English
Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad, má skrýš, mé vítězství – před násilím mě ochráníš! (2. Samuelova 22:3)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Online Bible21

Právě probíhá testovací provoz online Bible

Přejít na:
Obsah:

Efeským

1

1Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše,
svatým, kteří jsou v Efesu, věrným v Kristu Ježíši:
2Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
Chvála a sláva
3Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích! 4V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce. 5Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. 6Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém Milovaném!
7V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství jeho milosti, 8kterou nás štědře zahrnul se vší moudrostí a prozíravostí. 9Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle – předsevzal si, 10že až se naplní čas, uskuteční svůj plán a shromáždí všechno na nebi i na zemi do jednoty v Kristu. 11Právě v něm se i nám dostalo podílu na vyvolení; byli jsme předurčeni podle předsevzetí Toho, který rozhodnutím své vůle působí všechno. 12My, kdo jsme složili naději v Kristu, se tedy stáváme jeho chválou a slávou.
13V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého. 14Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu!
Abyste ho znali
15Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým, 16nepřestávám za vás děkovat, kdykoli se o vás zmíním ve svých modlitbách. 17Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali. 18Kéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné je bohatství jeho dědictví mezi svatými 19a jak nepřekonatelně veliká je moc, jejímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím.
20Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, 21vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se vyslovuje, ať už v tomto věku nebo v budoucím. 22Bůh „poddal všechno pod jeho nohy“ a jako hlavu všeho jej dal církvi, 23která je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všech.

2

Spaseni milostí
1I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, 2jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech. 3My všichni jsme kdysi spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostem. Plnili jsme přání těla a mysli, a tak jsme svou přirozeností byli odsouzeni k Božímu hněvu stejně jako ostatní.
4Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou, 5že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách – jste spaseni milostí! 6Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, 7aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti.
8Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; 9není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. 10Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali.
Pokoj vzdáleným i blízkým
11Pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané (které ti, kdo patří k obřízce, ručně vykonané na těle, nazývají neobřezanci). 12V té době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. 13Nyní jste ale v Kristu Ježíši! Kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí.
14On sám je náš pokoj; on spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která je rozdělovala. 15Vlastním tělem zrušil nepřátelství, totiž Zákon spočívající v přikázáních a předpisech, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Takto nám přinesl pokoj. 16V jednom těle usmířil oba tábory s Bohem, když svým křížem ukončil jejich nepřátelství. 17Přišel a vyhlásil „pokoj vám vzdáleným i pokoj blízkým,“ 18neboť skrze něj můžeme všichni přistupovat v jednom Duchu k Otci.
19A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny. 20Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. 21V něm se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu. 22V něm se i vy společně budujete, abyste byli Božím příbytkem v Duchu.

3

Kristovo tajemství
1Proto jsem já Pavel vězněm Krista Ježíše – pro vás pohany. 2Jistě jste už slyšeli o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu svěřil pro vás, 3když mi skrze zjevení dal poznat tajemství, o němž jsem se už krátce zmínil dříve. 4Během čtení budete sami moci poznat, jak rozumím Kristovu tajemství, 5které Bůh v předchozích dobách lidem neodhalil, ale nyní je skrze Ducha zjevil svým svatým apoštolům a prorokům: 6že totiž pohané jsou skrze evangelium spoludědicové, součásti téhož těla a spoluúčastníci jeho zaslíbení v Kristu Ježíši.
7Tohoto evangelia jsem se stal služebníkem díky Boží milosti, jíž jsem byl obdarován, a díky jeho moci, jež ve mně působí. 8Mně, zdaleka nejmenšímu ze všech svatých, byla dána ta milost, abych mezi pohany hlásal Kristovo nepopsatelné bohatství 9a abych všem vysvětlil jeho plán, to tajemství od věků skryté v Bohu, Stvořiteli všeho.
10Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přerozmanitou moudrost. 11Tento svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu – 12v něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrou. 13Prosím tedy, abyste neklesali na mysli kvůli mým soužením, neboť jsou pro vás, pro vaši slávu.
Poznat jeho lásku
14Proto klekám na kolena před Otcem, 15jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. 16Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. 17Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, 18abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, 19a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží.
20Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. 21Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen.

4

Jedno tělo, jeden Duch
1Jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali. 2Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce 3a usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje. 4Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni, 5jeden Pán, jedna víra, jeden křest, 6jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve všech.
7Každému jednotlivému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. 8Písmo přece říká:
„Vystoupil do výšin,
zmocnil se zajatých,
dary lidem rozdělil.“

9To, že „vystoupil“, musí znamenat, že předtím také sestoupil dolů na zem. 10Ten, který sestoupil, je právě ten, který vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. 11To on rozdal své dary – apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele – 12pro přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo, 13abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti.
14Nesmíme proto nadále zůstat nemluvňaty zmítanými a unášenými kdejakým poryvem učení, lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu. 15Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. 16Z něj celé tělo, spojené a svázané pomocí všech tkání, roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který jí náleží.
Staré a nové já
17Naléhavě vás proto v Pánu vyzývám, abyste už nežili jako pohané podle svých marných myšlenek. 18Nevědomost pramenící z jejich zatvrzelého srdce jim zatemnila mysl, takže jsou odcizení od Božího života. 19Otupěli a oddali se nestydatosti; páchají všemožnou nečistotu, ale nemohou se nasytit.
20Tomu jste se však od Krista nenaučili! 21Poněvadž jste ho uslyšeli a poznali pravdu, která je v Ježíši, 22odhoďte už svůj dřívější způsob života i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb. 23Obnovujte ducha své mysli 24a oblékněte se do nového člověka stvořeného k Božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy.
25Odhoďme tedy lež a každý „říkejme jeden druhému pravdu“ – jsme přece údy téhož těla! 26„Hněváte-li se, nehřešte;“ zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne. 27Nedávejte místo ďáblu. 28Zloděj ať přestane krást a začne pracovat. Ať se slušně živí vlastníma rukama, aby se měl oč podělit s tím, kdo má nouzi. 29Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší. 30Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. 31Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky ať vás opustí spolu s veškerou záští.
32Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám.

5

Děti světla
1Jakožto milované děti se řiďte Božím příkladem 2a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu. 3Smilstvo, veškerá nečistota a chamtivost ať mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. 4Stejně tak není namístě sprostota, hloupé řeči a dvojsmyslné narážky, ale raději díkůčinění. 5Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království.
6Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. 7Nemějte s takovými nic společného. 8Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, 9neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. 10Rozlišujte, co se líbí Pánu; 11neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte. 12Vždyť o tom, čeho se potají dopouštějí, je hanba i jen mluvit. 13Všechno, co je vystaveno světlu, však vychází najevo 14a všechno, co vychází najevo, se stává jasným. Proto se říká:
„Probuď se, ty, kdo spíš,
vstaň z mrtvých
a zazáří ti Kristus!“

15Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. 16Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. 17Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli. 18Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem. 19Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. 20Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.
Pán nikomu nestraní
21Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým.
22Manželky, poddávejte se svým mužům jako Pánu. 23Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on jejím zachráncem. 24Jako se tedy církev poddává Kristu, tak ať se i manželky vždy poddávají svým mužům.
25Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, 26aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova, 27aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoli poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony. 28Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. 29Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živí a opatruje, tak jako Kristus svou církev. 30Jsme přece údy jeho těla. 31„Proto muž opouští otce i matku – aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem.“ 32Toto je veliké tajemství; já však mluvím o Kristu a o církvi. 33Ať ovšem každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe. A žena ať má svého manžela v úctě.

6

1Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu – tak je to správné. 2„Cti svého otce i matku,“ to je první přikázání se zaslíbením: 3„aby se ti vedlo dobře a abys žil dlouho na zemi.“
4Vy, otcové, nedrážděte své děti, ale vychovávejte je v kázni a v Pánově učení.
5Služebníci, poslouchejte své pozemské pány s posvátnou úctou, s upřímným srdcem, jako Krista. 6Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší. 7Služte s ochotnou myslí jako Pánu, a ne lidem. 8Vězte, že cokoli kdo učinil dobrého, za to dostane odplatu od Pána, ať už byl otrok nebo svobodný.
9Vy, páni, se k nim chovejte také tak. Zanechte výhrůžek – víte přece, že jak oni, tak i vy máte Pána v nebesích a ten nestraní nikomu.
Oblečte Boží zbroj
10Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. 11Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. 12Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.
13Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. 14Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a 15obuti připraveností kázat evangelium pokoje. 16Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho Zlého. 17Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo. 18Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté.
19Modlete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa a směle oznamovat tajemství evangelia 20(jehož vyslancem jsem v těchto řetězech), abych je hlásal tak směle, jak mám.
21Chci, abyste věděli, jak se mi daří a co dělám. Všechno vám to poví milovaný bratr Tychikos, věrný služebník v Pánu. 22Posílám ho k vám, abyste se dozvěděli, jak se máme, a aby potěšil vaše srdce.
23Pokoj všem sourozencům a láska s vírou od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista. 24Boží milost a nesmrtelnost všem, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista! Amen.