English
Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. (Efeským 6:12)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Online Bible21

Právě probíhá testovací provoz online Bible

Přejít na:
Obsah:

1. Petr

1

1Petr, apoštol Ježíše Krista, přistěhovalcům rozptýleným v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bitynii,2vyvoleným prozřetelností Boha Otce skrze posvěcení Ducha k poslušnosti a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj.
Živá naděje
3Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději, 4k nepomíjivému, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví, které vás čeká v nebi, 5zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času.
6Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky. 7I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm – vaše víra je ale mnohem vzácnější, a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista. 8Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte, a přece v něj věříte. Radujte se tedy nevýslovnou, velkolepou radostí, 9protože dosahujete cíle své víry – spásy duší.
10Tuto spásu se pečlivě a pilně snažili vystihnout proroci, když prorokovali o milosti připravené pro vás. 11Pídili se po tom, na koho a na kdy jim ukazoval Kristův Duch, který byl v nich a předpovídal Mesiášovo utrpení a následnou slávu. 12Bylo jim zjeveno, že ne sobě, ale vám tím zprostředkují poselství, které vám teď přinesli ti, kdo vám kázali evangelium v Duchu svatém seslaném z nebe. Tyto věci by rádi zahlédli sami andělé!
Poslouchejte Boha
13S odhodlanou myslí a ve vší střízlivosti se proto spolehněte na milost, kterou vám přinese zjevení Ježíše Krista. 14Poslouchejte Boha jako jeho děti; nepoddávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. 15Ten, který vás povolal, je svatý – právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. 16Je přece psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“
17Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. 18Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích – nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, 19ale vzácnou krví Kristovou! Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny 20předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám. 21Díky němu věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil jej, aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu.
Živé slovo
22Když jste poslušností pravdě očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, milujte vroucně jedni druhé z čistého srdce. 23Nejste přece znovuzrozeni z pomíjivého semene, ale z nepomíjivého, skrze živé a trvalé Boží slovo. 24Vždyť:
„Každý člověk je jako tráva,
všechna jeho sláva jako polní květ.
Usychá tráva, kvítí uvadá,
25slovo Hospodinovo však věky přetrvá.“

A to slovo je evangelium, které vám bylo zvěstováno.

2

1Odhoďte proto všechnu zlobu, každou lest, pokrytectví, závist i všechno pomlouvání 2a jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli ke spáse – 3pokud jste ovšem okusili, jak laskavý je Pán.
Živé kameny
4Když přicházíte k němu, k živému kameni zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem, 5sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem přinášejícím duchovní oběti přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu.
6V Písmu přece stojí:
„Hle, pokládám na Sionu
úhelný kámen vyvolený a vzácný,
a kdokoli věří v něj,
se jistě nezklame.“

7Pro vás věřící je tedy vzácný, ale pro nevěřící je to
„Kámen staviteli zavržený,
jenž se stal kamenem úhelným,“

8a také
„Kámen úrazu a skála pohoršení.“

To platí pro ty, kdo se nad Slovem urážejí a odmítají je, což se stalo jejich údělem.
9Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 10Kdysi jste ani nebyli lidem, ale teď jste lid Boží; nedocházeli jste milosrdenství, ale teď jste milosrdenství došli.
V jeho šlépějích
11Milovaní, jsme tu jen cizinci a přistěhovalci, a tak vás vyzývám: Zdržujte se tělesných žádostí, jež ohrožují duši, 12a veďte mezi pohany poctivý život. Místo aby vás pomlouvali jako zločince, ať raději oslavují Boha v den navštívení, protože viděli vaše dobré skutky.
13Kvůli Pánu se podřizujte veškerému lidskému zřízení, ať už císaři jakožto hlavě státu 14nebo těm, které pověřil trestat zločince a odměňovat ty, kdo jednají dobře. 15Vždyť Boží vůle je, abyste svým dobrým jednáním umlčovali hloupé řeči nevědomých. 16Žijte jako svobodní lidé, ne ovšem jako ti, kdo údajnou svobodou zastírají vlastní špatnost, ale jako Boží služebníci. 17Všechny ctěte, sourozence milujte, před Bohem mějte bázeň, k císaři úctu.
18Služebníci, s nejvyšší vážností se podřizujte svým pánům – nejenom dobrým a vlídným, ale i zlým. 19Když někdo nevinně trpí kvůli zbožnému svědomí, zaslouží si chválu. 20Co je ale záslužného na tom, když budete biti za vlastní chyby? Trpíte-li ovšem kvůli dobrým činům, je to před Bohem vzácné. 21Vždyť právě k tomu vás povolal!
Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlépějích:
22„On se nikdy nedopustil hříchu
a v ústech neměl žádnou lest.“

23Když ho uráželi, neodpovídal, když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Tomu, který soudí spravedlivě. 24On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily! 25Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k Pastýři a Strážci svých duší.

3

Prožít šťastný život
1Vy, ženy, se podřizujte svým manželům. Někteří z nich odmítají Slovo, ale mohou být získáni beze slov jednáním svých žen, 2když uvidí, jak čistý a uctivý život vedete. 3Vaše krása nespočívá ve vnějších věcech – v okázalých účesech, zlatých špercích a nádherných šatech – 4ale ve vašem srdci. Ozdobte své nitro nepomíjivou krásou krotkého a pokojného ducha, který je před Bohem velmi vzácný. 5Tuto krásu mívaly kdysi ony svaté ženy, které doufaly v Boha. Podřizovaly se svým manželům, 6tak jako Sára poslouchala Abrahama a mluvila o něm jako o svém pánu. I vy jste jejími dcerami, když jednáte dobře a nedáte se ničím zastrašit.
7A vy, muži, mějte ke svým manželkám porozumění. Prokazujte jim úctu jakožto slabšímu pohlaví a jako spoludědičkám daru života, aby vašim modlitbám nestálo nic v cestě.
8Konečně, buďte všichni svorní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a skromní. 9Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání. 10Vždyť:
„Chce někdo prožít šťastný život,
chce někdo okusit dobré dny?
Takový ať chrání svůj jazyk před zlem,
v jeho ústech ať není žádná lest.
11Ať odmítá zlo a koná dobro,
usiluje o pokoj a nechá se jím vést.
12Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým,
uši naklání k jejich modlitbám,
Hospodinova tvář je ale obrácená
proti pachatelům zla.“
Důvod vaší naděje
13Kdo by vám ublížil, když budete horlivě konat dobro? 14I kdybyste však měli pro spravedlnost trpět, blaze vám. „Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat.“ 15Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. 16Vždy ovšem s vlídností a úctou a s dobrým svědomím, aby se ti, kdo vás pomlouvají, zastyděli, že napadali váš poctivý život v Kristu. 17Je-li však Boží vůlí, abyste trpěli, je lepší trpět za dobré činy nežli za zlé.
18Vždyť i Kristus, sám spravedlivý, jednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby vás přivedl k Bohu. V těle podstoupil smrt, ale v Duchu dostal život. 19Tehdy přišel kázat duchům v žaláři – 20těm, kteří kdysi za Noemových dnů nechtěli uposlechnout, zatímco Bůh trpělivě čekal, než se postaví archa, v níž se skrze vodu zachránilo jen několik (totiž osm) duší. 21Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, 22který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci.

4

Nadešel konec
1I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těle, skoncoval s hříchem, 2takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli. 3Už máme dost toho marnění času, v jakém si libují pohané: života v nestydatých vášních, v opilství, obžerství, v pitkách a v nechutné modloslužbě. 4Když už se s nimi nevrháte do bezbřehé prostopášnosti, je jim to divné a pomlouvají vás. 5Jednou však musí složit účty Tomu, který je připraven soudit živé i mrtvé. 6Proto bylo evangelium zvěstováno i těm, kdo jsou už mrtví – ačkoli byli jako lidé v těle odsouzeni, v Duchu jsou živí u Boha.
7Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám, 8především si ale zachovejte vzájemnou lásku, vždyť „láska přikryje množství hříchů.“ 9Projevujte si navzájem pohostinnost se vší ochotou. 10Každý z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi navzájem služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti. 11Když někdo mluví, ať jsou to Boží slova; když někdo slouží, ať je to v síle, kterou dává Bůh, aby byl Bůh vždy oslavován skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva i moc na věky věků! Amen.
Zkouška ohněm
12Milovaní, nedivte se té zkoušce ohněm, jež na vás přišla – není to přece nic divného. 13Spíše se radujte, že máte podíl na Kristově utrpení, vždyť až se zjeví jeho sláva, budete jásat radostí! 14Když nesete urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží. 15Ať nikdo z vás netrpí jako vrah, zloděj, zločinec nebo udavač. 16Trpí-li však jako křesťan, ať se za to nestydí, ale chválí za to jméno Boha.
17Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium?
18„Je-li spravedlivý stěží spasen,
co bude s bezbožným a hříšníkem?“

19Ať proto ti, kdo trpí podle Boží vůle, svěřují své duše věrnému Stvořiteli a pokračují v dobrém jednání.

5

Pokorné zahrne milostí
1Starší mezi vámi prosím jako váš spolustarší, svědek Kristových utrpení a účastník slávy, která bude zjevena: 2Paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním – ne z povinnosti, ale dobrovolně, jak se to Bohu líbí, ne kvůli prospěchu, ale nezištně. 3Nepanujte nad svěřeným stádem, ale jděte mu příkladem, 4abyste, až se ukáže ten nejvyšší Pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy.
5Vy, mladší, se podřizujte starším a všichni se oblékněte pokorou vůči sobě navzájem, vždyť
„Bůh se staví proti pyšným,
pokorné ale zahrne milostí.“

6Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. 7Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.
8Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. 9Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.
10Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví. 11Jemu náleží moc navěky! Amen.
12S pomocí Silvana, kterého považuji za věrného bratra, jsem vám napsal tento krátký list, abych vás povzbudil a ujistil vás, že toto je pravá Boží milost. Stůjte v ní pevně.
13Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená církev v Babylonu a Marek, můj syn. 14Pozdravte se navzájem polibkem lásky.
Pokoj vám všem, kdo jste v Kristu.