Abdiáš 1 Vidění Abdiášovo. Toto praví Panovník Hospodin o Edomu. Trest nad Edomem Od Hospodina jsme slyšeli zprávu, že byl vyslán posel k národům: "Vzhůru! Do útoku! Válčete proti Edomu!" 2 Hle, činím tě nepatrným mezi národy, budeš v největším opovržení! 3 Pýcha tvého srdce tě oklamala, tebe, jenž bydlíš v rozeklaných skalách. Myslíš si ve výšce svého obydlí: "Kdo by mě k zemi porazil?" 4 I kdyby ses vznášel jako orel a postavil si hnízdo mezi hvězdami, i odtamtud bych tě srazil, praví Hospodin. 5 Přepadnou-li tě v noci lupiči, vezmou jen to, co budou chtít. Přijdou-li na tvé hrozny česáči, nechají aspoň paběrky. Jaké však bude tvé neštěstí! 6 Jak jen Ezaua vyplení! Jak vyloupí jeho poklady! 7 Všichni tví spojenci tě poženou až k hranicím; ti, s kterými žiješ v pokoji, tě podvedou a porazí; ti, kteří tvůj chléb jídali, na tebe léčku nastraží - nebudeš mít ani ponětí! 8 Toho dne, praví Hospodin, vyhubím z Edomu mudrce, na Ezauově hoře rozum nezbude! 9 Tví hrdinové, Temane, zděsí se - na Ezauově hoře každý zahyne! Kvůli vraždění, 10 kvůli násilí na Jákobovi, tvém bratrovi, budeš zahalen do ostudy, vyhlazen budeš navěky! 11 V ten den jsi se stranou postavil - v den, kdy jeho vojsko zajali cizinci, kdy do jeho bran vešli barbaři, kdy o Jeruzalém losem házeli - tehdys byl jako jeden z nich! 12 Nekochej se nad bratrem svým v den jeho neštěstí! Neraduj se nad judskými syny v den jejich záhuby! Nevychloubej se tolik v den soužení! 13 Nevcházej do brány mého lidu v den jejich pohromy! Nekochej se jeho trápením v den jeho pohromy! Nesahej po jeho jmění v den jeho pohromy! 14 Nestav se na rozcestí, abys hubil ty, kdo utekli! Nevydávej ty, kdo přežili, v den soužení! Hospodinův den 15 Blízko je Hospodinův den proti všem národům. To, co jsi dělal, se stane tobě, tvé činy se ti vrátí na hlavu. 16 Jako jste pili na mé svaté hoře, tak budou věčně pít všechny národy. Budou pít a pít až k zalknutí, až zmizí, jako by nebyly. 17 Na hoře Sion však bude záchrana a ta hora bude svatá. Dům Jákobův pak získá zpět svůj dědičný majetek. 18 Dům Jákobův pak bude ohněm a Josefův dům plamenem, dům Ezauův však bude strništěm. Sežehnou ho a stráví jej - v Ezauově domě nikdo nezbude! Tak promluvil Hospodin. 19 Obyvatelé Negevu získají Ezauovu horu, obyvatelé podhůří pak filištínský kraj; získají také kraj Efraim a Samaří, Benjamín pak získá Gileád. 20 Vojsko izraelských vyhnanců obsadí Kanaán až po Sareptu a Jeruzalémští vyhnanci v Sefaradu obsadí města v Negevu. 21 Zachránění vystoupí na horu Sion aby vládli nad Ezauovou horou. A nastane království Hospodinovo. 1