English
Ježíš se na ně podíval a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. U Boha je možné všechno.“ (Marek 10:27)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Online Bible21

Právě probíhá testovací provoz online Bible

Přejít na:
Obsah:

1. Timoteus

1

1Pavel, apoštol Krista Ježíše z pověření Boha, našeho Spasitele, a Krista Ježíše, naší naděje, 2Timoteovi, vlastnímu synu ve víře:
Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána.
Cílem přikázání je láska
3Jak jsem tě už prosil cestou do Makedonie, zůstaň v Efesu a zakaž jistým lidem šířit odlišná učení. 4Ať už se přestanou zabývat bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou jen k dohadování namísto naplňování Božího záměru ve víře. 5Cílem přikázání je přece láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. 6Někteří ale z této cesty zbloudili a uchýlili se k prázdnému tlachání. 7Chtěli by být učiteli Zákona, přitom ale vůbec nechápou, co říkají ani na čem trvají.
8Víme, že Zákon je dobrý, pokud se dobře užívá. 9Je třeba mít na paměti, že Zákon není určen pro spravedlivého. Vztahuje se na zločince a buřiče, na bezbožné a hříšné, na bezvěrce, na ty, kterým není nic svaté, na otcovrahy, matkovrahy a vrahy vůbec, 10na smilníky, zvrhlíky, obchodníky s lidmi, na lháře, křivopřísežníky a na všechno ostatní, co je v rozporu se zdravým učením 11podle slavného evangelia požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno.
Přišel spasit hříšníky
12Jsem vděčný Tomu, který mě zmocnil – Kristu Ježíši, našemu Pánu – že mě poctil tou výsadou, abych mu mohl sloužit. 13Předtím jsem byl rouhač, pronásledovatel a tyran, ale Bůh se nade mnou smiloval, neboť jsem ve své nevíře nevěděl, co dělám. 14Náš Pán mě pak ve své nesmírné milosti zahrnul vírou a láskou, která je v Kristu Ježíši.
15Je to jistá pravda – kéž by ji každý přijal: Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky. Já jsem z nich nejhorší, 16ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mně nejhorším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu. 17Králi věků, nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků! Amen.
18Timoteji, synu, dávám ti tyto pokyny v souladu s proroctvími, jež o tobě zazněla. S jejich pomocí bojuj dobrý boj; 19uchovej si víru a dobré svědomí, které někteří zahodili, a proto ztroskotali ve víře. 20Mezi nimi je i Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal satanovi, aby se odnaučili rouhat.

2

Modlitby za všechny lidi
1Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, 2za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. 3Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu, 4který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. 5Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, 6který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas, 7a právě proto jsem byl určen za kazatele a apoštola (říkám pravdu, nelžu), za učitele pohanů ve víře a pravdě.
8Kdekoli se sejdete k modlitbě, chci, aby muži zvedali ruce ve svatosti, bez hněvu a dohadování. 9Pokud jde o ženy, ať se zdobí upraveným oděvem, cudně a rozumně, ne nápadnými účesy, zlatem, perlami nebo drahými róbami, 10ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti.
11Žena ať přijímá vyučování tiše a s veškerou poslušností. 12Nestrpím, aby žena poučovala nebo sekýrovala manžela. Ať je raději tiše, 13vždyť první byl stvořen Adam, teprve potom Eva. 14A nebyl to Adam, kdo se nechal svést, ale jeho žena byla svedena a padla do hříchu. 15V jejím mateřství je ovšem záchrana – její i všech těch, kdo vedou rozumný život ve víře, lásce a svatosti.

3

Krásná práce
1Je pravda, že kdo chce spravovat církev, má zájem o krásnou práci. 2Správce však musí být bezúhonný: věrný manžel, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný a schopný učit. 3Nesmí to být opilec ani hrubián, ale vlídný, snášenlivý a nezištný člověk, 4který se dobře stará o rodinu a má poslušné a dobře vychované děti. 5(Když se někdo neumí postarat o vlastní rodinu, jak by mohl pečovat o Boží církev?) 6Nesmí to být nováček, aby nadut pýchou neupadl do ďáblova odsouzení. 7Musí mít dobrou pověst i mimo církev, aby neupadl do pomluv a do ďáblovy pasti.
8Služebníci v církvi ať jsou právě tak ušlechtilí: žádní pokrytci, opilci nebo prospěcháři, 9ale lidé, jejichž tajemství víry je v čistém svědomí. 10Ať jsou také nejdříve vyzkoušeni, a když se osvědčí, ať potom slouží. 11Jejich ženy ať jsou právě tak ušlechtilé, ne klevetivé, ale střídmé a naprosto věrné. 12Služebníci musí být věrní manželé, kteří se dobře starají o své děti a rodiny. 13Ti, kdo se ve službě osvědčí, totiž získávají dobré postavení a významný hlas, pokud jde o víru v Krista Ježíše.
Tajemství zbožnosti
14Toto ti píšu v naději, že k tobě brzy přijdu. 15Kdybych se ale zdržel, chci, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, což je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy.
16Tajemství zbožnosti je bezesporu veliké:
On byl zjeven v těle,
ospravedlněn v Duchu,
ukázán andělům,
zvěstován pohanům,
vírou přijat ve světě
a vyzvednut do slávy.

4

Buď příkladem
1Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky. 2Prolhaní pokrytci s cejchovaným svědomím 3budou lidi zrazovat od manželství a zakazovat jim jíst, co Bůh stvořil. Ti, kdo věří a znají pravdu, to však mají požívat s vděčností, 4neboť vše, co Bůh stvořil, je dobré a nic, co se přijímá s díkůvzdáním, není třeba odmítat; 5posvěcuje se to Božím slovem a modlitbou.
6Když budeš tyto věci připomínat sourozencům, budeš dobrý služebník Krista Ježíše, odkojený slovy víry a správného učení, které sis osvojil. 7Světské babské báje odmítej a raději se cvič ve zbožnosti. 8Tělesné cvičení má skrovný užitek, ale zbožnost je užitečná v každém ohledu, neboť má zaslíbení nynějšího života i toho budoucího. 9Kéž by každý přijal tuto pravdu. 10Proto se tak namáháme a svádíme takový boj, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitelem všech lidí, a zvláště věřících.
11To jim předávej a uč. 12Nikdo ať tě nepodceňuje pro tvé mládí. Naopak, buď pro věřící příkladem ve slovu i skutku, v lásce, víře a čistotě. 13Než přijdu, věnuj se předčítání, kázání a vyučování. 14Nezanedbávej dar, který je v tobě; byl ti dán skrze proroctví a vkládání rukou staršovstva. 15O tom přemýšlej, v tom zůstávej, a všichni uvidí, jak rosteš. 16Všímej si sebe a svého učení. Pokračuj v tom, a tvá vytrvalost přinese spásu tobě i těm, kdo tě poslouchají.

5

Prokazujte úctu
1Staršího nekárej, ale domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům, 2starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám, ve vší čistotě.
3Prokazuj úctu osamělým vdovám. 4Pokud má vdova děti nebo vnuky, musejí se učit prokazovat zbožnost především vůči vlastní rodině a oplácet péči svým rodičům. Tak se to Bohu líbí. 5Skutečně opuštěná vdova spoléhá na Boha a dnem i nocí setrvává v prosbách a modlitbách. 6Ta, která si užívá, je ale mrtvá zaživa. 7Také toto jim klaď na srdce, ať jsou bezúhonné. 8Kdo se nestará o své blízké, a zvláště o vlastní rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřící.
9Mezi vdovy v péči církve ať je zahrnuta nejméně šedesátiletá, pokud byla věrnou manželkou, 10je známá dobrými skutky, vychovala děti, přijímala hosty, myla nohy svatým, pomáhala souženým a věnovala se každému dobrému dílu.
11Mladší vdovy ale započítat odmítej. Když je smyslnost odvede od Krista, budou se chtít vdát 12a trestuhodně poruší svůj původní slib věrnosti. 13Také by se učily marnit čas chozením po domech; a nejen marnit čas, ale klevetit, plést se do cizích věcí a říkat, co se nepatří. 14Proto bych rád, aby se mladší vdovy vdávaly, rodily děti, vedly domácnost a nedávaly nepříteli žádnou příležitost k pomluvám. 15Některé se už totiž odvrátily za satanem. 16Jestliže má někdo věřící v příbuzenstvu vdovy, ať se o ně stará. Církev tak nebude přetížena a bude se moci postarat o vdovy, které jsou osamělé.
17Starší, kteří se dobře starají o církev, si zaslouží dvojnásobné uznání, zvláště ti, kdo mají namáhavou službu kázání a vyučování. 18Písmo přece říká: „Mlátícímu dobytčeti nedávej náhubek,“ a jinde: „Dělník si zaslouží svou mzdu.“
19Obvinění proti staršímu nepřijímej, jedině když s ním přijdou dva nebo tři svědkové. 20Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby i ostatní měli bázeň. 21Zapřísahám tě před Bohem, před Kristem Ježíšem i vyvolenými anděly, abys tyto věci dodržoval bez předsudků a nikdy se nechoval předpojatě.
22Na nikoho nevkládej ruce ukvapeně a neměj účast na cizích hříších; zachovávej si čistotu.
23Nepij už samotnou vodu, ale s ohledem na svůj žaludek a své časté nemoci užívej trochu vína.
24Hříchy některých lidí jsou zjevné, ještě než přijde soud; hříchy jiných ale až potom. 25Stejně tak i dobré skutky; některé jsou zjevné a ty ostatní nezůstanou skryty.

6

1Všichni, kdo nosí otrocké jho, ať prokazují svým pánům veškerou úctu, aby Boží jméno a učení nemělo špatnou pověst. 2Mají-li za pány věřící, ať je jakožto bratry nectí o nic méně. Naopak, ať slouží tím lépe, neboť jejich dobrá práce přinese užitek věřícím a milovaným.
Kořen všeho zla
Těmto věcem vyučuj a na nich trvej.
3Učí-li někdo odlišně a nesouhlasí se zdravými slovy našeho Pána Ježíše Krista a tímto zbožným učením, 4je nadut pýchou a ničemu nerozumí. Libuje si jen v hádkách a slovních potyčkách, které jsou zdrojem nevraživosti, neshod, urážek, zlých domněnek 5a neustálých třenic. Tito lidé s porušenou myslí a zbavení pravdy se domnívají, že zbožnost je zdrojem zisku.
6Opravdu velikým ziskem je ovšem zbožnost, která umí být spokojená s tím, co má. 7Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. 8Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. 9Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby. 10Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.
Chop se věčného života
11Ty ale jako Boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. 12Bojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němuž jsi povolán a k němuž ses přihlásil jasným vyznáním před mnoha svědky.
13Před Bohem, který všemu dává život, a před Kristem Ježíšem, který pronesl jasné vyznání před Pontským Pilátem, ti kladu na srdce, 14abys toto přikázání zachovával bez poskvrny. Zůstaň bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista, 15který nastane v pravý čas, jenž určí ten požehnaný a jediný Vládce, Král kralujících a Pán panujících, 16který jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle, kterého nikdo z lidí neviděl ani vidět nemůže a kterému patří čest a věčná moc. Amen.
17Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, ať nejsou domýšliví. Ať nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání. 18Ať se věnují dobročinnosti, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří a dělí se s ostatními. 19Tak si nastřádají dobrý základ pro budoucnost a chopí se opravdového života.
20Timoteji, opatruj, co ti bylo svěřeno. Vyhýbej se světským tlachům a rozporům toho, co je mylně nazýváno „poznáním“. 21Ti, kdo se stali jeho vyznavači, zbloudili ve víře. Milost s vámi.