English
Připravte Pánovu cestu! Urovnejte jeho stezky! (Matouš 3:3b)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Online Bible21

Právě probíhá testovací provoz online Bible

Přejít na:
Obsah:

Filipským

1

1Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše,
všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, se správci a služebníky:
2Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
Děkuji za vás Bohu
3Kdykoli si na vás vzpomenu, musím děkovat svému Bohu. 4Stále se za vás všechny modlím a při každé své modlitbě se raduji 5z toho, jak se od prvního dne až doposud podílíte na evangeliu. 6Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Krista Ježíše. 7Právem takto smýšlím o vás všech, protože mě nosíte v srdci; vy všichni máte se mnou podíl na Boží milosti, jak v mém vězení, tak v obhajobě a potvrzování evangelia. 8Bůh je mi svědkem, jak po vás všech toužím; cítím k vám lásku Krista Ježíše!
9Modlím se, aby i vaše láska stále víc a více rostla spolu s poznáním a hlubokou vnímavostí, 10abyste uměli rozeznat, co je správné, abyste byli ryzí a bezúhonní až do Kristova dne 11a dali se od Ježíše Krista naplnit ovocem spravedlnosti ke slávě a chvále Boží.
Žít je pro mě Kristus
12Chtěl bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, přispělo spíše k prospěchu evangelia. 13Celý palác i všichni ostatní tu vědí, že jsem vězněn pro Krista. 14Mé okovy dodaly mnoha sourozencům v Pánu jistotu, takže teď káží Slovo mnohem směleji a beze strachu.
15Někteří sice kážou Krista ze závisti a soupeřivosti, jiní však s dobrým úmyslem. 16Jedni hlásají Krista ze ctižádosti, neupřímně, v domnění, že mi k mým okovům přidají soužení; 17druzí však z lásky a s vědomím, že jsem tu proto, abych obhajoval evangelium. 18Ale co na tom! Hlavně že se jakýmkoli způsobem, ať už naoko nebo opravdově, káže Kristus.
Raduji se tedy a budu se radovat i nadále, neboť
19vím, že díky vaší modlitbě a pomoci Ducha Ježíše Krista to vše povede k mé záchraně. 20Už se nemohu dočkat! Mám totiž naději, že v ničem nebudu zahanben, ale že nyní, tak jako vždy, bude na mém těle veřejně oslaven Kristus, ať už skrze život anebo smrt. 21Žít – to je pro mě Kristus, a umřít – to je zisk! 22Zůstanu-li naživu v tomto těle, znamená to pro mě plodnou práci. Proto nevím, čemu dát přednost, 23neboť mě přitahuje obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepší; 24zůstat v tomto těle je ale potřebnější kvůli vám.
25Proto vím jistě, že tu ještě pobudu. Kvůli vašemu prospěchu a radosti ve víře tu s vámi všemi zůstanu, 26aby vaše chlouba v Kristu Ježíši díky mně ještě vzrostla, až se k vám vrátím.
27Jen prosím, abyste svým jednáním dělali čest Kristovu evangeliu. Když k vám přijdu, rád bych viděl (a když nepřijdu, alespoň o vás slyšel), že pevně stojíte v jednom duchu a že společně jako jedna duše vedete zápas o víru evangelia. 28Nedejte se nijak vystrašit svými protivníky; to jim bude jasným znamením záhuby, ale vám záchrany, a to od Boha. 29Bylo vám totiž dopřáno, abyste v Krista nejen věřili, ale také pro něho trpěli. 30Svádíte stejný boj, jaký jste viděli u mě, a jak slyšíte, vedu jej i nadále.

2

On zmařil sám sebe
1Je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké společenství Ducha, nějaký soucit a milosrdenství, 2pak mi prosím udělejte radost: mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. 3Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe. 4Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých.
5Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš:
6Ačkoli sdílel Boží podstatu,
na své rovnosti s ním netrval.
7Místo toho se vzdal sám sebe:
přijal podstatu služebníka,
vzal na sebe lidskou podobu.
8Ocitl se v těle jako člověk,
ponížil se a byl poslušný,
a to až k smrti – k smrti na kříži!

9Proto jej Bůh povýšil nade všechno,
jméno nad každé jméno mu daroval,
10aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno
na nebi, na zemi i pod zemí
11a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal,
že Ježíš Kristus je Pán.
Světla ve světě
12Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, když jsem byl s vámi, buďte mnohem spíše poslušní i teď, když jsem pryč. S posvátnou úctou uvádějte svou spásu ve skutek. 13Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí!
14Všechno dělejte bez reptání a dohadování, 15abyste byli nezkažení a nevinní jako neposkvrněné Boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě.
16Pevně se držte Slova života, abych v Kristův den mohl být hrdý, že můj běh a moje námaha nebyly zbytečné. 17Mám-li však svou oběť a službu Bohu, totiž vaši víru, skropit svou krví, raduji se – raduji se s vámi všemi. 18Stejně tak se radujte i vy – radujte se se mnou.
Timoteus a Epafrodites
19Mám v Pánu Ježíši naději, že k vám brzy budu moci poslat Timotea, abych se také já potěšil zprávami o vás. 20Nemám nikoho, jako je on, kdo by měl o vás tak opravdovou starost. 21Všichni si totiž hledí jen svého, a ne toho, co je Ježíše Krista. 22O něm ale víte, jak se osvědčil: pomáhal mi ve službě evangelia jako syn otci. 23Doufám, že ho k vám pošlu, jakmile se dozvím, co se mnou bude. 24Spoléhám ovšem v Pánu na to, že k vám brzy přijdu i sám.
25Mezitím však pokládám za potřebné poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka a spolubojovníka, kterého jste ke mně vyslali, aby se staral o mé potřeby. 26Tesknil po vás všech a trápil se, že jste se doslechli o jeho nemoci. 27Ano, byl nemocný až na smrt, ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. 28Posílám ho bezodkladně; vám udělá radost, že ho zase uvidíte, a mně se uleví. 29Přivítejte ho v Pánu s patřičnou radostí a takových, jako je on, si važte. 30Vždyť málem umřel pro Kristovo dílo; dal v sázku vlastní život, aby mi posloužil za vás za všechny.

3

Chci ho znát
1Dále pak, bratři moji, radujte se v Pánu. Psát vám znovu stále totéž mi není nijak zatěžko a pro vás to znamená jistotu.
2Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty zločince, dejte si pozor na ty řezníky! 3Obřízku v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo.
4Vždyť právě já bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu, že může spoléhat na tělo, já bych mohl mnohem spíše: 5obřezán osmého dne, z rodu Izraelova, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, co do Zákona farizeus, 6co do horlivosti pronásledovatel církve, co do spravedlnosti Zákona jsem byl bez chyby.
7Cokoli však pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. 8A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista! 9V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti založené na Zákoně, ale zato s tou, která vyplývá z víry v Krista, s tou spravedlností, jež přichází od Boha a zakládá se na víře. 10Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení! Chci se s ním ztotožnit i v jeho smrti, 11abych, ať už jakkoli, dospěl ke vzkříšení z mrtvých.
Běžím k cíli
12Ne že bych už toho dosáhl anebo už byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. 13Nemyslím si, bratři, že bych to už získal, ale jde mi jen o jedno: zapomínaje na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. 14Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši.
15Všichni, kdo jsme dospělí, tedy sdílejme tento postoj. Pokud v nějakém ohledu smýšlíte jinak, Bůh vám zjeví i to. 16K čemu jsme ale už došli, toho se držme.
17Bratři, následujte společně můj příklad a všímejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru. 18Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže; často jsem vám o nich říkal a nyní vám to s pláčem opakuji. 19Jejich konec je záhuba, jejich bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostech. Takoví myslí jen na pozemské věci, 20my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista. 21Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše.

4

Radujte se vždycky
1Jak vás miluji, jak po vás toužím, bratři moji! Jste mou radostí a korunou! Takto tedy stůjte v Pánu, milovaní.
2Prosím Evodii a prosím Syntychu, aby měly stejné smýšlení v Pánu. 3Ano, prosím i tebe, věrný spojenče, abys jim pomáhal. Bojovaly přece za evangelium spolu se mnou, s Klementem a s mými dalšími spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života.
4Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! 5Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko.
6O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, 7a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
8Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýšlejte. 9Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi.
Kristus mě posiluje
10Udělalo mi v Pánu velikou radost, že váš zájem o mě konečně znovu vzklíčil. Zájem jste měli už dříve, ale chyběla příležitost. 11Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem; naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. 12Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. 13Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. 14Zachovali jste se ale krásně, že jste mi pomohli v tísni.
15Vy Filipští sami víte, jak to bylo v počátcích evangelia, když jsem se vydal na cestu z Makedonie. Žádná církev se nepodílela na mých výdajích a příjmech, jen vy jediní. 16I do Tesaloniky jste mi vícekrát poslali na mé potřeby. 17Neříkám to proto, že bych toužil po darech; toužím ale, aby rostl zisk, který se připisuje na váš účet. 18Potvrzuji, že jsem vše dostal a ještě mi zbývá; mé potřeby jsou naplněny, když jsem od Epafrodita přijal, co jste poslali – je to líbezná vůně, oběť, která je Bohu vzácná a příjemná. 19Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši.
20Našemu Bohu a Otci buď i sláva na věky věků! Amen.
21Pozdravte všechny svaté v Kristu Ježíši. Pozdravují vás bratři, kteří jsou tu se mnou. 22Pozdravují vás všichni svatí, zvláště ti z císařova dvora.
23Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem.