Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli, a tak se vydali projít celý Izrael.
Když se vrátil do Jeruzaléma,
5předal Davidovi seznam lidu: Celý Izrael čítal 1 100 000 bojeschopných mužů; Juda čítal 470 000 bojeschopných mužů. 6Joáb ale mezi ně nezapočítal Leviho a Benjamína, protože se mu králův rozkaz příčil. 7Ani Bohu se ten rozkaz nelíbil, a tak udeřil na Izrael.
8„Spáchal jsem veliký hřích!“ volal pak David k Bohu. „Prosím tě ale, odpusť vinu svého služebníka! Zachoval jsem se jako hrozný hlupák.“
9Hospodin tehdy promluvil k Davidovu vidoucímu Gádovi: 10„Jdi a promluv k Davidovi: ‚Tak praví Hospodin – Nabízím ti trojí trest. Vyber si jeden a ten ti dám.‘“
11Gád tedy přišel k Davidovi a řekl mu: „Tak praví Hospodin – ‚Vyber si: 12tři roky hladu, tři měsíce drancování, kdy tě bude stíhat meč tvých nepřátel, anebo tři dny meče Hospodinova, kdy bude v zemi řádit mor a Hospodinův anděl bude rozsévat zhoubu po celé izraelské zemi.‘ Teď uvaž, jak mám odpovědět Tomu, který mě posílá.“
13„Je mi tak úzko!“ odpověděl David Gádovi. „Ať raději padneme do rukou Hospodinu – je přece velmi milosrdný. Jen ať nepadnu do rukou lidem.“
14Hospodin tedy na Izrael dopustil mor. V Izraeli padlo 70 000 mužů
David staví oltář
15a Bůh poslal anděla, aby hubil Jeruzalém.
Když pak Hospodin viděl tu zhoubu, pojala ho nad tím neštěstím lítost a řekl andělovi hubícímu lid: „Dost už, zadrž!“ Hospodinův anděl právě stál u mlatu Aravny Jebusejského.
16David vzhlédl a spatřil Hospodinova anděla, jak stojí mezi nebem a zemí s taseným mečem namířeným proti Jeruzalému. David i stařešinové, oblečeni pytlovinou, tehdy padli na tvář 17a David řekl Bohu: „To přece já jsem nechal sečíst lid. Já jsem ten, kdo zhřešil, já jsem spáchal zlo! Co ale provedly tyto ovečky? Hospodine, Bože můj, ať tvá ruka dolehne na mě a na mou rodinu! Jen ať ta rána nepadá na tvůj lid!“
18Hospodinův anděl promluvil ke Gádovi: „Řekni Davidovi, ať jde a postaví Hospodinu oltář na mlatu Aravny Jebusejského.“ 19David poslechl, co mu Gád v Hospodinově jménu vyřídil, a šel.
20Aravna, který zatím mlátil pšenici, se ohlédl a spatřil anděla. Jeho čtyři synové, kteří tam byli s ním, se schovali. 21Právě tehdy k Aravnovi přicházel David. Když Aravna vzhlédl a uviděl ho, vyšel z mlatu a poklonil se Davidovi až k zemi.
22„Přenech mi ten mlat,“ řekl David Aravnovi. „Postavím na něm oltář Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem zastavila. Prodej mi ho za plnou cenu.“
23„Vezmi si ho,“ odpověděl mu Aravna. „Jen ať můj královský pán udělá, co se mu zlíbí. Pohleď, přidám býčky k zápalným obětem, smyky jako dříví a pšenici pro moučnou oběť – to vše daruji.“
24„To ne,“ řekl na to král Aravnovi. „Koupím ho za plnou cenu. Nevezmu pro Hospodina nic tvého. Přece mu nepřinesu oběť, která je zadarmo.“
25A tak David Aravnovi za ten pozemek odvážil 600 šekelů zlata. 26Potom tam postavil oltář Hospodinu a přinesl zápalné i pokojné oběti. Vzýval Hospodina a on mu odpověděl – na zápalný oltář padl oheň z nebe. 27Hospodin pak řekl andělu, ať vrátí svůj meč do pochvy.
28Když David tenkrát viděl, že ho Hospodin na mlatu Aravny Jebusejského vyslyšel, začal tam obětovat. 29(Hospodinův příbytek, který zhotovil Mojžíš na poušti, stával v té době i se zápalným oltářem na výšině v Gibeonu. 30David tam ale nebyl s to chodit hledat Boha, protože ho děsil meč Hospodinova anděla.)

22

Přípravy pro stavbu chrámu
1David tehdy řekl: „Zde bude stát dům Hospodina Boha. Zde bude oltář pro izraelské oběti.“
2Potom David nechal shromáždit cizince žijící v izraelské zemi a vybral z nich lamače a kameníky pro přípravu kamenů ke stavbě Božího chrámu. 3Opatřil také spoustu železa na hřeby a vzpěry do křídel jeho brány. Opatřil tolik bronzu, že ani nešel zvážit; 4cedrového dřeva nepočítaně (Sidonští a Týrští totiž Davidovi přiváželi spoustu cedrového dřeva). 5David si řekl: „Můj syn Šalomoun je mladý a nezkušený, a ten dům, který se má vystavět Hospodinu, má být veliký, vysoký, nádherný a proslulý po všech zemích. Musím mu připravit, co bude třeba.“ Proto David ještě před smrtí vykonal mnoho příprav.
6Potom si svého syna Šalomouna zavolal a přikázal mu, aby vystavěl dům Hospodinu, Bohu Izraele. 7David Šalomounovi řekl: „Můj synu, měl jsem na srdci postavit dům jménu Hospodina, svého Boha. 8Dostal jsem ale slovo Hospodinovo: ‚Prolil jsi mnoho krve a svedl mnoho bitev. Protože jsi přede mnou na zemi prolil tolik krve, nemůžeš stavět dům mému jménu. 9Narodí se ti ale syn a ten bude mužem pokoje, neboť mu dám zakusit pokoj ode všech nepřátel kolem dokola. Bude se jmenovat Šalomoun, Pokojný, neboť za jeho dnů dám Izraeli pokoj a mír. 10To on postaví dům mému jménu. Bude mi synem a já mu budu otcem. Trůn jeho království nad Izraelem upevním navěky.‘
11Nuže, synu můj, Hospodin buď s tebou. Kéž se ti daří a kéž vystavíš dům Hospodinu, svému Bohu, jak to o tobě řekl. 12Hlavně ať tě Hospodin, až ti dá velet Izraeli, obdaří rozumností a prozíravostí, abys dodržoval Zákon Hospodina, svého Boha. 13Tehdy se ti bude dařit, když budeš pečlivě dodržovat ustanovení a řády, které Hospodin Mojžíšovi svěřil pro Izrael. Buď silný a statečný. Neboj se a nestrachuj.
14Hle, připravil jsem pro Hospodinův dům, co jsem mohl: sto tisíc talentů zlata a milion talentů stříbra, bronzu a železa tolik, že ani nejde zvážit, a také dřevo a kamení. Ty to ještě rozmnožíš. 15Máš k ruce dělníky, lamače, kameníky, tesaře a všechny zkušené řemeslníky. 16Zlata, stříbra, bronzu i železa je bezpočet. Dej se tedy do práce. Hospodin buď s tebou.“
17David také přikázal všem izraelským vůdcům, aby jeho synu Šalomounovi byli ku pomoci: 18„Není snad Hospodin, váš Bůh, s vámi? Dal vám odpočinutí ze všech stran. Vydal mi do rukou obyvatele této země, a tak je země podmaněna Hospodinu a jeho lidu. 19Teď tedy srdcem i duší oddaně hledejte Hospodina, svého Boha, a dejte se do stavby svatyně Hospodina, svého Boha! Truhlu Hospodinovy smlouvy i Boží svaté náčiní pak vnesete do chrámu, který postavíte jménu Hospodinovu.“

23

Uspořádání levitské služby
1Když David zestárl a naplnil svůj čas, ustanovil za krále nad Izraelem svého syna Šalomouna.
2Shromáždil všechny vůdce Izraele spolu s kněžími a levity. 3Nechal spočítat levity od třicetiletých výše a jejich počet činil 38 000 mužů. 4Z nich 24 000 mělo na starosti dílo Hospodinova domu, 6000 dělalo úředníky a soudce, 54000 bylo strážných a 4000 oslavovali Hospodina na nástrojích, které k tomu nechal zhotovit. 6David levity rozdělil na oddíly podle příslušnosti k Leviho synům Geršonovi, Kehatovi a Merarimu.
7Ke Geršonovcům patřili Ladan a Šimei.
8Synové Ladanovi: vůdce Jechiel, Zetam a Joel, celkem tři.
9Synové Šimeiho: Šelomit, Chaziel a Haran, tři vůdcové otcovských rodů Ladanových.
10Synové Šimeiho: Jachat, Ziza, Jeuš a Beria, čtyři synové Šimeiho. 11Jachat byl vůdce, Ziza byl druhý, ale Jeuš ani Beria neměli mnoho synů, a proto se počítali za jediný otcovský rod.
12Synové Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a Uziel, celkem čtyři.
13Synové Amramovi: Áron a Mojžíš.
Áron a jeho synové byli odděleni, aby navěky posvěcovali nejsvětější věci, aby dýmali před Hospodinem, sloužili mu a žehnali v jeho jménu navěky.
14Synové Božího muže Mojžíše se počítali za součást levitského kmene. 15Synové Mojžíšovi byli Geršom a Eliezer.
16Synové Geršomovi: vůdce Šebuel.
17Synové Eliezerovi: vůdce Rechabiáš. Eliezer neměl další syny, ale Rechabiášovi synové se velmi rozmnožili.
18Synové Jisharovi: vůdce Šelomit.
19Synové Hebronovi: vůdce Jeriáš, druhý Amariáš, třetí Jachaziel, čtvrtý Jekameam.
20Synové Uzielovi: vůdce Míka a druhý Jišiáš.
21Synové Merariho:
Machli a Muši. Synové Machliho: Eleazar a Kíš.
22Eleazar zemřel, aniž zanechal syny. Měl jen dcery, které si vzali jejich příbuzní, synové Kíšovi.
23Synové Mušiho: Machli, Eder a Jeremot, celkem tři.
24Toto jsou synové Leviho podle svých otcovských rodů, rodoví vůdcové, jednotlivě zaznamenaní ve výčtu jmen, konající dílo služby Hospodinova domu od dvacetiletých výše. 25David totiž řekl: „Hospodin, Bůh Izraele, dal svému lidu odpočinutí a bude navěky přebývat v Jeruzalémě, 26a tak už levité nebudou nosit příbytek ani veškeré jeho služebné náčiní.“ 27Podle těchto Davidových posledních slov byli Leviho synové sečteni od dvacetiletých výše.
28Jejich úkolem bylo pomáhat synům Áronovým při službě u Hospodinova domu na nádvořích, v síních, při očišťování všech svatých věcí a při plnění povinností u Božího domu. 29Měli se starat o chleby předložení, o jemnou mouku pro moučné oběti, o nekvašené placky, smažené bochánky a o veškeré vážení a odměřování. 30Každé ráno a večer měli stát před Hospodinem a vzdávat mu díky a chválu 31stejně jako při všech zápalných obětech Hospodinu o sobotách, novoluních a slavnostech. Takto měli v patřičném počtu a předepsaným způsobem pravidelně sloužit před Hospodinem.
32Takto levité plnili své povinnosti vůči Stanu setkávání, vůči svatyni, vůči svým bratrům, synům Áronovým; takto sloužili při Božím domě.

24

Uspořádání kněžské služby
1Áronovi synové byli uspořádáni do oddílů. Synové Áronovi: Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar. 2Nádab a Abihu ale zemřeli bezdětní dříve než jejich otec; kněžství proto vykonávali Eleazar a Itamar.
3Spolu se Sádokem ze synů Eleazarových a Achimelechem ze synů Itamarových je David rozdělil do oddílů, aby konali službu podle určeného pořadí. 4Ukázalo se, že synové Eleazarovi mají více předních mužů než synové Itamarovi, a tak podle počtu jejich otcovských rodů rozdělili syny Eleazarovy do šestnácti oddílů a syny Itamarovy do osmi.
5Rozdělili je losem, jednoho jako druhého, protože synové Eleazarovi i synové Itamarovi byli hodnostáři svatyně, hodnostáři Boží. 6Levitský písař Šemajáš, syn Natanaelův, pořídil jejich seznam v přítomnosti krále, hodnostářů, kněží Sádoka i Achimelecha, syna Abiatarova, a vůdců kněžských i levitských otcovských rodů. Jednou vždy vyšla řada na Eleazarův otcovský rod a potom na Itamarův.
7Výsledky losování:
první: Jojarib, druhý: Jedajáš,
8třetí: Charim, čtvrtý: Seorim, 9pátý: Malkiáš, šestý: Mijamin, 10sedmý: Hakoc, osmý: Abiáš, 11devátý: Ješua, desátý: Šechaniáš, 12jedenáctý: Eliašib, dvanáctý: Jakim, 13třináctý: Chupa, čtrnáctý: Ješebeab, 14patnáctý: Bilga, šestnáctý: Imer, 15sedmnáctý: Chezir, osmnáctý: Hapicec, 16devatenáctý: Petachiáš, dvacátý: Jechezkel, 17jednadvacátý: Jachin, dvaadvacátý: Gamul, 18třiadvacátý: Delajáš, čtyřiadvacátý: Maaziáš.
Ostatní levité
19To je pořadí, v němž měli vstupovat do Hospodinova domu, aby v něm konali službu podle nařízení svého otce Árona, jak mu je vydal Hospodin, Bůh Izraele.
20K ostatním Leviho synům patřili:
Ze synů Amramových: Šubael.
Ze synů Šubaelových: Jechdeáš.
21Ze synů Rechabiášových: vůdce Jišiáš.
22Ze synů Jisharových: Šelomot.
Ze synů Šelomotových: Jachat.
23Ze synů Hebronových: Jeriáš, druhý Amariáš, třetí Jachaziel, čtvrtý Jekameam.
24Ze synů Uziele: Míka.
Ze synů Míky: Šamir
25a Míkův bratr Jišiáš.
Ze synů Jišiášových: Zachariáš.
26Ze synů Merariho: Machli a Muši.
Ze synů Jaaziášových: Beno.
27Ze synů Merariho skrze Jaaziáše: Beno, Šoham, Zakur a Ibri.
28Ze synů Machliho: Eleazar, který neměl syny.
29Ze synů Kíše: Jerachmeel, syn Kíšův.
30Ze synů Mušiho: Machli, Eder, Jerimot.
To jsou levitští synové podle svých otcovských rodů.
31Také oni losovali, stejně jako jejich příbuzní, synové Áronovi, v přítomnosti krále Davida jakož i Sádoka a Achimelecha a vůdců kněžských i levitských otcovských rodů. S rody starších bratrů bylo nakládáno stejně jako s rody mladších.

25

Chrámoví hudebníci
1David a hlavní hodnostáři vyčlenili některé z Asafových, Hemanových a Jedutunových synů ke službě prorokování za zvuku citer, lyr a činelů. Zde je výčet mužů, kteří konali tuto službu:
2Z Asafových synů:
Zakur, Josef, Netaniáš a Asarela, synové Asafovi pod vedením Asafa, který prorokoval na králův pokyn.
3Z Jedutunových synů:
Gedaliáš, Ceri, Ješajáš, Šimei, Chašabiáš a Matitiáš – těchto šest pod vedením svého otce Jedutuna, který za zvuku citery prorokoval ke chvále a oslavě Hospodina.
4Z Hemanových synů:
Bukiáš, Mataniáš, Uziel, Šubael, Jerimot, Chananiáš, Chanani, Eliata, Gidalti, Romamti-ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir a Machaziot.
5Ti všichni byli synové králova vidoucího Hemana. Bůh mu zaslíbil, že pozdvihne jeho roh, a tak mu dal čtrnáct synů a tři dcery.
6Ti všichni se v Hospodinově domě pod vedením svého otce věnovali hudbě na činely, lyry a citery; to byla jejich služba při Božím domě. (Asaf, Jedutun a Heman zodpovídali přímo králi.) 7Spolu s jejich příbuznými, vyškolenými v Hospodinově hudbě, jich bylo 288, samí mistři. 8Služby si rozvrhli losem, mladí stejně jako staří, mistři spolu s žáky.
9Výsledky losování:
první: Josef z Asafova rodu a jeho bratři a synové 12
druhý: Gedaliáš a jeho bratři a synové 12
10třetí: Zakur a jeho bratři a synové 12
11čtvrtý: Jicri a jeho bratři a synové 12
12pátý: Netaniáš a jeho bratři a synové 12
13šestý: Bukiáš a jeho bratři a synové 12
14sedmý: Jesarela a jeho bratři a synové 12
15osmý: Ješajáš a jeho bratři a synové 12
16devátý: Mataniáš a jeho bratři a synové 12
17desátý: Šimei a jeho bratři a synové 12
18jedenáctý: Azarel a jeho bratři a synové 12
19dvanáctý: Chašabiáš a jeho bratři a synové 12
20třináctý: Šubael a jeho bratři a synové 12
21čtrnáctý: Matitiáš a jeho bratři a synové 12
22patnáctý: Jeremot a jeho bratři a synové 12
23šestnáctý: Chananiáš a jeho bratři a synové 12
24sedmnáctý: Jošbekaša a jeho bratři a synové 12
25osmnáctý: Chanani a jeho bratři a synové 12
26devatenáctý: Maloti a jeho bratři a synové 12
27dvacátý: Eliata a jeho bratři a synové 12
28jednadvacátý: Hotir a jeho bratři a synové 12
29dvaadvacátý: Gidalti a jeho bratři a synové 12
30třiadvacátý: Machaziot a jeho bratři a synové 12
31čtyřiadvacátý: Romamti-ezer a jeho bratři a synové 12.

26

Chrámová stráž
1Toto jsou oddíly strážných:
Synové Korachovi: Mešelemiáš, syn Koreho ze synů Asafových;
2Synové Mešelemiášovi: prvorozený Zachariáš, druhý Jediael, třetí Zebadiáš, čtvrtý Jatniel, 3pátý Elam, šestý Jochanan a sedmý Eljoenaj.
4Synové Obed-edomovi: Prvorozený Šemajáš, druhý Jozabad, třetí Joach, čtvrtý Sachar, pátý Natanael, 5šestý Amiel, sedmý Isachar, osmý Peuletaj. (Bůh mu totiž požehnal.)
6Jeho synu Šemajášovi se narodili synové, kteří vládli otcovskému rodu, neboť to byli udatní bojovníci. 7Synové Šemajášovi: Otni, Refael, Obed, Elzabad a jeho udatní bratři Elihu a Semachiáš. 8Ti všichni jsou potomky Obed-edoma; oni, jejich synové i jejich bratři. Obed-edom měl šedesát dva bojovníků schopných služby.
9Mešelemiášových udatných synů a bratrů bylo osmnáct.
10Chosa ze synů Merariho měl tyto syny: vůdce Šimriho (který nebyl prvorozený, ale jeho otec ho učinil vůdcem), 11druhého Chilkiáše, třetího Tebaliáše a čtvrtého Zachariáše. Chosových synů a bratrů bylo celkem třináct.
12Tyto oddíly strážných pod vedením svých vůdců plnily své povinnosti vůči Hospodinovu domu stejně jako jejich bratři. 13Jak mladí, tak staří losovali podle otcovských rodů o každou jednotlivou bránu:
14Východní bránu si vylosoval Šelemiáš.
Jeho syn, moudrý rádce Zachariáš, si vylosoval Severní bránu.
15Obed-edom si vylosoval Jižní bránu a jeho synům připadly sklady.
16Šupim a Chosa si vylosovali Západní bránu, k níž vede vyvýšená silnice.
Hlídka stála vedle hlídky:
17na východě jich bylo denně šest, na severu denně čtyři, na jihu denně čtyři, při skladech dvě a dvě, 18ve dvoře na západě čtyři pro silnici a dva pro dvůr.
Pokladníci a úředníci
19Toto jsou oddíly strážných ze synů Korachových a synů Merariho.
20Ostatním levitům, jejich bratrům, připadla starost o pokladnice Božího domu a pokladnice svatých věcí. 21Vůdcové geršonských otcovských rodů byli synové Geršonovce Ladana, totiž Jechielovci. 22Jechielovi synové Zetam a jeho bratr Joel zodpovídali za pokladnice domu Hospodinova.
23Z Amramovců, Jisharovců, Hebronovců a Ozielovců to byli:
24Šebuel, syn Geršoma, syna Mojžíšova, byl hlavním pokladníkem. 25Jeho bratr Eliezer měl syny Rechabiáše, Ješajáše, Jorama, Zichriho a Šelomita. 26Tento Šelomit se svými bratry zodpovídal za všechny pokladnice svatých věcí, které zasvětil král David a vůdcové otcovských rodů, velitelé tisíců a stovek i ostatní velitelé vojska. 27Šlo o dary z bojové kořisti, které zasvětili na opravu Hospodinova domu, 28a vše, co zasvětil vidoucí Samuel a také Saul, syn Kíšův, Abner, syn Nerův, a Joáb, syn Ceruji. Vše, co se zasvěcovalo, měl na starosti Šelomit a jeho bratři.
29Kenaniáš a jeho synové z rodu Jisharovců působili mimo chrám jako úředníci a soudci nad Izraelem.
30Chašabiáš a jeho bratři z rodu Hebronovců – 1700 znamenitých mužů – řídili izraelskou správu na západním břehu Jordánu ve všem, co se týkalo služby Hospodinu a prací pro krále. 31Podle Hebronských otcovských rodopisů byl jejich vůdcem Jeriáš. Ve čtyřicátém roce Davidova kralování se v nich hledalo a byli nalezeni vynikající muži v gileádském Jaezeru. 32Jeho bratry – 2700 znamenitých mužů, vůdců otcovských rodů – potom král David ustanovil nad Rubenovým a Gádovým kmenem a nad polovinou kmene Manasesova ve všech záležitostech Božích i královských.

27

Vojenská a civilní správa
1Toto je výčet synů Izraele, náčelníků otcovských rodů, vůdců nad tisíci a stovkami i správců, kteří sloužili králi ve všech záležitostech vojenských oddílů. Oddíly se střídaly měsíc co měsíc po celý rok. Každý oddíl čítal 24 000 mužů.
2První měsíc sloužil první oddíl. Jeho velitelem byl Jašobeam, syn Zabdielův, a jeho oddíl čítal 24 000 mužů. 3Pocházel ze synů Peresových a v prvním měsíci byl vrchním velitelem celého vojska.
4Druhý měsíc byl velitelem oddílu Dodaj Achochijský (jeho oddílu potom velel Milot). Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
5Třetí měsíc byl velitelem třetího vojska Benajáš, syn velekněze Jojady. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. 6Benajáš patřil ke třicítce hrdinů a byl její velitel. (Jeho oddílu potom velel jeho syn Amizabad.)
7Čtvrtý měsíc byl jako čtvrtý Asael, bratr Joábův (a po něm jeho syn Zebadiáš). Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
8Pátý měsíc byl pátým velitelem Šamhut Izrašský. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
9Šestý měsíc byl jako šestý Ira, syn Ikeše Tekojského. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
10Sedmý měsíc byl jako sedmý Chelec Pelonský ze synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
11Osmý měsíc byl jako osmý Sibechaj Chušatský ze zerašských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
12Devátý měsíc byl jako devátý Abiezer Anatotský z benjamínských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
13Desátý měsíc byl jako desátý Mahraj Netofský ze zerašských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
14Jedenáctý měsíc byl jako jedenáctý Benajáš Piratonský ze synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
15Dvanáctý měsíc byl jako dvanáctý Cheldaj Netofský z Otniela. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
16Tito muži odpovídali za izraelské kmeny:
za Rubena Eliezer, syn Zichriho, za Šimeona Šefatiáš, syn Maaky,
17za Leviho Chašabiáš, syn Kemuelův, za Árona Sádok, 18za Judu Elihu z Davidových bratrů, za Isachara Amri, syn Michaelův, 19za Zabulona Jišmajáš, syn Obadiášův, za Neftalího Jerimot, syn Azrielův, 20za syny Efraimovy Hošea, syn Azaziášův, za polovinu kmene Manasesova Joel, syn Pedajášův, 21za gileádskou polovinu Manasesovu Jido, syn Zachariášův, za Benjamína Jaasiel, syn Abnerův, 22za Dana Azarel, syn Jerochamův.
To byli vůdcové izraelských kmenů.
23Dvacetileté a mladší David do sčítání ani nezahrnul, neboť Hospodin řekl, že rozmnoží Izrael jako hvězdy na nebi. 24Joáb, syn Ceruji, se sčítáním začal, ale nedokončil je, protože kvůli tomu postihl Izrael Boží hněv. Proto také onen počet není uveden v Kronice krále Davida.
25Za královské příjmy odpovídal Azmavet, syn Adielův; za příjmy z polí, měst, vesnic a tvrzí odpovídal Jonatan, syn Uziášův; 26za zemědělské práce na polích Ezri, syn Kelubův; 27za vinice Šimei Rámatský; za výnosy vinic a vinné sklepy Zabdi Šifmiský; 28za olivy a plané fíky v podhůří Baal-chanan Gederský; za příjmy z oleje Joaš; 29za skot pasoucí se v Šáronu Šitraj Šáronský; za skot v údolích Šafat, syn Adlajův; 30za velbloudy Obil Izmaelský; za oslice Jechdeáš Meronotský; 31za brav Jaziz Hagrejský.
To všechno byli vedoucí majetkové správy krále Davida.
32Davidův strýc Jonatan jakožto znalý člověk a písař byl rádcem. Spolu s Jechielem, synem Chakmoniho, měl na starosti královské syny. 33Dalším královým rádcem byl Achitofel. Královým důvěrníkem byl Chušaj Arkijský. 34Po Achitofelovi nastoupil Jojada, syn Benajášův, a Abiatar. Velitelem královského vojska byl Joáb.

28

Dej se do díla
1David shromáždil všechny vůdce Izraele, vůdce kmenů, vůdce oddílů sloužících králi, vůdce tisíců i stovek, správce všeho majetku a stád krále i jeho synů spolu s komořími, s hrdiny a se všemi bojovníky do Jeruzaléma.
2Potom král David vstal a promluvil: „Slyšte mě, bratři, lide můj! Měl jsem na srdci vybudovat chrám, kde by spočinula Truhla Hospodinovy smlouvy – chrám, který by byl podnoží nohám našeho Boha. Připravil jsem stavbu, 3ale Bůh mi řekl: ‚Nepostavíš dům mému jménu, neboť jsi vedl války a proléval jsi krev.‘
4Hospodin, Bůh Izraele, vyvolil z celého mého otcovského rodu mě, abych byl králem Izraele navěky. Judu vybral jako vůdce, v judském rodu pak můj otcovský dům a ze synů mého otce ráčil vybrat za krále nad celým Izraelem právě mě. 5Ze všech mých synů – a Hospodin mi jich dal mnoho – pak vyvolil mého syna Šalomouna, aby usedl na trůn Hospodinova království nad Izraelem. 6Řekl mi: ‚Tvůj syn Šalomoun, ten mi vybuduje chrám i nádvoří. Jeho jsem si vyvolil za syna a já mu budu otcem. 7Jeho království upevním až navěky, bude-li spolehlivě plnit má přikázání a zákony, jak se to děje dnes.‘
8Před zraky celého Izraele, před shromážděním Hospodinovým, vás teď proto vyzývám a náš Bůh to slyší: Dodržujte a vyhledávejte všechna přikázání Hospodina, vašeho Boha, abyste mohli užívat tuto krásnou zem a zanechali ji svým synům jako věčné dědictví.
9A ty, Šalomoune, synu můj, poznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a z duše rád. Neboť Hospodin zkoumá všechna srdce a všechna hnutí mysli rozpozná. Budeš-li ho hledat, dá se ti nalézt. Opustíš-li ho, navždy tě odvrhne. 10Pohleď – Hospodin tě vyvolil, abys postavil chrám pro jeho svatyni. Buď silný a jednej!“
11Potom David předal svému synu Šalomounovi předlohu předsíně, jednotlivých budov, pokladnic, střešních komor a vnitřních místností i prostoru pro slitovnici 12jakož i předlohy pro všechno ostatní, co měl na mysli:
pro nádvoří Hospodinova domu i všechny okolní síně,
pro pokladnice Božího domu i pokladnice svatých věcí,
13pro kněžské a levitské oddíly,
pro konání veškeré služby Hospodinova domu,
pro všechno náčiní služby Hospodinova domu,
14pro zlato určil váhy zlatého náčiní pro každou jednotlivou službu,
pro veškeré stříbrné náčiní určil váhu všeho potřebného k různé službě,
15pro zlaté svícny a jejich zlaté lampy určil váhu každého svícnu a jeho lamp,
pro stříbrné svícny určil váhy svícnů a jejich lamp, kolik bylo na který svícen potřeba,
16pro každý jednotlivý stůl předložení určil váhu zlata,
pro stříbrné stoly stříbro,
17pro vidlice, misky a konvice ryzí zlato,
pro zlaté mísy určil váhu každé jednotlivé mísy,
pro stříbrné mísy určil váhu každé jednotlivé mísy,
18pro kadidlový oltář určil váhu přetaveného zlata.
Předal mu také předlohu Trůnu, totiž zlatých cherubů s rozpjatými křídly zastiňujícími Truhlu Hospodinovy smlouvy.
19„Celý tento soupis mám od Hospodina, který mi objasnil každou část oné předlohy,“ 20řekl David svému synu Šalomounovi.
„Buď silný a statečný; dej se do díla! Neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin Bůh, můj Bůh, bude s tebou. Neopustí tě a nenechá, dokud se nedokončí veškerá práce na Hospodinově chrámu.
21Pohleď, oddíly kněží a levitů jsou připraveny k veškeré službě při Božím domě. Také všichni, kdo jsou zruční v jakémkoli řemesle, ti budou ochotně pomáhat s veškerou prací. Hodnostáři i všechen lid čekají na tvé rozkazy.“

29

Dary na chrám
1Král David pak řekl celému shromáždění: „Můj syn Šalomoun, jehož jediného Bůh vyvolil, je mladý a nezkušený, a toto je veliké dílo. Nejde o palác pro lidi, ale pro Hospodina Boha. 2Připravil jsem pro chrám svého Boha, co jsem mohl: zlato pro věci zlaté, stříbro pro stříbrné, bronz pro bronzové, železo pro železné a dřevo pro dřevěné, onyx a jiné ozdobné a pestré kameny k obkládání, nejrůznější drahokamy i množství alabastru. 3A protože chrám mého Boha je mým potěšením, přidávám také svůj osobní zlatý a stříbrný poklad. Dávám jej na chrám svého Boha kromě všeho toho, co jsem pro ten svatý chrám už připravil: 43000 talentů ofirského zlata, 7000 talentů přetaveného stříbra na pokrytí stěn příbytků, 5zlato pro věci zlaté, stříbro pro stříbrné a pro vše, co mají vyrobit kovotepci. Nuže, co kdo dnes nabídne k zasvěcení Hospodinu?“
6Nato se nabídli vůdcové otcovských rodů, vůdcové izraelských kmenů i vůdcové tisíců a stovek jakož i vůdcové královského díla 7a věnovali na službu Božího domu 5000 talentů zlata, 10 000 dareiků, 10 000 talentů stříbra, 18 000 talentů bronzu a 100 000 talentů železa. 8Kdokoli měl drahokamy, věnoval je do pokladnice Hospodinova domu pod správu Jechiela Geršonského.
Davidova modlitba
9Lid se z jejich ochoty radoval, neboť to věnovali Hospodinu celým srdcem. Také král David se nesmírně radoval.
10David tehdy před zraky celého shromáždění dobrořečil Hospodinu:
„Hospodine, Bože našeho otce Izraele,
požehnaný jsi od věků až na věky!
11Tvá je, Hospodine, velikost a síla,
nádhera, velebnost a majestát!
Vše na nebi i na zemi je, Hospodine, tvé panství
a ty jsi hlava, jež převyšuje vše!
12Od tebe pochází bohatství a sláva,
jenom ty sám vládneš nade vším.
Ve tvé ruce je síla i moc,
svou rukou posiluješ a dáváš velikost.
13Tobě, Bože náš, vzdáváme díky,
tvé slavné jméno chválíme!

14Kdo jsem ale já a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno – to, co jsme dali, bylo z tvé ruky! 15Před tebou jsme jen poutníci a hosté tak jako všichni naši otcové; naše dny na zemi jsou prchavý stín. 16Hospodine, Bože náš, zde je všechna ta hojnost. Připravili jsme ji ke stavbě domu pro tvé svaté jméno – vše je to ale z tvé ruky a tobě to náleží! 17Vím, Bože můj, že zkoumáš srdce a miluješ upřímnost. Z upřímného srdce jsem daroval toto vše a teď vidím, jak tvůj lid, zde přítomný, přináší své dary s radostí. 18Hospodine, Bože našich otců Abrahama, Izáka a Izraele, zachovej navěky tu touhu v srdci svého lidu! Ať jsou jejich srdce vždy pevně u tebe!
Předání trůnu
19Mému synu Šalomounovi pak dej oddané srdce, aby dbal na tvá přikázání, svědectví a pokyny, aby vše vykonal a postavil ten palác, pro který jsem vykonal tyto přípravy.“
20Potom David vyzval celé shromáždění: „Dobrořečte Hospodinu, svému Bohu!“ a všechno shromáždění dobrořečilo Hospodinu, Bohu jejich otců, padli na kolena a klaněli se před Hospodinem a před králem.
21Druhého dne přinášeli Hospodinu oběti a zápaly – 1000 býčků, 1000 beranů a 1000 jehňat s příslušnými úlitbami a s hojnými oběťmi za celý Izrael. 22Jedli a pili před Hospodinem s velikou radostí, neboť onoho dne znovu prohlásili Davidova syna Šalomouna králem. Pomazali ho před Hospodinem za vůdce a Sádoka za kněze.
23Tak Šalomoun dosedl na Hospodinův královský trůn namísto svého otce Davida. Vše se mu dařilo a celý Izrael ho poslouchal. 24Také všichni hodnostáři a hrdinové jakož i všichni synové krále Davida se poddali králi Šalomounovi. 25Hospodin dal Šalomounovi v očích celého Izraele nebývalou vážnost. Obdařil ho takovou královskou vznešeností, jakou před ním neměl žádný izraelský král.
26David, syn Jišajův, kraloval celému Izraeli a 27jeho vláda nad Izraelem trvala čtyřicet let. Sedm let kraloval v Hebronu a třiatřicet let v Jeruzalémě. 28Zemřel v utěšeném věku, nasycen životem, bohatstvím i slávou a na jeho místě začal kralovat jeho syn Šalomoun.
29Skutky krále Davida jsou od počátku až do konce popsány ve Slovech vidoucího Samuele, ve Slovech proroka Nátana a ve Slovech vidoucího Gáda, 30stejně jako celá jeho vláda, jeho hrdinství i vše, co se přihodilo jemu, Izraeli a všem královstvím země.